Sprek

Norsk Friluftsliv og Turistforeningen må legge ned satsinger etter kutt

Men Klima— og miljødepartementet mener de styrker satsingen på norsk friluftsliv.

Dette bildet er tatt under Opptur-arrangementet på Ringerike i mai i år. Opptur er et av mange tiltak som står i fare for å bli lagt ned med statsbudsjettet for 2016, ifølge Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening.
 • Silje Dyregrov
Turen under Opptur i Sandnes, gikk fra Dale til Gramstad. Der var det konsert med Tore Pang, bruskasseklatring og grillmat.
3300 14-åringer var på tur i Bergen gjennom Opptur.

I mai gikk over 35.000 8.-klassinger på tur med Den Norske Turistforening (DNT), gjennom prosjektet «Opptur». Målet er å gi ungdom kjennskap til å være fysisk aktiv og gå tur i eget nærmiljiø. Dette er et av mange friluftslivstiltak som nå trolig må droppes eller kuttes i.

— Får vi ikke midler, blir Opptur en nedtur, sier Anne-Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i Den Norske Turistforening.

I mai ble Opptur arrangert i hele Norge. Her et bilde fra turen i Rauddalen i Bremanger, der 45 8.-klassinger fra hele kommunen var med.

— Kuttes med 25 millionerBåde Turistforeningen og Norsk Friluftsliv, som er en fellesorganisasjon for 15 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, mener regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 er dramatisk for friluftslivet i Norge.

— Det er dramatisk at man vil kutte i Norges billigste, viktigste og mest populære tiltak for god folkehelse. Det samsvarer dårlig med at man har økte kostnader på helsereperasjon, sier Anne-Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i Den Norske Turistforening (DNT).

Ifølge Norsk Friluftsliv, kuttes aktivitetsmidlene med 25 millioner. Aktivitetsmidler er tilskudd til friluftsaktiviteter for de frivillige organisasjonene. Dette har Norsk Friluftsliv beregnet slik:

 • 2014: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) delte ut 35,4 mill til fysisk aktivitet til frivillige, herunder friluftsliv. Klima- og miljødepartementet (KLD) delte ut 34,3 mill i aktivitetsmidler. Sum: 69,7 mill.
 • 2016: HOD har slettet sin post og delvis overført til KLD for å forenkle tildeling. KLD benytter HODs midler til å redusere egen innsats i aktivitet. Sum: 45 mill. I tillegg kuttes 3,4 millioner i tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner.

— Samlede kostnader for helsereperasjon i Norge er på langt over 300 milliarder kroner. En vesentlig del av disse kostnadene vet vi at inaktivitet, sammen med røyking og dårlig kosthold, står for. Da er det åpenbart dumt å kutte i tiltak som får barn, unge, voksne og eldre på beina. Her må innsatsen i stedet dobles, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Lars Andreas Lunde.

— Pengene flyttes bareMen Klima- og miljødepartementet kjenner seg ikke igjen i Norsk Friluftslivs tall, og utsagnene om at satsingen på friluftsliv er svekket.

— Jeg finner den kritikken underlig, og det må bero på en misforståelse. Det er ikke riktig at vi nedprioriterer friluftsliv. Vi trapper det ytterligere opp. Det skjer gjennom omdisponering av midler, sier Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

- Hvordan kan dere og Norsk friluftsliv tolke tallene så forskjellig?

— De må ha misforstått. De kan ikke ha sett hele bildet og alle postene i sammenheng, sier Lunde.

Han forteller at midlene som ble øremerket Friluftslivets år, omdisponeres til ordinære friluftsformål. Dette er eksempler der de styrker friluftslivet, ifølge Lunde:

 • Ordningen med tilskudd til friluftsaktiviter - får tre millioner kroner mer enn i fjor
 • Prosjektet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder - får to millioner mer enn i fjor
 • Tilskuddet til tilrettelegging av eksisterende statlig sikrede friluftsområder - får fem millioner mer enn i fjor
 • Styrker driftsstøtten til de interkommunale friluftsrådene og FNF (Forum for natur og friluftsliv, red.anm.) med 1,5 millioner.

- Mer enn 15 millioner

- I 2015 fikk dere overført 20 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet. Disse var øremerket fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Av disse gikk det 15 millioner direkte til aktivitet i Friluftslivets år. Hvordan bruker dere disse midlene i 2016?

