Oslo

Vil doble antall boliger på Fornebu

Rådmannen i Bærum går inn for å øke antallet boliger på Fornebu fra 6300 til 11.000.

Det meste av Fornebu ligger ennå brakk. Kommunaldirektør Arthur Wøhni (t.v.) og rådmann Erik Kjendstadli i Bærum ønsker å utnytte områdene bedre i fremtidige byggeprosjekter.
  • Heidi Anne Johnsen
  • Astrid Løken
    journalist
  • Wasim K. Riaz

I dag er det lagt opp til 6300 boliger på Fornebu. Nå foreslår Bærum kommune å bygge nesten dobbelt så mange boliger, mellom 9000 og 11 000.

— Vi har til nå bygget en landlig hageby. Nå åpner vi for å bygge mer urbant, sier Erik Kjeldstadli, rådmann i Bærum.

All utbygging skal skje innenfor de arealene som er regulert til boligbygging i dag. Det skal ikke fortettes i de allerede etablerte boligområdene.

— Det skal ikke gå ut over bokvaliteten. Vi skal ikke røre det som i dag er avsatt til natur, grøntområde og park, forsikrer rådmannen.

Forslaget om å revidere kommunedelplan 2, med sikte på å åpne for økt utnyttelse på Fornebu, vil formelt bli lagt frem i april. Deretter vil det bli folkemøter, høringer og politisk behandling frem til sommeren 2017.

De tre største utbyggerne: OBOS, Kokse eiendom/KPL og Aker har lagt frem en mulighetsstudie for Fornebu.Her har Obos tegnet inn torg langs Forneburingen vis-à-vis Piloten boligfelt.

LES OGSÅ:

Les også

Fornebubanen er ikke forsinket. Den har ingen tidsplan.

Fornebu skal bli en by

Økende befolkningsvekst og press fra nabokommunen gjør at forutsetningene for å bygge ut Fornebu er endret siden den forrige planen fra 1999.

— T-banen (Fornebubanen red.anm.) i seg selv er en nyhet i forhold til 1999-planen. Det er den som gjør at det er mulig å bygge mer, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni.

I dag har blokkene stort sett fire eller fem etasjer. De nye planen åpner for kvartalsstruktur med gjennomsnittlige byggehøyder på 5–6 etasjer, og mulighet for å gå opp til åtte etasjer.

Akers foreslåtte høyhus på 140 meter blir neppe noe av.

— Hvis det skal bygges høyhus, så må det tas opp som en egen sak og konsekvensutredes, sier Wøhni.

Den nye planen legger opp til flere små leiligheter, slik at gjennomsnittet for området går ned fra 100 kvadratmeter til 80.

Høyden på bebyggelsen skal gradvis bli lavere mot Nansenparken. Dette foreslår OBOS.
Les også

Her er Oslo-byrådets forslag til E18-løsning

Mest urbant ved tre T-banestasjoner

Finansieringen av Fornebubanen og ny avkjøring på E18 er en forutsetning for at boligene kan bygges og tas i bruk.

Det er planlagt tre T-banestasjoner: Ved Fornebuporten, ved flytårnet og endestasjon nær det nye Fornebu Senter. Det skal bygges høyest og tettest rundt T-banestasjonene. Her skal det også være mest urbant.

— I disse områdene skal folk kunne gå til T-banen. Og så blir bebyggelsen lavere utover mot Nansenparken og sjøen, sier Wøhni.

Kjeldstadli mener Bærum er i en unik situasjon ved at de kan utvikle et boområde fra grunnen.

— Samtidig må vi legge til rette for å utvikle mye av det som allerede er på plass i en by. Vi må planlegge slik at det er skoler, barnehager og sykehjem til alle som trenger det, sier han.

— Vi tror at det kan bli like gode bokvaliteter selv om det bygges mer på Fornebu. Med god planlegging kan vi få til sosiale møteplasser og veier det er hyggelig både å gå tur, trene, sykle i, sier han.

