Oslo

Rapport avslører høye svevestøvkonsentrasjoner på Nationaltheatret jernbanestasjon. Bane Nor: «Vi er meget bekymret»

Svevestøvet togene produserer inneholder andre stoffer enn det svevestøv fra veitrafikk gjør. Folkehelseinstituttet tror ikke det er farlig, men skal nå undersøke helseeffekten. Foto: Øyvind Tveter

Togene drar med seg og virvler opp mye svevestøv. Foto: Espedal, Jan Tomas

Togene drar med seg og virvler opp mye svevestøv. Foto: Espedal, Jan Tomas

Det er mer svevestøv på perrongen på Nationaltheatret togstasjon enn i Kirkeveien på dårlige dager. Siden det kommer fra tog og ikke veitrafikk, er det ingen som vet om det er helseskadelig eller ikke.

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Årsaken er togene, som virvler opp partikler og produserer nye. De drar også med seg partikler fra tunnelen.

Målingene viser at det var en høyere konsentrasjon av PM10 på perrongen på Nationaltheatret stasjon enn i Kirkeveien på dager med høy luftforurensing.

Svevestøv er en felles betegnelse på små partikler som kan holde seg i luften i lang tid.

PM10 og PM2,5 er en betegnelse for hvor store partiklene er. PM2,5- og PM10-partikler er mindre enn henholdsvis 2,5 og 10 mikrometer.

Aftenposten har fått tilgang på rapporten utarbeidet av NILU (Norsk institutt for luftforskning) hvor det står at:

 • Passasjerene er eksponert for høye svevestøvkonsentrasjoner, men oppholdstiden på perrongen er forholdsvis kort.
 • Konsentrasjonen kan føre til helseproblemer for følsomme grupper.
 • Det finnes ingen anbefalinger når det gjelder korttidseksponering.
 • Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om helseeffekter knyttet til eksponering for partikler i jernbanemiljøet.

NILU vil ikke kommentere innholdet i rapporten, og henviser til Bane Nor.

Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) skriver i en e-post til Aftenposten at de er meget bekymret over konsentrasjonen av svevstøv med tanke på dem som jobber på Nationaltheatret stasjon, samt spesielt utsatte grupper blant passasjerene.

Bortsett fra de fire punktene over vet de rett og slett lite om helsekonsekvensene.

På skriftlig spørsmål fra Aftenposten om Bane Nor kan utelukke at det er helseskadelig for astmatikere og barn å oppholde seg på Nationaltheatret stasjon i kort tid, viser leder for stasjoner og eiendom, Sefrid Line Jakobsen, til de fire punktene over og skriver:

– Vi er bekymret for dette, derfor har vi bestilt en helserisikoanalyse fra FHI (Folkehelseinstituttet journ.anm.), denne er ikke ferdig ennå, og vi avventer svar og råd fra denne.

Jakobsen understreker at FHI anser helserisikoen som minimal for det store flertallet av befolkningen ved kortere opphold.

Vet ikke om det er skadelig

Avdelingsdirektør Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet (FHI) sier de nå starter jobben med å utrede hvilken helserisiko dette innebærer. Selv om han betegner nivåene som veldig høye, er partiklene på togstasjonen annerledes enn de man finner utendørs, som i stor grad kommer fra trafikkforurensing og vedfyring.

Partiklene på togstasjonen består i stor grad av jernoksid.

– Det er ikke gitt at det har den samme effekten på befolkningen som trafikkforurensingen har. Det er dette vi ønsker å se nærmere på nå, sier Øvrevik.

I tillegg vil tiden man tilbringer på perrongen som regel være kort. Grenseverdiene som finnes er satt for eksponering i 24 timer.

– Er det farlig å stå og vente på toget i 10–15 minutter hver dag?

– Vi har et begrenset kunnskapsgrunnlag om denne typen partikler og så korte eksponeringstider. Grenseverdiene er hovedsakelig basert på lengre tids eksponering for trafikkforurensing. Vi må ta forbehold om at vi kan ende med andre konklusjoner, men i utgangspunktet tror vi ikke dette innebærer noe helseproblem for friske.

Svevestøvet togene produserer inneholder andre stoffer enn det svevestøv fra veitrafikk gjør. Folkehelseinstituttet tror ikke det er farlig, men skal nå undersøke helseeffekten. Foto: Jan Tomas Espedal

Usikkert for folk med luftveissykdommer

Øvrevik understreker at det er personer med luftveissykdommer de er mest bekymret for. Selv om det ennå ikke er mulig å si noe sikkert, antar FHI at gravide ikke blir mer påvirket enn andre.

