Kommunen foreslår egen sykkeltrasé for ekspress-syklister langs Akershusstranda

Langs Vippetangen og Akershusstranda har syklister og fotgjengere delt veibanen. Nå blir det trolig slutt på samrøret.

– Shared space funker ikke på denne strekningen. Rådhusgata, som er den egentlige sykkelveien, er dårlig. Derfor er det flott med egen trase her, hvor mange sykler fort, sier Leif Skuterud.
  • Astrid Løken

I fremtiden kan syklistene får en egen fire meter bred, toveis sykkeltrasé.

– Dette er en sterkere prioritering av ekspress-syklistene, sier byplansjef Ellen de Vibe i Oslo kommune.

Det blir satt pris på av syklister Aftenposten snakker med.

– Jeg tipper flere vil sykle hvis det blir egen sykkeltrasé. I krysset der borte er det litt ekkelt. Med en egen trase ville også de som ikke tør å sykle, velge å sykle, sier Lars Hartvigsen, som bor på Tveita og sykler tråkker langs havnen til og fra jobben på Lysaker hver dag.

Kommunen anbefaler sykkelvei

I områdeprogram for Vippetangen, står det at Fjordtrikken utløser et behov for eget sykkelfelt. Det anbefales derfor en fire meter bred toveis sykkelvei på bysiden av trikketraseen.

Det presiseres også at Vippetangen er en sykkelforbindelse selv om hovedsykkelveien følger Rådhusgata gjennom sentrum.

På Akershusstranda, rett bortenfor Vippetangen, ble det laget en såkalt shared space-løsning, som innebærer at syklister og gående deler plassen.

Transportsyklistene syntes shared space var en dårlig løsning.

Leif Skuterud tror det blir flott med atskilt trase.

– Shared space funker ikke på denne strekningen. Rådhusgata, som er den egentlige sykkelveien, er dårlig. Derfor er det flott med egen trase her, hvor mange sykler fort, sier Leif Skuterud.

– Det er veldig bra å ha egen trase for syklistene her. Jeg tipper flere vil sykle hvis det blir egen trase, sier Lars Hartvigsen, som sykler via Vippetangen tur retur Lysaker Tveita hver dag.

Anbefaler egen sykkelvei for syklister som vil raskt på jobb

Områdeprogrammet for Vippetangen er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke kommunale etater. En egen konsulentgruppe ble hentet inn for å se på transportløsningene rundt Vippetangen og Akershusstranda etter at saken hadde vært på høring i fjor høst. Deretter ble den separate sykkelveien lagt inn.

Konsulentgruppen anbefaler at det blir tatt hensyn til at syklister også har behov for å komme fort frem.

Det presiseres at hovedsykkelveien i Rådhusgata har så mange utfordringer at Vippetangen fremstår som et mer attraktivt alternativ hvor man kan sykle fort og behagelig gjennom byen.

Konsulentrapport: Syklister velger raskeste vei

"Utredninger om syklistadferd viser at syklister i hovedsak velger raskeste vei, det er derfor viktig å sikre en attraktiv sykkeltrasé rundt Akershusneset.", står det i anbefalingen.

For å unngå konflikter mellom gående og syklister anbefales det at sykkeltraseen legges på bysiden av trikketraseen. Da vil altså trikken – og skinnegangen skille de to gruppene.

"Sykkelveien lokaliseres på bysiden av trikketraseen, da det gir færrest konflikter med andre gående og kjørende."

Kosesykling langs havnepromenaden

Det understrekes at sykkelveien primært er ment som et tilbud til transportsyklistene.

"Andre syklister, som i større grad prioriterer tur, ro og bryggemiljø, har også et tilbud i form av Havnepromenaden, som kan betjene sykkel, men på de gåendes premisser."

– Hvorfor valgte dere egen trase for syklistene her når det tidligere er valgt shared space på Akershusstranda, som ligger på samme strekning, rett bortenfor, byplansjef Ellen de Vibe?

– Denne strekningen er en slags lengdeetappe. Det er kun funksjoner på den ene siden. Derfor er det lettere å legge en fartsetappe her, enn for eksempel over Rådhusplassen, hvor store menneskemengder beveger seg i flere retninger, sier de Vibe.

Da Akershusstranda ble planlagt med shared space-løsning skrev PBE følgende:

"Generelt er det slik at havnepromenaden ikke er et sykkelanlegg, som gir økt kapasitet eller hastighet. Det er et anlegg for gående, hvor syklende kan ferdes på fotgjengernes premisser, som på et fortau. "

Konsulentgruppen anbefaler en egen trase for syklistene videre bortover Akershusstranda, der hvor det i fjor ble anlagt shared space, også.

Jarle Fagerheim fra MDG var blant kritikerne av shared space-løsningen på Akershusstranda.

MDG-byråd Hanna E. Marcussen vil ikke si hva hun mener om egen sykkeltrasé før hun har studert forslaget.

Syklistene skal også få godt med parkeringsplasser på Vippetangen. Det foreslås også et overdekket og sikkert parkeringstilbud for syklister. med et høyere antall plasser enn det normen krever.

Syklister og fotgjengere skvises når det bygges i OsloTegningen som skremte Montebello