Frykter antibiotika i elver vil gi mer resistente bakterier. Heller ikke Norge er skjermet fra utviklingen.

En ny studie viser høye antibiotika-konsentrasjoner i elver verden over. Konsekvensen er at stadig flere infeksjoner kan bli vanskelige å behandle.

En ny studie vekker bekymring. Tester av elven Donau viste høy konsentrasjon av antibiotika. Dette bildet er fra et svømmearrangement i elven tidligere i år.
  • Daniel Røed-Johansen

Hundrevis av elver rundt omkring i verden har farlig høye antibiotikanivåer. Det viser en studie foretatt av blant annet forskere på universitetet i York, som ble presentert på en konferanse i Helsinki denne uken.

Forskerne foretok 711 tester i elver i 72 land, og fant antibiotika i 65 prosent av prøvene. I 111 av prøvene oversteg konsentrasjonen av antibiotika det som regnes som trygge nivåer.

I de verste tilfellene var konsentrasjonen over 300 ganger høyere enn trygge nivåer, skriver The Guardian. Studien er ifølge avisen er det den mest omfattende som er gjort på feltet.

At nivåene er farlig høye, betyr at det er langt mer sannsynlig at antibiotikaresistente bakterier utvikles og sprer seg.

Fører til flere resistente bakterier

Dette kan ha mange negative ringvirkninger for miljøet. For mennesker kan det i ytterste konsekvens gjøre at enkelte antibiotikabehandlinger ikke lenger fungerer, noe som igjen kan føre til at liv går tapt.

– Oppsummert betyr dette at vi får flere resistente bakterier og større spredning av disse. Dermed blir det stadig vanskeligere å behandle enkelte infeksjoner. Utviklingen forverres, sier Petter Elstrøm.

Han er forsker ved Folkehelseinstituttet og har forekomst av resistente bakterier som spesialområde.

Advarer om millioner av dødsfall

Vil vanlige sykdommer i fremtiden bli umulige å behandle?

Svaret på dette spørsmålet er årsaken til hvorfor bekymringen øker for antibiotikaresistens.

FN har advart om at utviklingen innen 2050 kan føre til 10 millioner dødsfall årlig, mens den engelske medisintoppen Dame Sally Davies har sammenlignet trusselen med klimaendringene.

Den nye studien bygger opp om disse resultatene..

Les også

17-åring reddet av ny behandling. Kan erstatte antibiotika.

«Skremmende og trist»

– Det er ganske skremmende og trist, sier forsker Alistair Boxall ved universitetet i York, som er en av forfatterne bak studien.

I Afrika ga 35 prosent av elvene som ble undersøkt, utslag med farlige antibiotikanivåer. Også Asia peker seg ut som en versting.

I Europa er funnene langt lavere, men de er fortsatt betydelige. Studien slår fast at åtte prosent av de europeiske elvene som er blitt testet, inneholder farlig høye nivåer. Selv i Themsen, som regnes som en av Europas renere elver, ga prøvene utslag på antibiotikakonsentrasjoner over trygge nivå.

Ekspertene mener problemet med antibiotikaresistens globalt allerede er alarmerende, og at det er i ferd med å bli stadig større i Europa. Da vil heller ikke Norge unnslippe.

– Det er allerede et stort folkehelseproblem ute i Europa, særlig i sør og øst. Foreløpig er forekomsten i Norge så liten at vi ikke merker det som et betydelig problem, men vi venter at det vil øke også her etter hvert som det blitt en enda større utfordring i andre land, sier Elstrøm fra Folkehelseinstituttet.

Stadig flere snakker om antibiotikaresistens som en stor trussel for samfunnet. Illustrasjonen viser antibiotika i tabletter og flytende form.

70 ekstra dødsfall i Norge

Han viser til en studie fra i fjor, som er den siste tilgjengelige om konsekvensene av antibiotikaresistens i Europa.

Den viser at dette resulterte i 33.000 ekstra dødsfall hvert år. I Norge var det 70 ekstra dødsfall. Tallene er fra 2015.

Elstrøm forklarer at de som er spesielt utsatt, er pasienter som allerede er sårbare.

– Hvis det spres til sårbare pasienter, kan det skape store problemer. Det kan for eksempel være infeksjoner i forbindelse med operasjoner. Får man en alvorlig infeksjon som er vanskelig å behandle, ser man følgene av antibiotikaresistens, sier forskeren.

Les også

Dramatisk rapport: Naturen ødelegges så raskt at det truer evnen til å livnære Jordens befolkning

Også i Themsen, som anses som en forholdsvis ren elv, fant forskerne farlig høye antibiotikanivåer på enkelte av prøvene.

Dette ligger bak veksten

Men hvorfor havner så mye antibiotika i elvene?

– Dels er det et resultat av høyt forbruk av antibiotika, og dels er det et resultat av manglende rensing av avløp, sier Elstrøm.

Han mener en sentral årsak er «betydelig forurensing i en del land med legemiddelindustri og lite regulering av utslipp».

Antibiotikaforsker Dag Berild trekker i tillegg det han beskriver som et «kjempeproblem internasjonalt»: At antibiotika brukes som vekstmiddel for dyr.

– Halvparten av antibiotikumet som brukes i verden i dag, er på dyr.

Antibiotika brukt på mennesker og dyr havner i avløpet via avføring og kan renne ut i elver.

Noen antibiotikatyper brytes ikke ned og kan bli liggende i elveleier, påpeker Berild.

Påvirkes av omverdenen

Berild eksemplifiserer hvordan antibiotika kan spres fra naturen til mennesker:

– Man kan forestille seg at fisken vi spiser, opptar antibiotikaresistente bakterier, og da får vi det i oss. Det er mange muligheter for at det kan spres.

Imidlertid er det fortsatt mye man ikke vet om medikamentenes skadevirkning på miljøet, ifølge Berild.

Professoren sier at undersøkelser av avløpsvann viser funn av antibiotika også i Norge, men at forskere både her og i utlandet jobber med å finne løsninger for å redusere forekomsten.

I FNs rapport om antibiotikaresistens er behandling av avløpsvann et av tiltakene som foreslås.

Petter Elstrøm påpeker at det i Norge er gode reguleringer, men at vi ikke er skjermet fra utviklingen i resten av verden.

– Mye av økningen vi ser, skyldes i stor grad import. Når det blir mer og mer resistente bakterier ute i verden, merker vi det til en viss grad ved at det kommer inn over grensene, sier forskeren.