Bernander-utvalget: Ber idretten skjerpe seg

Åpenhetsutvalget ber om større åpenhet, men avdekker ikke graverende forhold.

John G. Bernander overleverte rapporten til idrettspresident Tom Tvedt mandag formiddag.

ULLEVAAL STADION: I dag legger John G. Bernander frem Åpenhetsutvalgets rapport. Utvalget kommer med en rekke forslag til hvordan norsk idrett kan bli åpnere om hvordan de bruker sine penger.

— Idretten er mer åpen enn det som er vanlig i frivillige organisasjoner, sa John G. Bernander. Men han og hans medsammesvorne i utvalget har funnet rom for forbedringer.

Bernander er klar på at hans utvalg ikke skulle bedrive granskning av tidligere eventuelle synder i idrettsforbundet. De har sett på praksis og hvordan praksis bør justeres slik at idretten fremstår som åpen og gjennomsiktig og kontrollerbar.

— Hvis noen kom hit for å høre om vi har funnet noe lort fra fortiden, så tar de feil. Vi har ikke sett etter dette, sa Bernander under fremleggelsen.

I sine anbefalinger til norsk idrettheter det:

 • Årsberetningen må inneholde redegjørelse for hvordan åpenhet praktiseres og utvikles.
 • Det skal bli mulig å få innsyn i avviksrapporter også på bilagsnivå. Det vil si at når noen krever det skal i utgangspunktet reiseregningene til en idrettsleder offentliggjøres.
 • Offentliggjøring av idrettspresidentens og generalskeretærens reiseregninger må bli fast praksis.
 • Kontrollkomiteen bør legge frem oversikt over toppenes reisevirksomhet.
 • Offentliggjøring av sakslister og protokoller fra møter bør vurderes for idrettens andre organisasjoner. Altså særforbundene.
 • De skal arbeide videre med å utvikle åpenhet.
 • Retningslinjer for opplæring i antikorrupsjon.
 • Et skikkelig habilitetsregister.
 • Kontrollutvalget må få utvidede fullmakter.
 • At det etableres en sterkere regnskapskontroll mellom idrettstinget som kun avholdes hvert fjere år.

Tøff kritikk

Debatten om hvor åpen norsk idrett er om sitt virke, skjøt fart på ettervinteren i år. Det handlet i stor grad ompengebruken blant idrettstoppene.

John G. Bernander la fram rapporten mandag formiddag.

Det var flere tilfeller hvor idrettsledere ble bedt om å legge frem oversikt over sine reiseutgifter. Den tidligere i generalsekretæren i Norges Fotballforbund, Kjetil Siem, ble bedt om å vise frem sine reiseregninger. Det skjedde etter hvert motvillig.Det samme kravete ble rettet til idrettspresident Tom Tvedt og ledelsen i Norges Idrettsforbund. Det ønsket ikke Tvedt å gjøre umiddelbart, men bøyde til slutt av. Han offentliggjorde reiseutgiftene for hele sin periode som president, siden våren 2015, for seg og sin generalsekretær Inge Andersen.

Det har også handlet om norsk pengebruk i forbindelse med den norske OL-søknaden og flere andre forhold.

Kulturministeren stilte krav

All motvilligheten blant idrettslederne fikk kulturminister Linda Hofstad Helleland til å reagere. Hun innkalte idrettspresident Tom Tvedt til møte. Fikk et svar, var ikke fornøyd med svaret og ba ham om å komme tilbake med flere konkrete forslag til hvordan idretten selv kunne bidra til større grad av åpenhet rundt sin virksomhet.

Neste gang de to møttes hadde Tvedt med seg et forslag om å sette ned et uavhengig utvalg som skulle se på åpenheten i norsk idrett.

Utvalget startet sitt arbeid i april og har vært ledet av den tidligere Høyre-politikeren og NRK-sjefen John G. Bernander. Det var resultatet av dette arbeidet som ble lagt frem i dag.

Mandatet som Bernander fikk den gang var som følger:

 • Vurdere om idrettens kontrollrutiner er adekvate, transparente og tillitvekkende for å sikre at ressursene brukes i samsvar med gjeldende økonomiske retningslinjer og hensynet til en forsvarlig og ansvarlig ressursbruk.
 • Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk, eller uforsvarlig ressursbruk i virksomhetene eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.