Oslo

Slik skal bilistene «lures» over på sykkel

Byrådet foreslår opphøyde sykkelbaner med kantstein i tettbebygde strøk og separate gang- og sykkelfelt i utkantstrøk.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) på sykkel i Grensen, som så langt ikke er tilrettelagt for sykkel, sammen med Aftenposten. Fredag la han frem en ny sykkelstrategi for hovedstaden. Den innebærer blant annet en ny type sykkelvei i tette bystrøk, kalt sykkelbane, med opphøyde sykkelfelt. Foto: Rolf Øhman

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedre! Gå inn på vårt digitale kart og fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel .


I «Sykkelstrategi 2015–2025 – Oslo skal være en sykkelby for alle», som byrådet la frem fredag formiddag, legges det opp til at flere bilister skal over på sykkel. — Vi ser jo at veldig mange bruker bil på veldig korte reiser, også reiser som kun er 1 km lange. Det mener vi er helt unødvendig. Mange av disse korte reisene kan tas med sykkel. Jeg er helt sikker på at vi får til det med bedre tilrettelegging, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby.

Målet er å øke andelen fra dagens 8 prosent til 16 prosent innen 2025. Tar vi med befolkningsveksten tilsier det nesten tre ganger så mange sykler på veiene som i dag.

- Det er trangt om plassen i dag. Hvordan skal det bli plass til alle syklene?

- Vi er nødt til å tilpasse oss mange syklister i gatene. Og vi må da ha et tettere nett, sier Melby.

Sykkelbaner i tette bystrøk

Hun påpeker at Sykkelhåndboka, som er laget av Statens vegvesen, ikke passer så godt for Oslo.

- Vi er nødt til å tilpasse oss mange syklister i gatene. Og vi må da ha et tettere nett, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby. Foto: Rolf Øhman

— Derfor har vi sagt at vi trenger en ny standard på sykkeltilretteleggingen i Oslo. København har sykkelbaner med kantstein mellom sykkelbane og veibane og er litt opphøyd i forhold til veibanen. Så er fortauet enda litt mer opphøyet i forhold til sykkelbanen. Så nå vi lanserer vi begrepet sykkelbane, som skal gi økt trygghet, sier hun. - Dagens plan på 180 kilometer er ikke ferdig ennå. Spacescape, som laget strategien, foreslo et tett nett med 579 kilometer. Hvor ble det av antall kilometer i Strategien?

— De 579 kilometerne var en regneøvelse, ikke et kvalifisert tall. Nå vedtar vi en overordnet plan. Praktisk tilrettelegging må vi se på fremover. Vi sier at 80 prosent skal bo maks 200 meter fra tilrettelegging for sykkel i 2025. Det trenger ikke være at de skal bo maks 200 meter fra en separert sykkelvei, men at de skal bo maks 200 meter fra en vei med definert tilrettelegging for sykkel. Det kan være redusert fartsgrense, tilrettelegging for sykling i begge retninger i enveiskjørt gate eller grøntdrag, sier hun.

Oslosyklisten – en sterk og uredd mann

I strategien påpekes det at den typiske Oslo-syklisten er en ganske snever gruppe av befolkningen, bestående av "sterke og uredde" mannlige syklister som først og fremst sykler til og fra jobb.

- Dere vil bygge noe som er mer tilpasset det brede lag; barn, kvinner og eldre. Hva blir forskjellen på det som bygges i dag, og det som dere legger opp til i Strategien?

— Enkelt sagt; det som tidligere var hovedregelen i utkantstrøk var felles gang- og sykkelveier. I strategien sier vi at det er riktig å separere sykkel- og gangveier i utkantstrøk. I tettbebygde strøk, hvor vi i dag har oppmalte felt, vil vi fremover velge sykkelbaner opphøyd fra veibanen. Disse standardene er høyere enn de vi har i dag, sier hun.

- Dere skriver at sykkelen skal bidra til byliv. Hvordan?

— Ofte er det at det er syklister og fotgjengere i gaten som gjør at folk liker å oppholde seg der. Torggata er et eksempel på et sted som ble et hyggeligere sted å være etter at den ble bygget om med tilrettelegging for sykkel. Å se på syklister som gode kunder av næringsliv og handel er viktig. Det er de gående og syklende som handler i byen. Bare en av ti kommer med bil til byen, og de bruker ikke mer penger, påpeker Melby.

Sykkelstrategien sendes nå til miljø- og samferdselskomiteen før den skal bankes igjennom i bystyret, trolig første halvår 2015.

Sykkelpatruljen - relaterte artikler

Les også

  1. Danskene bygger sykkelkultur i barnehagen

  2. Nå skal sykkelfellene ut på anbud

  3. Her er de fem verste stedene å sykle i Oslo