«Eventyrhus» på Ljabru revet uten tillatelse

Søkte ikke om å få rive. Nå er det vernede huset jevnet med jorden. – Utrolig trist, sier Byantikvaren.

Slik så huset ut før det ble revet.
  • Edel Bakkemoen
Les også

Denne artikkelen er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg, som ga klager medhold i at bestemmelsene i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 var brutt. Hele avgjørelsen kan du lese her.

– I Kronveien 1 lå et nasjonalromantisk tun fra slutten av 1800-tallet, bygget i typisk dragestil iblandet jugend. Det er utrolig trist at man bare har revet et hus her - uten tillatelse. Det var et eventyranlegg. Nå er eventyret blitt til mareritt, sier byantikvar Janne Wilberg.

Annekset var fraskilt

Anlegget ble oppført for dekorasjonsmaler Halfdan Davidsen i 1897-99. Det ble tegnet av Carl Michalsen, en av datidens store arkitekter. Villa Sole, selve hovedhuset, brant i 1984, men sto ferdig restaurert i 1985.

– I 1923 ble det reist et anneks for Davidsens to ugifte søstre etter Davidsens egne tegninger. Det var et fabelaktig hus, litt enklere enn hovedhuset, og det sto på Byantikvarens gule liste. Annekset ble fraskilt eiendommen som Kronveien 1B, og det er nå revet uten tillatelse, sier Wilberg.

Dette synet møtte tilsynsmyndighetene i Oslo kommune i Kronveien 1B, hvor et hus som står på Gul liste, ble revet uten tillatelse.

Hvis en eiendom er registrert i Gul liste, skal Byantikvaren gi en rådgivende uttalelse for byggesaker som berører eiendommen.

Under Saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens hjemmeside ligger blant annet en avsluttet reguleringssak på adressen, med forslag om å bygge 15 leiligheter med et boligareal på totalt 1800 kvm. Eierens sønn skriver til Aftenposten at denne reguleringssaken ikke handler om å bygge på samme del av tomten som der det vernede huset sto, men på et sted lavere i terrenget.

Mye var kjørt bort, men noen materialer lå igjen på rivningsstedet da Plan- og bygningsetaten kom.

Fikk øyeblikkelig stoppordre

– Vi ga øyeblikkelig stoppordre til dem som arbeidet på stedet den 11. april, og til eiers sønn på telefon. Eier er i brev datert 13. april gitt pålegg om sikring av stedet og materialene, sier Kyrre Jordbakke, avdelingsdirektør for tilsyn i Plan- og bygningsetaten (PBE).

– Hva skjer videre?

– Det vet vi ennå ikke, for det avhenger av hva eierne vil si om saken. De har bare satt i gang å rive uten å søke om tillatelse. Det har vært en reguleringssak på eiendommen, og de kjenner godt til verneverdiene her. Vi har vedtatt tvangsmulkt hvis de bryter stoppordren. Gamle bygningsmaterialer må ikke fjernes før de er gjennomgått av Byantikvaren.

– Hvilke sanksjoner har dere?

– Vi har mulighet for å pålegge eier å bygge opp igjen det som er revet. Det er en vurdering vi må gjøre sammen med Byantikvaren. Vi kan også ilegge overtredelsesgebyr for det som er gjort lovstridig. Summen vurderes fra sak til sak. Uavhengig av dette kan vi gå til politianmeldelse for å få saken etterforsket, sier Jordbakke.

– Skjer det ofte at huseiere river verneverdige eller fredede bygninger?

– Det skjer ikke ofte at folk bare river uten å ha fått tillatelse. Derimot ser vi oftere at verneverdige bygninger blir stående og forfalle til riving nærmest fremtvinges, sier avdelingsdirektør Kyrre Jordbakke.

Eieren: - Vil gjenoppføre i orginalt uttrykk

I en epost til Aftenposten skriver eierens sønn dette som sin kommentar til saken:

– Eierfamilien har investert betydelige ressurser i å ivareta eiendommene i Kronveien 1A og 1B. I 2015 ønsket enken som eier eiendommene, å flytte inn i den mindre boligen. Huset måtte gjennomgå større renoveringer, blant annet grunnet taklekkasjer. Det ble konferert med Byantikvaren ved to anledninger. Det ble avklart at eiendommen var kommunalt listeført, og at det ikke var nevneverdige midler å hente i støtte ved et renoveringsprosjekt. Idet arbeidene ble påbegynt, viste det seg at huset var utsatt for omfattende råte, og etter hvert at samtlige strukturer var gjennområtne. Det som da stod oppreist, ble oppfattet som usikkert, og det ble besluttet å ta ned dette også. På dette tidspunktet var det klart at arbeidene hadde gått så langt at det måtte søkes Plan- og Bygningsetaten. Før vi fikk gjort dette, ble det trolig levert inn en naboklage, som medførte tilsyn. Om man skal være etterpåklok, kunne man kanskje i større grad forutsett at man her ville ende med fullstendig riving, men det er eiers intensjon å gjenoppføre huset i tråd med dets originale uttrykk.

Byantikvaren ønsker tro kopi

– Eieren kan ikke dokumentere at dette huset var råttent. Det normale er at man søker om rivningstillatelse og fremlegger en teknisk tilstandsrapport. Når man først har revet et hus uten tillatelse, anbefaler vi at man bygger opp en tro kopi av huset som sto der, og de bevarte bygningsdelene må gjenbrukes. Det er ikke nok å bygge et hus i opprinnelig stil, sier Janne Wilberg.

– Det skal ikke lønne seg å rive en bygning med høy verneverdi etter eget forgodtbefinnende, understreker Byantikvaren.

Eier skriver i ny epost til Aftenposten at intensjonen er å bygge huset opp igjen, og at det foreligger dokumentasjon av råte, som Byantikvaren ikke har ønsket å gjennomgå, men sagt at dette er overlatt til PBE.