Oslo

Frykter ghettoer

Antall innvandrere i Norge vil øke kraftig, fra 365 000 i dag til drøyt halvannen million i 2060. Forskere frykter et økende klasseskille.

Edith Arthur, Frank Omane og Matilda Ahenakwa med lille Sasha Omane på armen, tror ikke de komme til å bli boende i Norge resten av livet.
  • Forf>
  • <forf>anbjørg Bakken <

Oslo har i dag 46 595 flere bosatte innvandrere enn for 10 år siden. I sin siste befolkningsprognose anslår Statistisk sentralbyrå at antall innvandrere i Norge vil øke med mellom 600 000 og 1,6 millioner frem til 2060, og forskerne forventer at en stor andel av denne veksten vil skje i Oslo-området.— Vi anslår at Oslos befolkning vil øke med 90 000 innbyggere frem til 2025. Da tar vi høyde for innvandring, selv om vi ikke gjør egne beregninger av veksten i innvandrerbefolkningen, forklarer Stig E. Omre i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Mange flytter

I fjor hadde Oslo 16 prosent av landets nettoinnvandring, og kartlegginger viser at en stor andel av flyktningene og asylsøkerne som kommer til Norge flytter til hovedstaden når de får oppholdstillatelse.- Det har vært en stor sekundærflytting til Oslo, fastslår professor i samfunnsgeografi, Terje Wessel, ved Universitetet i Oslo. Han er kritisk til at SSBs beregninger kun tar med første- og andre generasjons innvandrere, og etterlyser en oversikt der også tredje generasjons innvandrere er tatt med.- Dette vil gi et riktigere inntrykk av den totale minoritetsbefolkningen i landet, mener Wessel.Han mener dette tallmaterialet er viktig i et integreringsperspektiv, og viser til Storbritannia der myndighetene har kartlagt befolkningen ved hjelp av spørreskjemaer om hvilke land de føler seg kulturelt knyttet til.

Større skiller

Aften skrev fredag at over halvparten av sosialhjelpsmottagerne i Oslo er ikke-vestlige innvandrere. Integreringsforsker Tormod Øia ved Norsk institutt for velferd og aldring, NOVA, tror det vil bli langt større skiller mellom innvandrerbefolkningen og befolkningen forøvrig i årene som kommer.Han viser til at den sterke veksten i innvandrerbefolkningen kun skjer i noen bydeler, og frykter en utvikling som den man har hatt i land som England, Tyskland og Frankrike - med høy konsentrasjon av innvandere i fattige drabantbyer.- Man vil helt klart få en tydeligere segregering av Oslo som by. Det blir en tydeligere klassedeling av samfunnet, det er bare å se på boligprisene for hver bydel, så kan man sammenligne med innslaget av innvandrere i hver bydel, sier Øia.- De unge vil vokse opp i helt ulike erfaringsverdener. Vi må unngå at vi får en permanent etnisk basert underklasse slik man har i England, Tyskland og Frankrike. Nøkkelen ligger i arbeid og utdannelse, det handler om å gi disse ungdommene en fremtid, poengterer Øia.

Les også

  1. - Kommer ikke til å bli

  2. Annenhver sosialklient har ikke-vestlig bakgrunn

  3. Ni av ti nye oslofolk er innvandrere

  4. Sliter med innvandrerforeldre