- Nobelprisen misbrukes!

De fleste fredspriser er tildelt i strid med Alfred Nobels testamente, hevdes det i bok som slår hardt mot Nobelkomiteen og dens sekretær.

Tildelingen av Nobels fredspris til Al Gore og FNs klimapanel i fjor var feil, hevder forfatteren av boken Nobels vilje. Gore og klimapanelets Rajendra Pachauri til høyre, Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad til venstre.

I boken Nobels vilje som utkommer mandag tar en av Norges mest kjente fredsaktivister, Fredrik S. Heffermehl, et oppgjør med Nobelkomiteens utvidede fredsbegrep. Det er ikke lenger Nobels fredspris, men Nobelkomiteens pris som utdeles. Mange prisvinnere skulle ikke ha fått prisen, mener forfatteren.

Feil pris.

Mange i og for seg utmerkede mennesker som kjemper for gode formål har fått en pris de ikke fortjener, fordi de ikke kan sies å være fredsforkjempere, slik Nobel ville at prisvinnerne skulle være. Blant de mange som etter forfatterens mening har fått feil pris finner vi de siste års prisvinnere Al Gore og FNs klimapanel, Mohanmad Yunus, Wangari Maathai, Shirin Ebadi, Mohammed ElBaradei og Det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

Mor Teresa.

Alvorlig feil var det, skriver Heffermehl, å gi prisen i 1994 til Yasir Arafat, Shimon Peres og Yitzak Rabin og i 1973 til Henry Kissinger og Le Duc Tho. Selv ikke Mor Teresa og Elie Wiesel slipper igjennom Heffermehls nåløye.I boken går han igjennom samtlige 118 fredspriser fra perioden 1901 — 2007. Frem til 1940 var 85 prosent av pristildelingene i overensstemmelse med Nobels kriterier. I årene etter krigen er det imidlertid gått nedover med respekten for testamentet, påstår han. I denne perioden er det bare 45 prosent av prisene som får "godkjent". I de siste syv år har bare en pris vært innenfor testamentet, heter det.

To faser.

— I de første 40 år var det respekt for Nobel og hans idé, mener Heffermehl, som anklager Stortinget og Nobelkomiteen for å ha definert bort Nobels fredspolitiske pris i strid med Nobels vilje. Det han kaller misbruket av prisen er skjedd i to trinn:Første fase kom etter krigen da det nye politiske flertall i Norge valgte forsvarsvenner til Nobelkomiteen, mens Nobel hadde tenkt seg fredsvenner og fredsforkjempere.

Bindinger.

Den andre fasen er at fredsprisen har fått bindinger til næringslivet og søkes utnyttet som "Norges fremste internasjonale varemerke" i den globale vekst- og konkurranseøkonomien.Oppbrakt over at Nobels viljeangivelig ikke blir respektert, krever Heffermehl en ny praksis. Landets lovgivere må vise respekt for lov og rett, mener han.

Skikket.

Forfatteren støtter seg på "topp kompetente jurister" som går god for forfatterens konklusjoner om at testamentets vilje ikke etterleves."Nobel ga ikke en fredspris, men en pris for å arbeide for fred på bestemte måter og områder", lyder det fra juristene. En klar forutsetning i testamentet som ifølge forfatteren ikke etterleves, er at Stortinget plikter å oppnevne en mest mulig skikket komité på Nobels premisser. Komiteen må få medlemmer som er villig til å finne prisvinnere som driver fredsarbeid slik Nobel beskriver det i sitt testamente.Komiteen må også ta stilling til om det kan forsvares at dens sekretær har et hovedansvar for programmer som krever betydelige tilskudd fra sponsorer. Han ber komiteen sørge for å ha en sekretær som er lojal mot Nobels intensjon med fredsprisen.

Bør trekke seg

.- Sittende komitémedlemmer som ikke føler det naturlig å bistå Nobel med iverksettelsen av hans fredspolitiske visjon, bør trekke seg, oppfordrer Heffermehl.I boken fastslås det at styrkeforholdet mellom partiene på Stortinget er irrelevant for utvelgelsen av medlemmer til Nobelkomiteen. Man må gjøre slik man i den første tiden gjorde, oppnevne medlemmer som enten er lederskikkelser fra fredsbevegelsen eller politikere som er fredsvenner, kjenner fredsbevegelsen eller sympatiserer med den. Heffermehl har for sikkerhets skyld en liste på brukbare kandidater. På den står navn som Jan Egeland, Johan Galtung, Stein Tønnesson, Inge Eidsvåg, Tove Bull med flere.

Synder.

Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad sier i en kort kommentar at han ikke vil gå inn i noen offentlig debatt med Heffermehl, som har varslet politiske og jurdiske skritt mot komiteen.Om kritikken mot ufortjente prisvinnere, sier Lundestad at denne synd er lettere å bære med tanke på at Heffermehl mener at selv den aller første fredspris i 1901 var feil.

Leder i Norsk Fredsråd, Fredrik Heffermehl, er en av Norges mest kjente fredsaktivister. I sin nye bok tar han et oppgjør med Nobelkomiteens fredsbegrep.