Osloby

Forsvarer rangering av elever

Fylkesmannen konkluderer på svært tynt grunnlag når de sier at Kastellet skole bryter loven. Det mener Utdanningsetaten.

Astrid Søgnen, utdanningsdirektør i Oslo kommune. Holm, Morten

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Foreldre har klaget på Kastellet skoles inndeling i mestringsgrupper (se fakta). De mener undervisningsmetoden fører til mobbing. Fylkesmannen konkluderer med at modellen er et brudd med opplæringsloven, og legger vekt på foreldres varsling om at elevgrupper stemples som «molbogrupper» og «dustegrupper».

Avfeier skolens skjønn

Utdanningsetaten går hardt ut mot Fylkesmannen i sitt tilsvar. Direktør Astrid Søgnen skriver blant annet at «Fylkesmannen synes å basere sine vurderinger på opplysninger fra to foresatte som hevder å ha fått informasjon om at inndelingen i mestringsgrupper foretas etter elevenes nivå i faget».

Les også

Svake elever mobbes for å gå i «dustegruppe»

Videre undrer etaten seg over at Fylkesmannen avfeier skolens pedagogiske skjønn. Søgnen tar også opp at Utdanningsdirektoratet har pekt ut Kastellet til nasjonal demonstrasjonsskole i 2007-2009, nettopp på bakgrunn av skolens arbeid med å gi elevene tilpasset opplæring i mestringsgrupper.«Utdanningsdirektoratet kan derfor umulig ha ment at ordningen med mestringsgrupper var i strid med loven den gang», skriver utdanningsdirektøren og konkluderer slik: «Fylkesmannens konklusjon bygger på et svært begrenset faktagrunnlag».

Vil ikke uttale seg

Utdanningsetaten og Fylkesmannen har også tidligere vist at de har vidt forskjellig syn på opplæringslovens §8-2 (se fakta).

Bjørg Ølstad, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. FYLKESMANNEN

Osloby ønsket å stille fem spørsmål til utdanningsdirektørene Astrid Søgnen (Oslo) og Bjørg Ølstad (Fylkesmannen). Søgnen ønsket ikke å svare. Slik svarer Ølstad: - Er mestringsgruppene i strid med loven?

-  Fylkesmannen mener mestringsgrupper er i strid med opplæringsloven § 8-2, primært fordi vi anser at de er forholdsvis faste gjennom skoleåret. En slik inndeling i andre grupper enn basisgruppen/klassen mener vi ikke kan hjemles hverken i andre eller tredje punktum.

- Er det nødvendig å dele elevene inn i grupper for at lærerne skal gi god tilpasset opplæring?

-  Fylkesmannen mener at tilpasset opplæring normalt skal skje i basisgruppen/klassen.

- I opplæringsloven står det at undervisningen «til vanlig» ikke skal organiseres etter kjønn, etnisitet og faglig nivå. Hvor mye er «til vanlig»?

-  Det er uklart hva som menes med «til vanlig», men Fylkesmannen tolker det til at det ikke kan være en fast ordning, men brukes ad hoc i spesielle tilfeller som er saklig og/eller pedagogisk begrunnet.

- Kastellet skole grupperer etter selvstendighet, arbeidsvaner og hvordan elevene tilegner seg kunnskap. Er ikke dette ofte ensbetydende med faglig nivå?

- Ofte vil vel selvstendighet, arbeidsvaner og hvordan elevene tilegner seg kunnskap være ensbetydende med faglig nivå. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan skolen gjør denne vurderingen — og hva som reelt sett ligger i dette.

- Bør Kastellet-metoden kopieres til andre skoler?

- Fylkesmannen mener organiseringen ved Kastellet er i strid med opplæringsloven § 8-2 første ledd og at den derfor ikke bør kopieres av andre.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Rektor føler seg brukt i politisk spill

 2. POLITIKK

  Fritt frem for å dele inn elevene etter kunnskap

 3. KOMMENTAR

  Kamp om fremtidens skole

 4. OSLOBY

  Oslos byråd vil skille flinke og svake elever

 5. NORGE

  Elever får taperstempel etter nivådeling

 6. OSLOBY

  Høyre-politiker vil kunnskapsteste seksåringer før skolestart