Oslo

Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

Det nye sykkelnettet som foreslås vil tilsammen være 510 kilometer langt og koster 13,8 milliarder kroner. Halvparten skal være ferdig innen 2025.

Åtte byruter inngår i den nye sykkelplanen. En av disse skal gå igjennom Møllergata. Her blir det tilrettelagt for sykling mot kjøreretningen i eget felt og blandet trafikk i kjøreretningen. Foto: Studio Gaulin for Oslo kommune

 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Statens vegvesen og Oslo kommune har utarbeidet en ny plan for sykkelveinettet i Oslo. Målet er at flere skal reise med sykkel. Planen tar utgangspunkt i den vedtatte Sykkelstrategien for Oslo 2015-2025, hvor målet er å øke sykkelandelen til 16 prosent. Da må det legges til rette.

Planforslaget ble sendt ut på høring i september i fjor. Nå er innspillene bakt inn i planforslaget og sendt til byrådet. Når samferdsels- og miljøbyråd Lan Maie Nguyen Berg (MDG) har bearbeidet planen, skal den sendes videre til avstemning i bystyret.

Vraker den gamle planen

Den nye sykkelplanen vil erstatte "Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo" som ble vedtatt i 1999. Den gamle planen innebar 180 kilometer, og skulle vært ferdig for flere år siden, men er ikke ferdig bygget ennå.

Her kan du lese historien om sykkelveiutbyggingen i Oslo: 30 år med brutte løfter

Det nye forslaget til sykkelveinett innebærer:

 • 510 kilometer med sykkelvei
 • Første fase (80 km), som skal ferdigstilles innen 2025, har en prislapp på 4,6 milliarder kroner.
 • Fase to har en prislapp på 9,2 milliarder kroner. Alt i alt vil nettet altså koste 13,8 milliarder kroner. Det understrekes at overslaget er grovt.

Slik kan det fremtidige sykkelveinettet i Oslo se ut hvis politikerne vedtar det. Her er det lagt opp til at åtte av ti bor maks 200 meter fra en sykkelvei. Foto: Statens vegvesen / Oslo kommune

Åtte av ti Osloborgere (85 prosent) skal bo maks 200 meter fra sykkelveinettet når nettet er ferdig bygget ut.

 • Når første fase er ferdig, i 2025, skal seks av ti bo maks 200 meter fra sykkelveinettet.
 • Planforslaget innebærer en kombinasjon av egne anlegg og tilrettelegging for sykling i blandet trafikk.
 • Nettet inkluderer 8 byruter. Disse rutene, som skal utvikles trinnvis, utgjør 50 kilometer av hovedsykkelveinettet.
 • Nettet skal være trafikksikkert og attraktivt for folk fra 2 år og opp til 80 år.

Utbygging av sykkelveinettet skal:

 • gi kortere reisetider.
 • være arealeffektivt.
 • bidra til byliv og økt handel.
 • gi bedre fremkommelighet og kapasitet for kollektivtrafikken.
 • bedre bymiljø.
 • redusere klimautslipp og bedre folkehelse.
 • sammen med andre faktorer bidra til at investering i sykkelveinettet gir høy samfunnsnytte.
 • etterstrebe å få til ruter mellom bydelene, arbeid, bolig og handel.
 • gi tettere nett der det er arbeidsplasser, boliger og butikker.
 • bygges opp av strekninger med egne anlegg for sykkel og tilrettelegging for sykkel i blandet trafikk.

Slik ser Møllergata ut i dag. Her planlegges det en rekke tiltak for syklister. Foto: Rolf Øhman

Sykkelekspressruter

Statens vegvesen har også startet planleggingen av sykkelekspressruter. Ekspressrutene skal være høystandard sykkelanlegg med høy standard i sentrale transportkorridorer.

Gruppen som har laget den nye planen, påpeker at det største hindret for å få bygget ut sykkelveinettet i Oslo har vært konflikter rundt bruk av arealer. Derfor presiseres det at det må settes inn nok ressurser til planlegging, det vil si nok folk til å planlegge traseene.