– Så er det en usikkerhet med personer som har en eksisterende sykdom, noe som er gjennomgående for alt av luftforurensing. Det er mulig at enkelte personer med astma og kols vil kunne oppleve dette som problematisk. Det vil kunne øke risikoen for astmaanfall.

– Men også for disse er det snakk om en kort eksponering. I motsetning til perioder hvor uteluften er forurenset, har en muligheten til å gå vekk. Antageligvis er nivåene i togene lavere.

Resultatene fra gjennomgangen til Folkehelseinstituttet vil trolig komme om noen måneder.

– For folk med en eksisterende lungesykdom, kan en enkel forholdsregel være å forsøke å redusere oppholdstiden på stasjonen.

Bruk en annen stasjon hvis du kan, sier generalsekretær Helle Grøttum i LHL Astma og allergi om utsatte grupper. Foto: Øyvind Tveter

LHL: Bruk en annen stasjon hvis du kan

– Svevestøv er skadelig i både korte og lange perioder, og jo lenger jo verre. Hvis dette kun gjelder Nationaltheatret stasjon, er mitt umiddelbare råd at man unngår å bruke stasjonen hvis man tilhører en utsatt gruppe eller er bekymret, sier generalsekretær Helle Grøttum i LHL Astma og allergi.

Hun legger til at de forventer at det blir helseeffekten blir undersøkt, og at det blir gjort tiltak på stasjonen.

– Selv om man bare oppholder seg på perrongen i ti minutter, bør man altså velge en annen stasjon?

– Ja, dersom det er noe man gjør hver dag. Og i alle fall om man tilhører risikogruppen.

Å dekke til luftveiene vil ikke hjelpe mot de minste partiklene, ifølge Grøttum. De minste partiklene vil klare å komme gjennom masker, filtre eller skjerf.

– Det må tas grep for at dette skal bli utbedret. Man kan ikke ha en stasjon som brukes av tusenvis av mennesker hver dag, med et konstant svevestøvnivå som gir en negativ helseeffekt.

Advarte de ansatte allerede i oktober

Bakgrunnen for NILU-rapporten er at Jernbaneverket allerede i 2014 utførte målinger av inneklimaet ved togstasjonen. Resultatene var av en slik karakter at Jernbaneverket vurderte det som nødvendig med en grundig kartlegging.

Da rapporten forelå, ble det 26. oktober 2016 sendt skriftlig brev med informasjon om målingen til leietagere på Nationaltheatret stasjon.

– Vi opplyste om vår bekymring for ansatte i butikkområdene og at det kunne være forbundet med helserisiko å oppholde seg der i lang tid, skriver Jakobsen.

– LHL Astma og Allergi råder utsatte grupper til å unngå Nationaltheatret stasjon på bakgrunn av funnene i rapporten. Hva er deres kommentar til det?

– Vi synes det er bra at LHL informerer sine medlemmer som er spesielt utsatte slik at de kan ta sine forholdsregler. Vi er bekymret for spesielt utsatte grupper og er svært opptatt av rapporten fra FHI som vi har forventninger til skal gi oss kvalifiserte råd om konkrete tiltak, svarer Jakobsen i e-posten.

Ved de åpne butikkene på stasjonen lå verdiene konstant over anbefalt verdi. Foto: Øyvind Tveter

For høye verdier allerede i 1996

– Det står i rapporten at det ble foretatt målinger av for høye verdier allerede i 1996. Er det rimelig å anta at luftkvaliteten har ligget under anbefalte verdier i 20 år?

– Det er vanskelig å svare på. Det er dessverre slik at vi i nåværende organisasjon ikke har vært kjent med målingene fra -96 før de dukket opp i NILUs arkiver i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten fra NILU, skriver Jakobsen.

Bane Nor har allerede satt i gang flere tiltak:

 • Vask av alle ventilasjonskanaler
 • Økt frekvens på filterbytter
 • Tetting av filtervegger i ventilasjonsaggregat for å sikre at all luft som passerte ventilasjonsaggregatet, går gjennom filteret
 • Etablering av større trykkutjevningssjakter

En rekke tiltak er også planlagt gjennomført:

 • Tunnelen skal vaskes i vinter
 • Bane Nor prosjekterer fysiske skiller på plattformen og vurderer å sette inn karuselldører slik at man hindrer at luft presses opp i vestibylene (der butikkene er journ.anm.).
 • Legge til rette for å sluse luften ut gjennom trykkventilsjakter slik at den minsker lufttrykk opp i vestibylen, noe som vil kunne bedre situasjonen i stasjonslokalet oppe.

Les mer om

 1. Nationaltheatret
 2. Tog
 3. Luftkvalitet