Slik vil Høyre rydde opp i Oslos helsehus

Oslo Høyre la tirsdag frem sin nye, politiske plan for Oslos utskjelte helsehus. En mer spesialisert faglig profil ved de ulike husene er ett av grepene de ser for seg.

Ordførerkandidat Anne Lindboe og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg la frem sin nye plan for helsehusene i Oslo tirsdag.

En rekke medieoppslag har hatt et kritisk søkelys på Oslos helsehus og eldreomsorg.

30. januar er det høring i Oslo bystyre, der helsebyråd Robert Steen skal grilles i saken. En rekker partier har allerede før høringen sagt at de er åpne for at det kan ende med et mistillitsforslag mot Steen. Det vil i så fall kunne utløse en byrådskrise.

Tirsdag la Oslo Høyre frem sin plan for å rydde opp i Oslos helsehus.

– Helsehusene er i en kritisk situasjon, på mange måter. Vi har sett en rekke historier med alvorlig omsorgssvik. Det er nødt til å gjøre noe med dette, sier Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat.

Dele spesialiseringen

Et av forslagene er å utrede om en skal spesialisere helsehusene mer enn i dag.

Helsehusene springer ut fra det som tidligere var korttidsavdelinger på ulike sykehjem. De nye institusjonene med korttids- og rehabiliteringsplasser ble kalt helsehus.

Deres viktigste oppgave er å være med å sikre at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig.

– Oppgavene er blitt noe annet enn det var tiltenkt, i tillegg driver man avlastning av demente fra utslitte pårørende. De driver pleie og omsorg, og palliativ behandling ved livet slutt, sier Lindboe.

Høyre mener kommunen må forholde seg til at helsehusene får stadig skrøpeligere pasienter, og at pasientene blir sykere.

– Det er noe vi ikke får gjort noe med, vi har ikke noe annet valg enn å gi et tilbud. Oslo kommune må tilpasse seg, sier Eirik Lae Solberg.

Høyre vil derfor utrede om de ulike helsehusene kan spisses mer, og spesialiseres med hver sin faglige profil.

De ser for at to av helsehusene eksempelvis kan være spesialtilpasset korttidsopphold og rehabilitering. Et helsehus kan være tilpasset avlastningsopphold, mens et fjerde kan være for pleie og omsorg, og palliativ behandling ved livets slutt.

Mer tilsyn og kompetanse

I tillegg til å se på organiseringen, vil Oslo Høyre ha bedre opplæring av ledere og ansatte og tydeligere krav om rapportering. Blant annet vil de ha en årlig rapportering til politikerne fra helsehuset. Også alle tilsynsrapporter og avviksmeldinger mener Høyre må sendes bystyret.

– Tilsyn må drives på en helt annen måte. Det er alvorlig når bruddene kommer frem i mediene og ikke i tilsynene. Det må oppleves trygt å si fra, sier Lindboe.