Oslo

Oslo kommune må tilbakebetale eiendomsskatt for 2016 etter dom

Lagmannsretten er kommet til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt. Men saksøkerne tapte på det sentrale punktet.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier det er for tidlig å si om alle som betalte inn eiendomsskatt i 2016, nå skal få penger tilbake. Først må byrådet og kommuneadvokaten lese dommen nøye.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Lagmannsretten avsa onsdag dom i gruppesøksmålet om gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune.

Om lag 3400 personer er registrert som medlemmer av gruppesøksmålet, og saken gjelder skatteåret 2016. Det er Huseiernes Landsforbund som fører saken på vegne av dem.

Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, men de anket. Lagmannsretten har delvis kommet til et annet resultat.

Kommunen holdt ikke tidsfristen

Retten slår fast at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Kommunen plikter dermed å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til dem som er del av gruppesøksmålet, og som samtidig påklaget utskrivingsvedtaket for sin eiendom til kommunen innen klagefristen.

– Vi registrerer at lagmannsretten, i motsetning til tingretten, mener at den første utskrivningen av eiendomsskatten våren 2016 burde vært gjort før 1. mars og ikke 1. juli, som var den fristen kommunen forholdt seg til, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Han sier at byrådet nå vil gå gjennom dommen sammen med kommuneadvokaten, før de tar stilling til hvorvidt de vil anke til Høyesterett eller ikke.

Fikk ikke medhold på det viktigste

Saksøkerne mente også at kommunen brøt loven ved å fastsette et bunnfradrag på hele 4 millioner kroner, siden det førte til at bare et lite mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale skatt. Loven slår fast at skatten ikke kan utformes på en slik måte at den innebærer et generelt fritak.

Da skatten ble innført i 2016, slapp i underkant av 80 prosent av boligene skatt helt. Saksøkerne mente dette i praksis var et generelt fritak.

Men lagmannsretten er ikke enig. Politikerne står svært fritt i å sette bunnfradraget høyt, påpekes det i dommen.

– Vi er tilfreds med at retten tydelig slår fast at den moderate eiendomsskatten som Oslo kommune har innført, er lovlig. Lagmannsretten har gitt kommunen tilslutning på alle vesentlige punkter. Politiske spørsmål bør avgjøres i folkevalgte organer, ikke i domstolen, sier finansbyråd Steen.

Vil ikke si om alle får penger tilbake

Huseiernes Landsforbund tar dommen til etterretning.

– Vi registrerer at lagmannsretten stadfester tingrettens dom. Begge rettsinstanser konkluderer med at utskriving av eiendomsskatt og størrelsen på bunnfradrag er et spørsmål for politisk folkevalgte organer og ikke rettssystemet, sier Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Hvis Oslo kommune ikke anker videre, slår selve dommen fast at eiendomsskatt bare må betales tilbake til dem blant de 3400 saksøkerne som faktisk har betalt slik skatt og samtidig klaget på den.

Hvorvidt kommunen også vil velge å betale tilbake til alle andre i samme situasjon, er et politisk spørsmål som i siste instans er opp til bystyret å avgjøre.

Byrådet ønsker foreløpig ikke å uttale seg om hvorvidt en slik beslutning kan bli aktuell.

Høyre, som har vært imot skatten fra starten, forventer et svar på nettopp det spørsmålet. Bystyrerepresentant Øystein Sundelin (H) viser til at en allmenn rettferdighetsfølelse taler for likebehandling.

– Byrådet hadde det svært travelt med å skrive ut eiendomsskatt. Nå bør de ha et svært godt svar på hvorfor de som ikke gikk til søksmål mot kommunen, ikke skal få penger fra 2016 tilbake, hvis det blir beslutningen, sier Sundelin.

Les mer om

  1. Bystyret
  2. Oslo
  3. Oslopolitikken
  4. Byrådet (Oslo)
  5. Eiendomsskatt