Personalia

Nekrolog: Steinar Øvrebø

Av Dag E. Helland og Ingolf F. Nes, for vener og kollegaer

 • Nekrolog

Vår god ven og kollega Steinar Øvrebø døyde på Solgården pleieheim i Asker 30. juni, 73 år gammal. Han hadde vore på sjukeheim sidan kona Ragnhild døyde i januar 2017.

Steinar kom frå Førde, og drog til Bergen i 1966 der han studerte realfag og tok hovudfag ved Biokjemisk institutt. Steinar var ein dyktig og aktiv student med breie faglege interesser, og markerte seg som kravstor til førelesarar, rettleiarar og medstudentar. Sjølv arbeide han med studie av DNA-syntese og genomstruktur i bakteriar.

Steinar var ferdig cand.real. i 1973 og fekk jobb som vitskapleg assistent ved same institutt. I periodar fungerte han også som amanuensis der, og han gjorde eit viktig bidrag som sekretær for eit utval frå Norsk forskingsråd.

Tidleg på 80-talet vart han stipendiat ved Institutt for generell genetikk ved Universitetet i Oslo, og deretter forskar ved noverande Statens arbeidsmiljøinstitutt, der han arbeide fram til pensjonsalderen. Han var tilsett ved den toksikologiske avdelinga og studerte effekten av ulike arbeidsrelaterte miljøgifter, spesielt retta mot kreftutvikling.

I 1997 forsvarte han dr.philos.-graden ved UiB. Disputasen hans vart administrert av det nye Molekylærbiologisk institutt, der fleire av hans tidlegare studentvener og kollegaer no hadde sin arbeidsplass. Han hadde også ein bistilling som professor II ved UiO der han mellom anna underviste i miljøtoksikologi og var rettleiar for master- og doktorgradsstudentar.

Steinar hadde eit høgt aktivitetsnivå både i arbeidssamanheng og privat. Han var ofte med på fjellturar saman med gamle vener, og hadde alltid klare meiningar om kva ruter ein skulle nytta for å koma fram til måla på turen.

For oss som kjente han som student, kollega og ven, vil dei gode minna om Steinar leva vidare.

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrologer: Arne Pran

 2. PERSONALIA

  Nekrolog: Bjarne Ranheim

 3. PERSONALIA

  Nekrolog: Mike Boxill

 4. PERSONALIA

  Nekrolog: Thore Haukner

 5. PERSONALIA

  Nekrolog: Ragnvald Maartmann-Moe

 6. PERSONALIA

  Nekrolog: Walther Aamodt