— Aktivitetsmidlene øremerket Friluftslivets år var bevilget ved interne omprioriteringer, og ble fordelt i 2014 før vi fikk overført midlene fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2015. Det er altså ikke riktig at midlene fra HOD gikk til Friluftslivets år. Midlene som gikk til Friluftslivets år i 2015, går i 2016 til å styrke områdene jeg nevnte over. I tillegg styrker vi ordningen med statlig sikring av nye friluftslivområder med 11 millioner.Totalt blir dette mer enn 15 millioner, sier Lunde.

- Da har dere endret formålet til disse midlene?

— De ordinære bevilgningene til friluftslivsaktivitet er historisk sett svært høye i 2016, og på over 45 millioner. Samlet sett er bevilgningene til friluftsliv høyere i 2016 enn i 2015, mener Lunde.

- Et av målene med Friluftslivets år var å skape varig økt deltakelse i friluftsliv. Men som følge av forslagene, vil mange av satsingene som har blitt satt i gang i år, enten måtte legges ned eller reduseres?

— Mange av disse tiltakene vil jo kunne videreføres gjennom disse ordinære postene, kanalisert gjennom de øvrige ordinære friluftsmidlene, sier Lunde.

Lasse Heimdal.

Vil ikke videreføresNorsk Friluftsliv blir oppgitt over Lundes svar.

— I kjent politikerstil understår statssekretæren at aktivitetsmidler faktisk er borte. Det store bildet er fortsatt at frivillige organisasjoner hadde 70 millioner i 2014, mens i 2016 er forslaget 45 millioner. Det betyr at 600-700 lokale lag og foreninger i DNT, Speiderne, Foreningen Kysten, med flere, mister aktivitetsstøtten, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Han er helt uenig i at tiltakene vil kunne videreføres.

— De ordinære postene har jo ikke økt noe særlig. Skal tiltakene vi satte i gang gjennom Friluftslivets år videreføres, tvinges vi til å legge ned noe annet. Det er et valg mellom pest eller kolera. Å redusere aktivitetsstøtte gjennom frivilligheten fra 69,7 til 45 millioner kroner på to år, oppleves som et slag i ansiktet for alle de tusen frivillige som har stått på og gjort en enorm dugnadsinnsats under Friluftslivets år. De føler de ikke blir verdsatt, sier Heimdal.

Han påpeker at han ikke synes det er dårlige tiltak som departementet vil satse på (nevnt i punktene til Lunde over), men at de burde kommet i tillegg til mer penger til aktivitetsmidler.

Over 200 8.-klassinger fra Brakanes og Granvin ungdomsskule, var med på tur fra Hangur via Mølster på Voss i mai i år.

Opptur kan bli nedturHer er en liste over noen av tiltakene som fikk midler i forbindelse med Friluftslivets år, og som nå står i fare for å bli lagt ned eller kuttet i, ifølge Norsk Friluftsliv:

 • DNT— Opptur: En nasjonal turdag for 8.-klassinger.
 • DNT- Friluftsskoler: Et lokalt ferietilbud til barn.
 • Forbundet KYSTEN - KystkulTUR: Lære barna å seile og ro
 • Friluftsrådenes Landsforbund - Friluftsskoler: Utarbeide konseptet friluftsskole/sommerskole for barn
 • Friluftsrådenes Landsforbund - stiseminar og stisatsing: Telltur, naturlos, friluftsporter og kyststier
 • Innvandrernes landsorganisasjon - Innvandrere i og for naturen: Informasjonsmøter og turer
 • Naturvernforbundet - Naturglede i nærmiljøet: Naturgledeturer og naturskole for jenter
 • Norges Friidrettsforbund - Bruk nærmiljøet: Legge til rette for lavterskelaktivitet i nærmiljøene
 • Private Barnehager - Med småtroll i nærmarka: Konferanser og kurs for barnehageansatte der bruk av naturen i nærmiljøet er hovedfokus.

— Kulturminister Thorhild Widvey har sagt at frivilligheten er vår aller viktigste ressurs, men dette viser tydelig at frivilligheten ikke er et satsingsområde. Tine Sundtoft (Klima- og miljøvernminister, red.anm.) driver viktig klimaarbeid, men glemmer at hun har et ansvar om å løfte folkehelse gjennom friluftsliv, sier Heimdal.

Statsbudsjettet er denne uken ute på høring, før det blir endelig vedtatt i Stortinget før jul.