Skal koble sykkelveier

Nettet er delt opp i to faser. Første fase (260 km) ferdigstilles innen 2025.

Det er ikke angitt noe årstall for når hele nettet skal være ferdig. Alt i alt skal Oslo kommune bygge 375 km og Statens vegvesen bygge 135 km av det 510 km lange nettet.

Mye av problemet i dag er at sykkelveiene stopper brått og plutslig. I første fase i planforslaget legges det høyt fokus på å knytte sammen strekninger som ikke er sammenhengende i dag.

Her er rutene gjennom Oslo sentrum. Eksisterende anlegg i gult, nye/oppgraderte anlegg i rødt. De grå veiene viser nye anlegg i blandet trafikk. Foto: Statens vegvesen / Oslo kommune

Sykkelveinettet forlenges med 80 kilometer innen 2025 (30 km i regi av Statens vegvesen og 50 km i regi av Oslo kommune)

Statens vegvesen har ansvaret for at 30 kilometer bygges ferdig innen 2025.

Stort engasjement ga flere ruter

Ifølge Knut Magne Galta, som har ledet prosjektet på oppdrag fra Statens vegvesen og Oslo kommune, har engasjementet vært stort.

– 75 uttalelser har kommet inn. Hovedinnvendingene gikk på at vi var for lite ambisiøse. De ønsket en raskere gjennomføring slik at nettet ferdigstilles tidligere, sier Galta.

– Hva har kommet inn i planforslaget etter høring?

– Grunn-nettet er det samme, men vi har lagt inn noen flere strekninger i den fasen som går frem til 2025 på bakgrunn av innspillene, sier Galta.

Fikk kritikk for å ikke ha sluttdato

Ifølge Galta fikk de også kritikk for ikke å ha lagt inn et tidspunkt for når den fremtidige delen av nettet skulle stå ferdig.

– Det var bevisst å ikke sette et tidspunkt for når hele nettet skulle stå ferdig. Det handler om at det er en kontinuelig jobb å fullføre nettet. Nettet vil aldri bli ferdig fordi planen skal revideres, byen forandrer seg hele tiden og nye løsninger kommer, sier galta.

– Hva er det viktigste som må gjøres for få på plass sykkelveier?

– Prioritering. Prioritering foran noe annet. Hvis du prioriterer
alt så prioriterer du ingenting. Så man må rett og slett ta noen tøffe
avgjørelser, spesielt går det på at man må fjerne parkeringsplasser, sier Galta.

Her blir de nye sykkelrutene i Oslo

– Det har vært planer tidligere, som ikke er fullført. Kan
man få til denne?

– Man kan greie det, men det er avhengig av nok ressurser, spesielt i planleggingsprosessen. Planen er også ambisiøs i forhold til finansiering. Denne planen og fremdriften legger opp til høyere årlige bevilgninger enn det som ble bevilget i 2010, 2011 og 2012, sier Galta.

Olav Torvund, styremedlem i Syklistenes Landsforening Oslo og Akershus. Bildet ble tatt i 2014, før sykkelfeltene i Bjørvika ble malt røde. Foto: Rolf Øhman

SLF: Bra med langsiktige og kortsiktige tiltak

– Slik jeg har det forstått det, inneholder planen tiltak som kan gjennomføres raskt. Det er bra; da får man noe på plass, selv om det ikke alltid er optimale løsninger, sier Olav Torvund, styremedlem i Syklistenes Landsforening (SLF) Oslo og Akershus.

– Ved å gjøre det på denne måten planlegger man noe som er realistisk å gjennomføre innenfor kommunevalgperioden vi er inne i nå. Det er jo i seg selv positivt. At det samtidig jobbes med langsiktige tiltak, er bra, mener Torvund.

Les mer om

 1. Sykkelpatruljen
 2. Byutvikling
 3. Politikk
 4. Samferdsel
 5. Miljø