Langer ut mot Idrettsforbundets opptreden etter å ha blitt anklaget for regelbrudd: – Karakterdrap

Per Velde anklages for å ha brutt Idrettsforbundets regler. Nå slår han tilbake mot idrettsstyret i Nif og dets fremgangsmåte.

Per Velde er anklaget for flere brudd på Nifs regler. Han ønsker en debatt om rettssikkerheten i Idretts-Norge.

Forrige uke ble det klart at idrettsstyret har sendt påtale til domsutvalget i Norges idrettsforbund mot Per Velde. Den tidligere presidenten i Norges Motorsportforbund (NMF) anklages for å skade idretten og for å ha brutt Idrettsforbundets regler.

Nå slår han tilbake mot anklagene. Han reagerer også kraftig på måten idrettsstyret i Nif har lagt frem klagene mot ham.

Idrettsforbundet mener de har gjort alt etter boken. Les deres tilsvar lenger ned i saken.

Splittelse

Aftenposten har tidligere skrevet om bråket i Motorsportforbundet. Beskyldningene og konfliktene har haglet. I 2019 gikk Velde av på forbundets ekstraordinære ting etter at det ble reist mistillit mot ham. Han ble beskyldt for å ha skapt splid innad. Siden sto han frem i Aftenposten og fortalte om det han mente var manglende rettssikkerhet i norsk idrett.

Mellom 2010 og 2017 ble det meldt inn rundt 20 varslingssaker til Motorsportforbundet. De ble behandlet da Velde var president. Han har siden anmeldt tillitsvalgte i forbundet til idrettsstyret, uten resultat.

Nå har styret reist sak mot ham. Den skal behandles av Idrettsforbundets domsutvalg.

– Jeg frykter ikke selve påtalen. Men det er over ett år siden jeg sendte mitt varsel til idrettsstyret. Hvorfor er ikke det blitt behandlet? Det jeg frykter, er at mitt varsel feies under teppet, slik tidligere varsler er blitt. Og jeg frykter å ikke få en upartisk vurdering i domsutvalget, sier Velde.

Les også

Oslo idrettskrets: – Saken om Norges Motorsportforbund illustrerer at idretten kan være en arena for alvorlige og uønskede hendelser

Publisert på Nifs sider

Han reagerer sterkt på måten Nif har gått frem med offentliggjøring av påtalen på.

Velde hevder at han ble kontaktet av en Nif-engasjert advokat ved lunsjtider fredag forrige uke. Da ble han informert om at påtalen ville bli offentliggjort på Nifs nettsted klokken 15 samme dag. Velde fikk så tilsendt den 13 sider lange påtalen og rundt 100 sider med vedlegg og bevis. Han ba Idrettsforbundets advokat avvente publisering av påtalen over helgen, slik at han kunne informere familien sin om hva som var i ferd med å skje.

Likevel publiserte Nif pressemeldingen klokken 15.00. Der sto det at Per Velde hadde brutt Nifs lov og at han burde «ilegges et tidsbegrenset tap av medlemskap, samt tap av mulighet til å ha tillitsverv i Nif og NIFs tilsluttede organisasjonsledd.»

Nif mener han har brutt bokstav b, e og j i loven. I pressemeldingen ble innholdet i disse bokstavene gjengitt i sin helhet:

«b) utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller opptrer uredelig eller uhøvisk,»

«e) gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer,»

j) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

Dette er anklagene

Velde reagerer på at Nif la det frem slik. Han mener det kan bidra til mistenkeliggjøring av ham. At folk kan tro at han har begått alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, uten at det er det han faktisk er anklaget for.

Aftenposten har sett påtalen. Velde sendte omfattende klager til flere instanser, blant andre til Nif og Datatilsynet, i forbindelse med konflikter i Motorsportforbundet da han var president fra 2017 til 2019. Der har det vært konflikter både før og etter hans tid. Idrettsstyret mener konfliktnivået i Motorsportforbundet under Veldes presidentperiode i stor grad skyldes handlingene hans.

I påtalen anklages Velde for dette:

Uhøvisk opptreden: Idrettsstyret anklager Velde for å ha hatt en strategi for å kvitte seg med ansatte da han var president i Motorsportforbundet. De mener han i denne sammenheng har misbrukt retten til å varsle om saker.

For å ha gitt uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer: Velde har vært aktiv på Facebook og sin egen blogg etter at han trakk seg fra presidentvervet. I påtalen skriver Nif blant annet at Velde på disse kanalene har «gitt uttrykk for at det er innkommet varsler mot ledende ansatte og at medlemmer som har varslet ikke er trodd, eller at varslene ikke er fulgt opp. NMF har ikke mottatt slike varsler, og det vil i vitneforklaringer bli ført bevis for at uttalelsen er feilaktig.»

For å skade idrettsarbeidet og idrettens anseelse: Idrettsstyret mener Veldes handlinger og uttalelser har en form og et innhold som kan ha skadet idrettsarbeidet ved at han har skapt mistanke om uakseptabel opptreden fra tillitsvalgte. Idrettsstyret mener Velde med det kan få andre til å vegre seg for å ta verv.

– Hvordan stiller du deg til anklagene?

