Oslo

Tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven ble aldri rapportert oppover i systemet

Brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune behandles bare lokalt mellom tillitsvalgte og ledelse i den enkelte virksomhet. Slik er rutinene.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) besøkte sorteringsanlegget på Haraldrud under søppelkrisen høsten 2016. Energigjenvinningsetaten, som driver anlegget, er en av etatene hvor det er blitt avdekket høye tall for brudd på arbeidsmiljøloven. Men etaten er godt på vei til å rydde opp i situasjonen, viser nye tall.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Siste: Arbeidstilsynet åpner tilsyn mot Oslo kommune etter avsløring om brudd på arbeidsmiljøloven, melder NRK. Arbeidstilsynet skal nå gjennomføre tilsyn med hele kommunen.

Oslo kommune har et sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU. Der sitter byrådet, kommuneledelsen, topper i den lokale fagbevegelsen og hovedverneombudet i kommunen.

Utvalget har aldri behandlet de mer enn 15.000 bruddene på arbeidsmiljøloven som NRK har avdekket i ulike etater under samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). De stanset lenger ned i systemet.

Det viser referater og årsrapporter fra utvalget, og det bekrefter Vidar Evje, som er 1. nestleder i Fagforbundet i Oslo. Han sitter selv i utvalget, og han var leder for det i 2018.

– Utvalget har ikke behandlet dette. Selv om Oslo kommune er én arbeidsgiver med et sentralt AMU, så har hver virksomhet et eget utvalg som behandler de lokale sakene. Det sentrale utvalget skal se på såkalt overgripende saker, sier Evje.

Ordningen med arbeidsmiljøutvalg er lovfestet og en viktig del av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Det sentrale AMU har et overordnet HMS-ansvar for kommunens mer enn 50.000 ansatte.

Vil ta det opp på neste møte

Ifølge avtaleverket i kommunen skal de lokale AMU-ene bli fremlagt brudd på arbeidsmiljøloven i den enkelte virksomhet og etat. Men opplysningene blir ikke sammenstilt oppover i systemet.

Hvert år fyller de mange utvalgene ut en standardisert årsrapport, som sendes inn til det sentrale utvalget og sammenstilles der. Men skjemaet inneholder ingen egen post for brudd på arbeidstidsbestemmelsene i loven.

– Det er naturlig at disse avdekkingene nå vil bli behandlet på neste møte. Når det er innenfor flere deler av kommunen, er det av interesse for det sentrale utvalget. At det blir et tema der, tar jeg for gitt, sier Evje.

Granskningsrapport utsatt – igjen

Revisjonsfirmaet PWC har det siste halvåret blant annet gransket bruddene på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE), den ene av Bergs underliggende etater. Granskningsrapporten er flere ganger blitt utsatt. De siste ukene har 15. oktober vært fristen.

16. oktober varslet imidlertid Berg bystyret om at den er utsatt nok en gang. Berg opplyser at hun 22. oktober får den endelige rapporten fra PWC.

Et flertall i bystyret, gruppelederne til de fire borgerlige partiene og Rødt, ba samme dag om å få innsyn i rapporten snarest – også hvis den bare er foreløpig. De viser til at bystyret er øverste tilsynsmyndighet i kommunen.

Les også

Oslo kommune brukte 18 millioner på garderober som aldri ble bygget

3000 lovbrudd på 2700 ansatte

Hva gjelder de andre etatene under Berg, hvor hovedtyngden av lovbruddene ligger, så har Arbeidstilsynet denne uken varslet at de vil gå inn i sakskomplekset.

Hittil i 2019 har de syv aktuelle etatene, med totalt rundt 2700 ansatte, registrert over 3000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det viser siste tilgjengelige tall fra kommunen.

Sindre Buchanan, byrådssekretær for Lan Marie Berg, påpeker at arbeidsgiveransvaret ligger hos leder i den enkelte virksomhet, ikke hos byrådsavdelingen (Bergs administrasjon).

«Brudd på arbeidstidsbestemmelser er ikke noe virksomhetene ordinært rapporterer på til byrådsavdelingen, med mindre det er særskilte avvik», skriver han i en e-post.

Etatene skal normalt bare rapportere på at de faktisk har rutiner og internkontroll på plass. I kjølvannet av utfordringer i Energigjenvinningsetaten ba Berg imidlertid om en særskilt redegjørelse om situasjonen fra alle etatene og hvordan dette skal følges opp fremover.

«Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges av alle kommunens etater. Og trenden er heldigvis er at brudd på arbeidstidsbestemmelsene går nedover i flere av etatene», skriver Buchanan.

Les også

Berg informerte ikke bystyret om brudd på arbeidsmiljøloven

40 prosent skyldes vaktbytter

Brannsjef Jon Myroldhaug har flest lovbrudd på arbeidstidsområdet i 2019. Han påpeker at 90 prosent av bruddene er knyttet til ansatte som jobber turnus, og at det er svært vanskelig å skaffe vikarer med fagkompetanse, siden de aktuelle kandidatene allerede er ansatt som brannmenn i andre kommuner.

«Mange brudd skyldes at etaten til enhver tid skal opprettholde beredskapen med riktig bemanning og nødvendig kompetanse», skriver Myroldhaug.

At ansatte bytter vakter seg imellom frivillig, er årsak til mer enn 40 prosent av lovbruddene hos brannvesenet. Nå strammer de inn mulighetene for dette.

Les mer om

 1. Arbeidsmiljø
 2. Oslo kommune
 3. Oslopolitikken
 4. Byrådet (Oslo)
 5. Arbeidstilsynet
 6. Oslo