Verden

Grafene som viser hvor i Europa det er enklest å få asyl

BRUSSEL (Aftenposten): Landene i Europa håndhever samme regelverk, men utfallene blir helt forskjellige.

asyl2-waHM8m29m4.jpg
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

Over 700.000 migranter har krysset Schengens yttergrenser hittil i år og har satt hele samarbeidet under kraftig press. En av hovedutfordringene er at asylsøkerne ikke er jevnt fordelt, men hovedsakelig drar til noen få land.

Tall fra Eurostat som Aftenposten har analysert, gir en pekepinn på hvorfor. For mens det er et mål at landene skal ha en mest mulig lik behandling av dem som søker om asyl, er realiteten at forskjellene er store.

Samlet har rundt halvparten av de behandlede søknadene det siste året endt med opphold, men bak disse tallene skjuler det seg betydelige sprik. Mens noen land har gitt opphold til 80-90 prosent, har for eksempel Ungarn falt ned på at under 10 prosent bør få asyl.

Grafene viser kun tilfeller der søknadene faktisk er blitt behandlet. Såkalte Dublin-saker, der en asylsøker blir sendt tilbake til det første Schengen-landet han kom til, er ikke med i statistikken. Heller ikke søknader som er blitt trukket fordi søkeren har reist videre, er med. Opprinnelseslandet i statistikkene er ikke det asylsøkeren selv oppgir, men hva myndighetene i landet ser på som mest sannsynlig, ifølge Eurostat.

  • Hvorfor har Putin plutselig begynt å bombe Syria? Her er fire mulige motiver.

Alle syrere får bli i Sverige

En del av forskjellene mellom land skyldes imidlertid at sammensetningen i søkermassen er forskjellig. Derfor er det mer hensiktsmessig å se på enkeltgrupper for seg.

Personer fra krigsherjede Syria har aller best mulighet for å få asyl. I Sverige endte 99,7 prosent av alle søknadene med at personen fikk bli. Det vil si at kun 40 av 15250 søkere fikk avslag.

Andre land er noe mer restriktive, men forskjellene er i det store og det hele relativt små. Ungarn og Romania skiller seg imidlertid kraftig ut.— Vi ser at det selv for syrere er forskjeller, men heldigvis ser disse ut til å ha blitt mindre gjennom 2015, når dette har fått mer og mer oppmerksomhet. Også i Ungarn får en høyere andel syrere asyl nå, sier Minos Mouzourakis ved den Brussel-baserte paraplyorganisasjonen European Council on Refugees & Exiles (ECRE).

Denne animasjonsfilmen gir deg oversikt over konflikten som har tvunget millioner av syrere på flukt.

Store sprik for afghanere

Tar man for seg asylsøkere fra Afghanistan, viser det seg fort at landene er svært uenige om de trenger beskyttelse eller ikke. Der Storbritannia, som står utenfor Schengen og ikke er med i EUs felles asylsamarbeid, kjører en restriktiv linje og kun har gitt opphold 765 av 2030 personer, har Italia gitt opphold til 2615 av 2705.

Sverige, Norge og Finland ligger i den mer liberale enden av skalaen, mens Danmark har avslått over 70 prosent av søknadene.

Ekspertene understreker at forskjeller mellom land ikke skyldes at de har strengere eller mer liberal asylpolitikk i alle tilfeller.Særegne kjennetegn ved gruppen som søker, kan gi spesielle utslag i noen tilfeller. Mouzourakis peker på at Sverige for eksempel ofte har fått mange enslige mindreårige asylsøkere, og at det kan være med på å trekke prosentenandelen som får opphold, noe opp.

— Men når hvert land har behandlet hundrevis eller tusenvis av søknader, vil denne typen sammenligninger si mye om forskjeller i generell praksis. Og vi ser at sprikene er store. Asyl i Europa er et lotteri.

Mouzourakis får støtte av Dimiter Toshkovved universitetet i Leiden. Han har forsket på fenomenet og mener dette er den beste metoden å finne praksisforskjeller gitt de dataene som finnes. Han peker på at variasjonen mellom landene i Europa er svært stor og at den er varig.

Også EUs eget organ European Asylum Support Office, som blant annet jobber for harmonisering av asylpolitikken i unionen, vedgår i rapporten for 2014 at asylbeslutningene viser «signifikante avvik» mellom de ulike landene. Størst er avvikene for personer fra Afghanistan og Irak.

Eritreere bør droppe Frankrike

Personer fra Eritrea har vært den tredje største asylsøkergruppen i Europa det siste året etter syrere og personer fra Kosovo.

Her er forskjellene mindre enn for asylsøkere fra Afghanistan, men grafene viser at det langt fra er likegyldig hvilket land man søker i. Mens Sverige og Danmark har gitt asyl til nær sagt alle, har Storbritannia avslått 30 prosent mens Frankrike har avslått 60 prosent.

Britene har strammet kraftig inn det siste halvåret som følge av en ny veiledende uttalelse om situasjonen i Eritrea, forklarer Mouzourakis. Han tror ikke asylsøkerne har full oversikt over hvor de bør dra.— Selv ikke eksperter på asylfeltet vet hvor det er best å søke asyl til enhver tid, så vi skal ikke overdrive hvor mye asylsøkerne vet om dette. Men at informasjon som dette er et element i beslutningen om hvor de reiser, tror jeg er klart.

Interessert i nyheter om EU, NATO og utviklingen i Europa? Følg korrespondenten på Facebook.

Får bli i noen få land

Personer fra Balkan har svært dårlige muligheter for å få asyl. Tyskland, som tar imot de aller fleste som kommer fra Kosovo til EU, gir asyl til kun 0,3 prosent, i tråd med mange andre EU-land. Frankrike, Finland og Sveits bryter imidlertid med dette bildet. Mens 510 søknader ble behandlet i Sveits, behandlet Finland 130 og Frankrike 4715.

— Det er snakk om å sette Kosovo på en liste over trygge land å sende tilbake til, men dette viser jo tydelig at det er ikke er så enkelt som noen skal ha det til. Flere land i EU tar imot asylsøkere fra disse landene, sier Mouzourakis.

Han understreker at det i tillegg til å være store forskjeller i andelem som får avslag, også er store forsjeller i hva slags type beskyttelse som gis.— Mens Tyskland gir flyktningstatus til nesten alle syrere som får opphold, gir Sverige i svært stor grad opphold basert på andre, såkalte subsidiære grunner. I mange land kan det gi lavere ytelser og kortere tidsrom for beskyttelse. Dette er nok et bevis på at praksisforskjellene er store selv mellom relativt like land, sier Mouzourakis.

Sjekk også ut vår reportasje fra Tyskland: Mange asylsøkere nekter å reise, selv om de får avslag. Frykten for flere papirløse i Europa øker.

Lurer du på hvordan situasjonen er i Sverige?

Les også

  1. På seks timer ble denne gymsalen ryddet for å ta imot 320 flyktninger

  2. Tre grunner til at EUs popularitet stiger til værs

  3. Merkels liberale asylpolitikk har gitt Tyskland et virkelighetssjokk

  4. Russland-ruten: Asylsøkere reiser fra Midtøsten til Norge i ekspressfart