Ved endestasjonen for T-banen foreslår Koksa eiendom kvartalsbebyggelsen. Det er et område på samme størrelse som Kvadraturen i Oslo.
Les også

Gir grønt lys for flere boliger i Oslo sentrum.

Bekymrede naboer

Mange av dem som allerede har flyttet inn på Fornebu, frykter at det blir for stor slitasje på grøntområdene og at det blir for mange mennesker.

Lisbeth Hammer Krog (H)

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) ønsker debatten velkommen.— Bærum har valgt ut noen områder for fremtidig boligvekst, og Fornebu er ett av dem. Nå er det viktig for meg som ordfører å legge til rette for en bred behandling og åpne høringer, og nok tid til å gå inn i denne debatten, sier Krog.

— Det er viktig å ta vare på de gode bokvalitetene på Fornebu.

Rådmann Kjeldstadli antar at boligbyggingen vil pågå i fortsatt 15–20 år hvis planen blir vedtatt.

— Nansenparken – vi kaller den vår lokale Central Park – må ha et større vedlikeholdsbudsjett, for det vil kreve mer arbeid å holde parken i drift. Men se på Frognerparken, den blir brukt av hele Oslo, sier han.

Fornburingen skal bli en bygate med butikker og næring i første etasje på gateplan. Her et forslag fra OBOS sett fra Fornebu senter.
Les også

Her er et forslag til bilfritt sentrum som også Oslo Høyre støtter

Obos er størst

Obos har planer for 5100 boliger på Fornebu. De ønsker forslaget fra rådmannen i Bærum velkommen.

Daniel Kjørberg Siraj

— Dette viser jo at kommunens administrasjon har lyttet til den faglige innstillingen fra oss og andre utbyggere, og sett at det er rom for en kraftig fortetting uten å miste kvaliteten på utviklingsområdet, sier Daniel Kjørberg Siraj, administrerende direktør i OBOS. - Dere vil få en høyere inntjening ved å bygge flere boliger?

— Ja, vi vil øke inntjeningen. Noe annet ville være å lyve. Samtidig har vi hele tiden sagt til Bærum kommune at vi skal bidra til sosial infrastruktur hvis vi får bygge mer. Men det viktigste med høyere utnyttelse er at det vil gjøre Fornebu mer tilgjengelig for flere. Vi har jo en ambisjon om å bygge flere billige boliger på Fornebu, sier Siraj.

LES OGSÅ:

Les også

Bygdøy allé skal bygges om. Men hvem skal ut?

Tror forslaget gjør Fornebu bedre

Kjell Kalland, direktør hos utbygger Koksa Eiendom, mener at Fornebu vil bli et bedre sted å bo med disse planene.

Koksa Eiendom eier sammen med KLP Eiendom et område på størrelse med Kvadraturen i Oslo i et område nær Fornebu senter. Her er det plass til mellom 2000 og 2500 boliger.

— Økt utnyttelse vil gi en mulighet for økt inntjening. Men ved høyere utnyttelse vil byggingen foregå over flere år. I øyeblikket er boligmarkedet godt, men det er ikke sikkert at det er godt om 15 år. Så når utbyggingen pågår over mange år vil vi kunne risikere å komme i faser med lave boligpriser. Dermed er det ikke gitt at vi alt i alt vil øke inntjeningen ved å bygge mer, sier Kalland.

Kalland mener tettere utbygging vil være en styrke for området.

— Vi har jobbet lenge med å vise at det går an å øke antallet boliger uten at kvaliteten forringes. Det vi har bygget til nå ligger spredt utover tomtene. Vi har ikke fått nok kvadratmeter bolig og vi har ikke fått til god nok bokvalitet mellom husene, sier Kalland.

— Nå skal vi gå tilbake til kvartalsstruktur, som det finnes mye av i Oslo. Og da snakker vi om bystruktur, som innebærer relativt kort avstand mellom husene. Til gjengjeld vil vi ha gårdsrom hvor folk kan møtes, sier han også.

