Osloby

Byrådet gir grønt lys for ny E18

Ser bort fra totaltslakten til sin egen fagetat, og gir grønt lys for ny E18 i vest. Byrådet satser på at kollektivtilbudet blir så bra at biltrafikken stagges naturlig.

Ny E18 på Høvik, slik Statens vegvesen har tegnet det ut. På det meste gir utbyggingen 14 felt ved siden av hevrandre. STATENS VEGVESEN

 • Bjørn Egil Halvorsen

Fordobling av antall felt fra seks til 12, med 14 kjørefelt ved siden av hverandre på det bredeste.

Slik presenterte Statens vegvesen planene for hvordan en ny E18 fra Oslo til Asker kan løses i april, og alle bilister gledet seg. Muligens for tidlig.

Kvelertak

For da planen var ute på høring, blinket varsellampene blodrødt i Plan— og bygningsetaten. Etaten fryktet at massiv utbygging skulle ta det reneste kvelertaket på Oslo, med økt biltrafikk og forurensing.

Oslo er ikke rustet til å ta i mot den enorme veksten i biltrafikk som ny E18 vil medføre, lød varskuet.

Etatsdirektør Ellen de Vibe anbefalte derfor Rådhuset å reise innsigelse mot forslaget til kommunedelplan. Men dette rådet har byrådet ingen planer om å følge.

Vending ved Lysaker

— Vi er positive til ny E18, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H), og utdyper:

- Dette prosjektet legger grunnlag for å utvikle nye kollektivknutepunkter i vestkorridoren, som Sandvika og Høvik, med vekt på boliger og arbeidsplasser. Det vil også gi høystandard kollektivfelt i begge retninger, separert fra øvrig E18-trafikk. Dette gir mulighet for en god utvikling i hele Vestkorridoren.

Les også

Slik skal E18 endres vestover: Seksfelts motorvei i tunnel og ekspresssykkelvei

— Dere deler altså ikke Plan- og bygningsetatens syn?

— Vi har fra et tidlig tidspunkt kommet med innspill til denne planen. Det eneste som er nytt fra tidligere er at det har kommet ett nytt felt i begge retninger på en lokal samlevei, oppnå ny E18. Vi bruker ikke innsigelsesretten på dette, sier Fredriksen.

Han viser til Statens vegvesen har påpekt at disse «ekstraveiene» er helt nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Nye E18 vil i stor grad gå i tunnel, og ved eventuelle stengninger eller uhell trengs det avlastningsveier.

Høyere bompriser

Folke Fredriksen & co setter sin lit til at flere busser i separate felt, ekspressveier for sykkel og bedre fremkommelighet på veinettet skal få flere til å reise kollektivt, og dermed naturlig stagge en forventet økning i biltrafikken.

Ny Fornebubane, flere innfartsparkeringsplasser og mulig utvidelse av såkalt beboerparkering er også tiltak som vil bremse biltrafikken, og gjøre det mer attraktivt å kjøre kollektivt, mener byrådet.

Les også

Nå skal elbilene telles

I fremtiden ser Fredriksen også for seg at flere ekspressbusser fra vest har endeholdeplass på Lysaker og/eller Skøyen, med overgang til trikk, bane eller tog her.

Dette for å forhindre at hundrevis av busser vil dundre gjennom et allerede overbelastet Oslo sentrum i rushtiden.

I tillegg er det for lengst varslet at bomprisene vil bykse ytterligere oppover når ny E18 bygges. Dette vil også kunne stagge biltrafikken.

— Samlet sett er dere ikke redd for at byen skal kveles av ny trafikk?

- Samlet sett har vi stor forståelse for at E18 må bygges ut. Det vil gi en klar miljøforbedring, ved at man får mye av trafikken i tunnel, høystandard kollektivfelt og gang/sykkelvei, mens lokal trafikk blir separert på en egen samlevei. Dette er en fordel for Bærum, men også Oslo.

- Uforsvarlig

Oslo kommunes uttalelse skal behandles i bystyret om noen uker. Der kommer SV til å trekke i de nødbremsene de måtte finne.

- Å bygge så mye vei, som vil generere masse ny trafikk, er uklokt, uforsvarlig og vil føre til mer kø og kaos, sier bystyremedlem Andreas Behring, som mener bystyret må følge PBEs anbefaling om fremme innsigelse til veiplanen.

— Vi vil gjøre det vi kan for å redusere redusere omfanget av dette prosjektet. Det må tegnes på nytt, med betraktelig lavere kapasitet, legger han til.

Behring minner også om Statens vegvesens egne anbefalinger i kommunedelplanen. Der heter det:

"Potensial for å begrense biltrafikken og redusere køene med endret trafikantbetaling bør utredes i videre arbeid med E18."

De åpner også for såkalt tidsdifferensiert prising i bomringen - et system som for eksempel kan gjøre det langt dyrere å passere i rushtiden. Men slik rushtidsavgift er foreløpig politisk dødt i Oslo. Behring vil vekke debatten til live igjen.

— Veiprising og strengere parkeringsrestriksjoner er noen av mange tiltak som kan innføres for at dette klimamessig skal gå i null, sier Behring.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Her er alle detaljene i Oslopakke 3-avtalen

 2. OSLOBY

  På Filipstad skal Oslo få ny motorveitunnel med seks felt på toppen.

 3. OSLOBY

  Regjeringen avviser Oslo-protester, sier ja til E18 vestover

 4. OSLOBY

  Oslo ypper til ny krangel om E18. «Filibustertaktikk», mener Bærums ordfører.

 5. OSLOBY

  Søndag kveld var de enige. Allerede i dag begynte omkampen om E18

 6. NYHETSANALYSE

  Nyhetsanalyse: Nye E18 er igjen i spill. Dette skjer dersom Viken får viljen sin.