Nå er småhusplanen i Oslo gyldig igjen

Etter nesten fire måneders venting kom svaret. Den felles reguleringsplanen for 29.000 eiendommer er lovlig.

Mange steder i Oslo er det strid om byggeprosjekter i småhusstrøk. Eldre eneboliger kjøpes av utbyggere, rives - og i stedet bygges det flermannsboliger eller lavblokker.
  • Christian Sørgjerd

1. juni vedtok Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Småhusplanen fra 2013var ugyldig. Allerede uken etter anket Oslo kommune avgjørelsen inn til Kommunaldepartementet. Torsdag kom svaret fra departementet om at fylkesmannens vedtak er opphevet. Dermed kan Plan— og bygningsetaten (PBE) og byrådet - både det avtroppende og det påtroppende - puste lettet ut.

Småhusplanen regulerer utbygging og fortetting i store områder. Den omfatter rundt 29.000 eiendommer og rundt 16 prosent av byggesonen i Oslo.

Bakteppet for de nye byggereglene fra 2013 var blant annet en serie konflikter, der villaeiere protesterte mot utbyggere som erstattet eneboliger med leilighetskomplekser.

Planen fra 2013 strammet inn reglene på flere områder. Blant annet ble det stilt absolutte krav til størrelse på grøntområder, og parkeringskjellere ble i praksis forbudt på flate tomter. I en del tilfeller ble det dermed plass til færre nye boliger på den enkelte eiendommen.

Les også

- De vil begrave historien under nye funkisboliger

Stridens kjerne

Det var blant annet to profesjonelle utbyggere, Netune Properties og Location Holding, som klaget inn den nye planen til Fylkesmannen. De mente at grunneierne ikke hadde fått direkte, skriftlig beskjed om de nye reglene. I stedet ble det informert om endringene i annonser, gratisaviser og på kommunens nettsider.

Blant annet slik ble eierne i småhusplanområdet informert om endringene.

Klagerne mente at hver enkelt skulle vært informert. Fylkesmannen ga dem rett — og opphevet planen i sin helhet. Det protesterte Oslo kommune kraftig på. De mente at varslingen som ble gjort til alle gjennom en offentlig informasjonsavis, var god nok.

Nå har Kommunaldepartementet gitt dem rett i det.

«Departementet har tidligere lagt til grunn at plan- og bygningsloven åpner for varsling ved masseinformasjon for store områder med mange eiendommer. Etter departementets vurdering kan også informasjonsavisen Byblikk være et slikt varsel» , skriver Kommunaldepartementet.

Helt sentralt i avgjørelsen deres er følgende poeng: Om eierne hadde blitt varslet enda bedre, ville det likevel ikke ført til at bystyret hadde gjort et annet vedtak.

«Etter en samlet vurdering mener departementet at det ikke foreligger en nærliggende mulighet for at kommunen ville truffet et annet planvedtak dersom grunneierne hadde fått et tydeligere varsel og noe bedre foranledning til å sette seg nærmere inn i revisjonen av småhusplanen» , skriver departementet.

Kunne gitt millionsøksmål

I månedene hvor planen har vært ugyldig, har i stedet den mindre strenge planen fra 2006 vært gjeldende. Alle saker er blitt behandlet i tråd med denne av PBE.

Det har gitt et midlertidig «smutthull» til utbyggere, som i enkelttilfeller de siste månedene kan ha fått godkjent mer omfattende utbyggingsprosjekter enn de ellers ville ha fått.

Det er likevel småtteri sammenliknet med potensielle konsekvenser for kommunen hvis planen hadde blitt stående ugyldig:

  • Da måtte bystyret ha startet prosessen med å lage en plan på nytt. Sist gang tok det flere år.
  • Det ville åpnet for omfattende erstatningssøksmål fra utbyggere mot kommunen.
    Fylkesmannens vedtak om at Småhusplanen var ugyldig, inneholdt også kritikk mot enkeltbestemmelser i planen. Flere av klagerne hadde klaget på enkeltpunkter, ikk bare helheten.

Kommunaldepartementet varsler at de nå vil gjennomgå bestemmelsene det er klaget på, for å se om disse er lovstridige. Så det kan likevel endre med at bystyret må gjøre noen endringer i Småhusplanen.

Her er de 29.000 eiendommene som omfattes av småhusplanen, markert i gult:

2306-smahusplanen-tJpe_klSIR.jpg