Osloby

Legeforeningen vil utfase salg av tobakk innen 2035

 • Silje Dyregrov

FÆRRE ENN FØR: På ti år er andelen røyking blant unge gått ned fra 25 % til 7 %. Samtidig vet man at røyking hvert år tar 6600 liv i Norge, og er den viktigste enkeltårsaken til sykdom som kan forebygges. Colorbox

 • Norge burde være et foregangsland, i stedet for å henge etter på denne fronten, mener president i Legeforeningen, Hege Gjessing.

Langt færre røyker i dag enn tidligere, men tobakk er fortsatt den viktigste enkeltårsaken til dårlig helse og for tidlig død hos nordmenn.

— Ingenting harsterkere innvirkning på leveutsiktene og helsen enn å slutte å røyke. Vi arbeider for at salget av tobakk utfases innen 2035. Tobakksforebygging er avgjørende for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.

Dyrere tobakk

Hun mener at Norge burde ha en målrettet taktikk om et tobakksfritt samfunn, og at et forbud mot salg av tobakk bør vurderes som en del av strategien frem mot 2035.

- Tre land i Europa har allerede vedtatt å fase ut tobakk: Irland i 2025, Skottland i 2034 og Finland i 2040. Norge burde være et foregangsland, i stedet for å henge etter på denne fronten, mener Gjessing.

Hun mener utfasingen av tobakksalget må skje gradvis og at målet må være å få folk som bruker tobakk til å slutte, og samtidig forebygge at nye folk begynner. Legeforeningen foreslår disse vedtakene:

— Antall utsalgssteder for tobakk kan begrenses til å gjelde de stedene som selger alkohol. Med andre ord dagligvarebutikker.

— Strengere reaksjoner ved salg av tobakk til mindreårige. Man burde også se på om brudd på aldersgrensen skal få konsekvenser for bevilgningen for salg av alkohol.

- Vi må bruke skatte- og avgiftsnivåene våre aktivt, helt konkret ved å øke tobakksavgiftene. Dette er et tiltak vi vet har effekt og som vil redusere forbruket blant unge. Tobakksavgiften må øremerkes slik at vi bruker midlene på avvenning og forebygging av tobakksbruk.

— Gjøre arenaer for barn og unge røykfrie. Vi mener at heving av aldersgrensen for å kjøpe tobakk til 20 år og forbud mot å røyke i bil, ville være naturlige steg videre i dette arbeidet.

Vil fase ut salget

I begynnelsen av mai utførte Respons en undersøkelse på oppdrag for Legeforeningen. Drøyt 1000 personer deltok i telefonintervjuer via fasttelefon. De ble stilt dette spørsmålet:

"Noen har tatt til orde for at man bør ta sikte på stanse salg av tobakksvarer i Norge. Et forslag går ut på at tobakkssalget fases ut frem til 2035. Stiller du deg positiv eller negativ til et slikt forslag?"

50 prosent svarte positivt, 41 stilte seg negativ og 9 prosent var likegyldige.

— Vi mener resultatet burde være en øyeåpner for politikerne og viser at det fortsatt er mer å gå på med tanke på å jobbe for et tobakksfritt samfunn, sier Gjessing.

- Forbud over natten

Helseminister Bent Høie forteller at de har en langsiktig strategi om å oppnå et tobakksfritt samfunn. Men han vil ikke tidfeste når dette målet bør være nådd.

— Det er umulig å tidfeste nøyaktig når dette vil skje, da det ikke er noe myndighetene beslutter, men et resultat av en villet politikk. Folkehelseinstituttet har uttalt at dersom vi klarer å drive tobakksbruken ned til et minimum i løpet av de nærmeste årene kan røykeepidemien være borte når vi nærmer oss år 2050, sier Høie.

- Hvordan vil dere gå frem for å fase ut tobakksrøyk?

— Det må vi gjøre med restriksjoner, positive virkemidler, strenge bestemmelser på hvor det er lov å røyke, reklameforbud og avgifter, og andre faktorer som forhindrer nye generasjoner fra å begynne å røyke, sier Høie.

- Kan du beskrive hvilke nye restriksjoner, positive virkemidler, strenge bestemmelser og avgifter det kan bli snakk om å innføre?

— Vi jobber nå med en ny folkehelsemelding som skal legges frem for Stortinget til våren og der vil også aktuelle tiltak skisseres. Jeg er spesielt opptatt av å beskytte barn mot å bli fanget i avhengighet med påfølgende tobakksskader. Det er også viktig å hjelpe dem som ønsker å slutte, sier Høie.

- Mange vil jo mene at det bør være valgfritt om man røyker? Hva har du å si til dem?

— Ja, det er derfor jeg ikke har noe tro på å innføre et forbud over natten. Dette har folk gjort i mange generasjoner. Men heldigvis blir de færre og færre, sier Høie.

Ville ikke vært lovlig

Folkehelseinstitutt-direktør, Camilla Stoltenberg, mener tobakk aldri ville blitt lovlig hvis man skulle innføre det i dag, på grunn av skadevirkningene.

— Det er ingen andre eksempler på en så godt dokumentert sammenheng mellom bruk og sykdomsutvikling som for tobakk. Tobakksrøyk er en av hovedårsakene til kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og sosial ulikhet i dødelighet. Når det gjelder snus, er man fortsatt litt usikker på helseskadene, men det er ikke grunn til å tro at snus er like farlig som tobakk, sier Stoltenberg.

I en kronikk hun nylig forfattet sammen med president i Legeforeningen, Hege Gjessing, tok de til orde for å vurdere en utfasing av tobakksalget innen 2035.

 1. Les også

  Helsearbeidere syke av lite søvn og lite fysisk aktivitet

 2. Les også

  - Nå trener jeg for de neste 100 årene av mitt liv!

Relevante artikler

 1. NORGE

  Vil forby tobakksalg til alle født etter år 2000. 6 av 10 støtter forslaget.

 2. VERDEN

  Sverige strammer grepet om sigaretten

 3. LEDER

  Aftenposten mener: La oss beholde morsomme snusbokser

 4. SID

  Ved å stramme inn røykeloven, tar KrFU hensyn til individet

 5. SID

  Kan dere voksne slutte å røyke?

 6. SPREK

  Nei, kampen mot røyking er ikke vunnet