– Dette er helt snudd på hodet. Jeg er varsleren. Det er spesielt at det bygges en påtale på en konspirasjonsteori om at jeg med flere har hatt en strategi om å fabrikkere 20 varselsaker. Mange av disse ytringene (på sosiale medier, journ.anm..) er trukket ut av sin sammenheng. Da kan de oppleves ubehagelige og skarpe i kantene. Det kan jeg forstå, men de er meningsytringer som er klart innenfor normal ytringsfrihet. Jeg sover bra om natten og har god samvittighet, sier Velde.

Han er ny administrator på en av Facebook-gruppene der konfliktene i Motorsportforbundet er blitt diskutert. Han erkjenner at personer på de gruppene har kommet med ytringer som har vært i grenseland.

– I de tilfellene har jeg påpekt og slettet så godt jeg har klart. Jeg stiller meg åpen for å drøfte ytringsfrihet og om jeg ikke har klart å følge mitt eget administratoransvar godt nok.

Per Velde sier at han savner en verdidebatt i norsk idrett.

– Må ha grunnlag

Aftenposten har spurt Datatilsynet hva de mener om at Velde ble identifisert i pressemeldingen på Idrettsforbundets side. Datatilsynet svarer følgende på generelt grunnlag:

– Så lenge en publisering av personopplysninger fra en organisasjon ikke har utelukkende journalistiske formål, slik som normalt vil være tilfelle for et mediehus, kreves det som klar hovedregel et rettslig grunnlag etter personvernforordningen for at publiseringen av personopplysninger skal være lovlig, sier juridisk seniorrådgiver Anders Sæve Obrestad i Datatilsynet.

Han forklarer at publiseringen må være nødvendig for en berettiget interesse for organisasjonen.

– Her må man avveie og balansere inngrepet i den enkeltes personvern opp mot hvor tungtveiende organisasjonens interesse er. Hvis inngrepet i personvernet veier tyngst og ikke står i forhold interessen, kan man ikke publisere opplysningene. Man må ha rutiner for å sikre og påvise at denne vurderingen blir gjort.

Forsvarer offentliggjøringen

Niels R. Kiær i Rime Advokatfirma representerer Norges idrettsforbund i saken og svarer på vegne av dem. Han opplyser at praksis i forbundet er at det berørte organisasjonsleddet i en konflikt ber om påtale. Det betyr at både særforbund, idrettskrets- eller lag og andre ledd i idrettens organisasjon kan begjære påtale.

I dette tilfellet har Nif og idrettsstyret selv besluttet å ta ut påtale, ettersom de mener at saken har prinsipiell betydning for norsk idrett.

– Hva gjelder offentliggjøring av saken, henviser jeg innledningsvis til at forholdene i Norges Motorsportforbund og den påtaltes rolle i norsk idrett er gitt betydelig offentlig oppmerksomhet, sist i A-magasinet den 7. mai, på den offentlige gruppen «Motorsport info» på Facebook og andre steder. Dette er oppmerksomhet påtalte selv har initiert, sier Kiær.

Advokat Niels R. Kiær mener Per Velde selv har oppsøkt offentlighetens lys.

– De lar det henge i luften

Velde forteller at han ikke er veldig redd for å bli dømt. Han har ikke lenger ambisjoner om å være involvert i ledelsen av norsk idrett. Om han felles for brudd på Nifs regler, kan han miste retten til medlemskap og muligheten til å bli valgt til tillitsverv i idretten i fire år. Med det vil han ikke kunne drive med enduro (motorsykkelidrett), ettersom all aktivitet tilknyttet sporten styres av Motorsportforbundet. Velde synes det siste ville være trist, men han er mer opptatt av de prinsipielle spørsmålene han mener saken reiser om rettsvern, personvern og ytringsfrihet i norsk idrett.

– For meg er dette et nytt karakterdrap. De lar det henge i luften hva jeg anklages for, når de har en så bred paragraf fra A til Å. Et spørsmål er om det er lovlig. Det er i hvert fall både umoralsk og uetisk.

– Velde mener han kan bli mistenkeliggjort for for eksempel seksuelle overgrep slik påtalen er omtalt på Nifs sider?

– Han er ikke anmeldt for det. Det kommer ganske klart frem av påtalen. Men vi presiserer nå at han ikke er anmeldt for det, sier advokat Kiær.

Nif har siden endret teksten på sitt nettsted. Der presiseres det nå at Velde anklages for uredelig eller uhøvisk opptreden.

Kiær ønsker ikke å kommentere selve påtalen eller noe rundt varslene Velde mener ikke er behandlet.

– De tingene vil vi kommentere og besvare overfor domsutvalget. Nif vil også, direkte overfor domsutvalget, kommentere de anførsler den påtalte har til saken.

Konfrontert med Veldes kritikk om hvor kort tid han fikk fra informasjon om påtalen til publiseringen, svarer Kiær:

– I min verden er det helt normalt med fire-fem timer. I vanlige søksmål får man det rett inn i innboksen. Vi fant det slik at det var en forsvarlig tid. Så registrerer vi at han er uenig i det.

Han regner ikke med noen avgjørelse i saken før til høsten. Fremdriften herfra er det domsutvalget som bestemmer. De er ikke underlagt Nifs myndighet.