Ett av tre fosterhjemsbarn fikk ikke lovpålagt oppfølging

Flere bydeler får refs fra fylkesmannen, grunnet manglende oppfølging av barn i fosterhjem.

Fylkesmannen har avdekket grove avvik hos barnevernstjenesten ved flere bydeler, blant annet Frogner. Bildet viser bydelens administrasjonsbygning ved Solli plass.

Fylkesmannen har utført stikkprøvekontroller i tre av femten bydeler i Oslo. To av dem, Frogner og Østensjø, står til stryk.

Aftenposten skrev tidligere i sommer om bydel Frogner, Oslos mest befolkningsrike bydel, som måtte kutte 17 millioner kroner, blant annet i bydelens barnevernstilbud, etter en voldsom budsjettsprekk.

Samtidig avdekker en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus flere grove avvik hos barneverntjenesten. Tilsyn gjort i tidsrommet 27. november 2013–26. mai 2014, slår fast at bydelen ikke klarer å sikre at alle lovpålagte oppfølgingsbesøk gjennomføres. 30 prosent av fosterhjemsbarna i bydelen fikk ikke den oppfølgingen de har krav på: «Bydel Frogner har ikke tilstrekkelig systemer som sikrer at oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjem utføres i tråd med lovens krav», konkluderes det.

Også i bydel Østensjø, som ble kontrollert i perioden 22.11.2013 – 28.4.2014, fikk 30 prosent av fosterhjemsbarna ikke lovpålagt oppfølging.

Les alle rapportene her!

Slurv med rapportering

Rapportene for både Frogner og Østensjø avdekker blant annet at det ikke er dokumentert hvorvidt det er foretatt vurderinger av behov for å øke antall oppfølgingsbesøk utover minimumsantallet.

For Østensjø skriver Fylkesmannen at barneverntjenesten har et system for avviksrapportering, men at det er lite benyttet. Bydelen har heller ikke lagt godt nok til rette for samtale med barnet alene ved besøk i fosterhjemmet. Det fremkommer heller ikke i alle saker at bydelen informerer og hører barnet når det gjelder planer for barnets fremtid.

På Frogner fant man i noen av de gjennomgåtte sakene eksempler på forhold som kunne ledet til flere oppfølgingsbesøk:

«Forhold kan være biologiske foreldres kidnapping av barnet, tilsynsfører som ikke rapporterer om fosterforeldre som har formidlet at de er i ferd med å vurdere hvorvidt de orker å fortsette, bekymring fra tilsynsfører om forhold i fosterhjemmet, eller barn og fosterforeldre som formidler at tiltaksplanen ikke fungerer etter formålet».

Les også: «Jeg mistet barndommen min.»

Frode Ersfjord, leder i Frogner SV, mener bydelen må bruke mer, ikke mindre ressurser, på barnevern og oppfølgingen av fosterhjemsbarn.

Skal spare millioner

Frode Ersfjord, leder i Frogner SV, sier de reelle budsjettkuttene med tanke på fosterhjemsbarn og barnevern i bydelen er på flere millioner.

— Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide snakker om reelt innsparingskrav i bydelen på 3,5 millioner i forhold til 2013. Det blir ganske enkelt mindre ressurser for en bydel som stadig vokser. Budsjettet viser at man også har kuttet én million til oppsøkende arbeid innen rusomsorg. Dette går i praksis ut over barnevernet, sier han.

Eriksen Søreide mener resultatene fra de to rapportene viser at barneverntjenesten må bli bedre på dokumentasjon og rapportering.

— Det er blitt dokumentert at fosterhjemsbarn ikke får lovpålagt oppfølging. Men det er viktig å forstå dette tallet rett. De 30 prosentene handler om at bydelen ikke kan dokumentere at lovpålagt oppfølging har funnet sted. Dette betyr ikke at 3 av 10 fosterhjemsbarn ikke har det bra, sier helsebyråden.

- Ikke et økonomisk spørsmål

Søreide sier man trolig vil kunne finne lignende tilfeller andre bydeler i Oslo, men vil spekulere i dette. Det arbeides nå med en bystyresak om fremtidens barnevern i Oslo som skal legges frem i høst, opplyser han.

Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide mener rapportene viser at barneverntjenesten må bli bedre på dokumentasjon og rapportering.

På spørsmål om det er fornuftig å kutte økonomisk i budsjettposten som gjelder barnevern, svarer Søreide at tilsynsrapporten avdekker forhold som ikke skyldes økonomi.

— Det er ikke et økonomisk spørsmål, men snakk om å forbedre rutiner, sier han.

Norsk fosterhjemsforening: Ikke overrasket

Styreleder Torunn Hauen Aks i Norsk fosterhjemsforening er ikke overrasket over lovbruddene som dokumenteres i tilsynsrapportene. Hun syns likevel at det er svært uheldig at barn under omsorg ikke får den oppfølgingen de har krav på.

— Disse barna er noe av det skjøreste vi har. Det er skremmende at samfunnet ikke tar dette ansvaret på alvor, sier hun og legger til at lovbrudd og avvik er blitt dokumentert en rekke ganger.

— Vi håper at barneverntjenesten vil legge mer vekt på fosterhjemsarbeidet, ikke bare plassering og rapportering, sier hun.

Styreleder Torunn Hauen Aks i Norsk fosterhjemsforening syns svært uheldig at barn under omsorg ikke får den oppfølgingen de har krav på.

Horne: Lovbrudd skal ikke forekomme

Barne-, likestillings— og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) er i gang med første fosterhjemsmelding.

— Lovbrudd skal selvsagt ikke forekomme. Samtidig viser det at vi har et tilsyn som avdekker det som ikke er godt nok, og det er bra, sier Horne på spørsmål om rapportene som viser lovbrudd og alvorlige avvik.

Hun vil ikke kommentere tilsynsrapportene eller budsjettrammene til bydelene i Oslo kommune, men sier på generelt grunnlag at alle landets kommuner plikter å ha et forsvarlig barnevern hvor alle barn får god hjelp til rett tid.

Horne mener det viktigste i arbeidet med stortingsmeldingen om fosterhjem er å ha en god dialog med de berørte aktørene, og få innspill fra dem.

— Jeg er opptatt av at vi ser på behovet for institusjonsplasser og fosterhjem, og balansen mellom disse, sier hun.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) .

Bydelene: vil sette inn nødvendige tiltak

Østensjø og Frogner har iverksatt tiltak for å lukke avvikene som ble oppdaget under kontrollene.

— Fylkesmannens rapport ble lagt frem for bydelsutvalget i midten av september, og det ble i bydelsutvalget understreket at det forventes at avvikene lukkes. Vi jobber med en plan godkjent av fylkesmannen, sier avdelingssjef ved velferd og fritid Mari Ann Gursli i bydel Østensjø.

Gursli opplyser at til tross for at bydelen har en romslig økonomisk situasjon, forventes det et stramt budsjett for 2015.

— Dette har sammenheng med at det i økonomiplanen for Oslo kommune forventes en innstramming i bydelsrammen, samt at vi har økt aktivitet på flere områder, blant annet barnevern. Men ingen områder er skjermet hvis budsjett og aktivitetsendringer gjør det nødvendig å foreta endringer for å saldere budsjettet. Når budsjettet for barnevern legges, legger vi inn de midlene vi mener er nødvendige. Vi lar ikke være å legge inn utgifter som er nødvendig, sier avdelingssjefen.

**Tips til denne saken?

Kontakt Aftenposten Oslobys journalist her!**

Bydel Frogner, som er i en vanskelig økonomisk situasjon, er heller ikke fornøyd med at barneverntjenesten har fått avvik fra Fylkesmannen. I en e-post informerer ledelsen at bydelen har lagt frem en sak for bydelsutvalget som redegjør for hvilke tiltak som er iverksatt for å lukke avviket.

— Det er blant annet satt av en 20 prosent stilling i et halvt år kun til å arbeide med lukking av avvik og utvikling av barneverntjenestens kvalitetssystem med sikte på å forbedre kvaliteten i barneverntjenesten. Bydelen bruker det som er nødvendig for å sikre at barn blir ivaretatt, og bydelsutvalget har styrket tiltaksbudsjettene til barneverntjenesten betydelig de siste årene i takt med økt behov, opplyser bydelen.