Kalland ønsker å bygge fire til seks etasjer høye boligblokker.

— I det området vi skal utvikle sammen med KLP eiendom er det plass til å lage alle typer boliger. Store, små, omsorgsboliger og sykehjem, slik at man får et minisamfunn innenfor et område. Vi tror det blir best for folk å bo der hvis det er mange forskjellige grupper, sier Kalland.

Slik ser OBOS for seg boliger sett mot nord-vest mot Nansen.
Les også

Disse leilighetene er skreddersydd for folk som sykler

Eks-byråd Fredriksen gir tommelen opp

Oslo og Akershus er i et skjebnesvangert fellesskap når det gjelder boliger og arbeidsplasser. Nesten 18 år etter at det siste flyet tok av fra Fornebu har Oslo fått nyheten de har ventet på.

Bård Folke Fredriksen (H)

Gjennom sine seks år som byutviklingsbyråd har Bård Folke Fredriksen (H) vært en pådriver for at Bærum bygger mer på Fornebu.— Vi har jo et felles boligmarked. Derfor har jeg som byråd vært opptatt av at Bærum sier ja til å bygge mer på Fornebu, sier Oslos tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

I oktober gikk Fredriksen av som byråd. Nå jobber han som statssekretær i Kulturdepartementet. Han tror at Oslos tette samarbeid med nabokommuner er en av grunnene til det nye forslaget fra Bærum.

— Det at Oslo og Akershus jobbet sammen med plan for arbeid og transport, har gjort at Oslo har hatt et tettere samarbeid med nabokommuner de siste årene. Vi er gjensidig avhengig av hverandre. Derfor er det positivt at Bærum går inn for flere boliger på Fornebu, sier Fredriksen.

Hanna Marcussen (MDG)

... Det samme gjør den nye byrådenI oktober tok Hanna Marcussen (MDG) over som byutviklingsbyråd i hovedstaden. Også hun har vært opptatt av at Fornebu må få flere innbyggere.

— Nå tar jeg forbehold om at denne saken ikke er politisk behandlet ennå, men det er veldig positivt hvis det kommer flere boliger på Fornebu. For å realisere Fornebubanen, er det viktig å bygge tettere. Dette for å skape et stort nok grunnlag for banen, og for å frakte folk på en miljøvennlig måte til og fra Fornebu, sier Marcussen.

Bra for miljøet

Også Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten (PBE) er meget positiv til at rådmannen foreslår nesten en fordobling av utnyttelsen på Fornebu. Dette er viktig både for den regionale boligforsyningen, og for å gjøre Fornebu til et mer bymessig byområde, sier hun.

— Det viktigste for Oslo er at en større utbygging på Fornebu bedrer finansieringsgrunnlaget for Fornebubanen. Med økt utnyttelse på Fornebu og blant annet Skøyen legges grunnlaget for en mer klimavennlig kollektiv betjening av de vestre deler i regionen, og derfor en bedre miljøsituasjon i Oslo sentrum.

- Som Barcode

I likhet med politikerne legger de Vibe vekt på at Oslo-regionen må ses i sammenheng- — Et tettere bebyggelsesmønster må utvikles i alle de tre transportkorridorene mot sør, nord og vest. Flere boliger gjør også at flere mennesker får tilgang til Fornebus herlighetsverdier, som nærhet til fjorden, Nansenparken etc.

— Hva slags boliger og bokvalitet må til for å lokke Oslo-folk til den andre siden av grensen?

— Vi er glade for alle som vil bo i Oslo. For å konkurrere med Oslos kvaliteter må Fornebu utvikles med reell flerfunksjonalitet i de ulike delområdene, dvs. servicetilbud, handel, kontorer og boliger, slik som i Barcode. Der har du publikumsrelaterte funksjoner i 1. etasje, så noen etasjer med kontorer og så boligetasjer på toppen. Dessuten må boligene sikres solfylte felles og private utearealer, selv om de blir mindre enn det vi er vant til.

Les også

Slik blir fremtidens Oslo og Akershus