Skolebyråd Thorkildsen: Rødt nivå i barneskolen akselererer ulikhetene

– Oslo innfører ikke rødt nivå i barnehager og på barneskolen nå. Vi må vurdere det veldig nøye fordi konsekvensen er så store for barn, sier byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier at rødt nivå i barneskolen er veldig alvorlig og øker ulikhetene.

Regjeringen ber i de siste smittevernrådene kommuner og regioner med stort smittetrykk vurdere å innføre rødt nivå for barneskoler og barnehager.

Oslo kommune har foreløpig ikke vedtatt å innføre rødt nivå.

– Vi gjør en løpende vurdering om vi skal gå til rødt nivå også på barnehager og barnetrinn, sier Thorkildsen.

Ungdomsskolene og videregående har hatt rødt nivå siden november.

Hun sier at Oslo er «veldig opptatt av å ta på alvor de erfaringer vi har gjort med hjemmeskole, spesielt for barnetrinnet.»

– Vi må være veldig nøye når vi gjør vurderinger fordi konsekvensen potensielt er så store for barn. Rødt betyr ikke stenging, men har veldig alvorlige konsekvenser spesielt i en by som Oslo med så store sosial ulikheter mellom barn og familier, sier hun.

Rødt er ikke lik stengt

Rødt nivå innebærer at skolene er åpne, men at de kontaktreduserende tiltakene og kravene til gruppestørrelse skjerpes. Det skal holdes minst en meters avstand mellom elever og ansatte i alle situasjoner.

Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler, og det kan derfor bli nødvendig å dele elevene i mindre grupper, ha oppmøte alternerende dager, ulik oppmøtetid og/eller bruke alternative lokaler.

Rødt nivå vil i de fleste tilfeller gi et behov for å veksle mellom stedlig undervisning på skolen og digital undervisning.

– Flere vil aldri ta igjen det tapte

Hun sier byrådet får rapporter om tiltagende levekårsproblemer som rammer barnefamilier.

– Én konsekvens av rødt i barneskolen er en akselererende ulikhet mellom elever og vi vet at flertallet av elevene påvirkes negativt av mye hjemmeskole. Flere elever kan falle fra. Fraværet kan øke, noe vi allerede erfarer.

– Hvis det varer over tid, er det stor fare for at flere faglig kan falle så langt bak at de aldri kan ta igjen det tapte, sier hun.

Mange som ikke var så sterkt berørt, har ifølge Thorkildsen blitt det på grunn av at ledigheten har økt, og mange kjenner på økende psykososiale problemer.

Fått negative innvendinger

– Behovet for alternative trygge arenaer til hjemmet er desto større. Derfor må vi foreta en ekstremt grundig vurdering før vi eventuelt lander på å innføre rødt nivå. Vi skal ta oss noe mer tid.

– Hvor mye tid?

– Vi foretar en løpende vurdering fra dag til dag. Vi vet ganske mye om de negative konsekvensene. Nå trenger vi å vite hva smittevernmyndighetene anbefaler oss. Det vil til syvende og sist bli avgjørende.

Nabokommunene Bærum og Lørenskog er blant dem som nå innfører rødt nivå i barnehager og barneskoler.

– Øker det presset på Oslo kommune?

– Vi er opptatt av fortsatt å ha tett kontakt med smittevernmyndighetene slik at vi får faglige anbefalinger å bygge på. Neste møte er tirsdag, sier hun.

– Hva skal til for at dere innfører rødt nivå?

– Først og fremst at den anbefalingen kommer fra smittevernfaglig hold. Jeg minner om at vi holder så strenge tiltak overfor resten av samfunnet blant annet for å kunne holde barnehager og skoler åpent så lenge som mulig.

– Barn er helt prisgitt voksne, og blir veldig sterkt preget av innskrenkninger av tilbudene deres.

– Er det aktuelt å innføre rødt nivå på barneskoler i bydeler med høyt smittepress?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Det har også veldig mange negative konsekvenser: Det øker ulikheten og forsterker sosiale problemer. Bydelene som er hardest rammet av smitte er de hvor fattigdommen er størst, trangboddheten størst, ledighet og psykososiale problemer størst.

– Innskrenker man her, vil det bli enda mer problemer, sier hun.

For å begrense smitte, vedtok regjeringen søndag nye nasjonale tiltak frem til 18. januar:

  • Alle organiserte fritids-, idrett-, kultur- og livssynssamlinger innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
  • All undervisning og alle arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
  • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.

Regjeringen ber også kommuner med stort smittetrykk vurdere påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

Røde Kors: Unge blir isolert

Røde Kors ber kommunene holde skolene åpne og helsesykepleiere tilgjengelig for å hjelpe barna.

Røde Kors er bekymret for at mange unge nå blir isolert og ekstra utsatt på grunn av koronatiltakene.

– Mange barn kan bli isolert i de nærmeste ukene, og dette er spesielt uheldig for barn og unge som er i de mest sårbare situasjonene, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.