Verden

Fire millioner kvinner dør hvert år helt unødvendig

Jentefostre aborteres mer enn guttefostre. Småjenter får dårligere stell enn brødrene. Unge kvinner dør i barsel. Og mange kvinner blir offer for vold.

«Hver kvinne du møter er en datter som overlevde» står det på plakaten. Den internasjonale organisasjonen ActionAid er blant dem som arbeider mot kjønnsbestemt abort i India.
  • Reidun J. Samuelsen
    Reidun J. Samuelsen
    Journalist i utenriksredaksjonen
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Flere kvinner enn menn dør tidlig av såkalte «unødvendige» årsaker. Det er dette Verdensbanken kaller overdødelighet for kvinner.

Av de i underkant fire millioner kvinnene verden mister hvert eneste år, er aldersfordelingen slik:

4 av 10 blir aldri født. De velges bort som fostre, eller dør i mors liv av andre årsaker. 2 av 10 dør i løpet av barndommen eller tidlig ungdomstid. 4 av 10 dør i aldersspennet 15–59 år.

Hvorfor dør de?

I fattige land er det flere som dør før de blir gamle, enn i rike land. I tillegg er det flere fattige kvinner som dør tidlig, enn fattige menn. Dødsårsakene er ulike, avhengig av når i livet dødsfallet inntreffer, skriver Verdensbankeni sin rapport Gender Equality and Development (2012).

Fjerner jentefostre

Når flere jenter dør som fostre, er det som regel en åpen diskriminering i husstanden som ligger bak. Det er den sterke preferansen for gutter, mulighet til å velge bort jentene ved hjelp av det som er ny teknologi i mange land, nemlig ultralyd, og en generell nedgang i antall fødsler som gjør det viktigere å føde "riktig" kjønn.

Abortering av jentefostre er først og fremst et problem i Kina og Nord-India, selv om fenomenet også sprer seg til andre deler av India. En ser den samme utvelgelsen i deler av Kaukasus og Vest-Balkan.

Sykdom og forurensning

Når jenter dør i spedbarnsalderen og tidlig barndom, er det ofte på grunn av forhold som familien selv ikke rår over. Høy bakterieflora og risiko for infeksjoner som følge av forurenset drikkevann, åpen kloakk og dårlig søppelhåndtering. Barna dør av sykdom.

I flere kulturer får guttebarna bedre mat og bedre stell enn søstrene, jentene kan derfor være noe dårligere rustet til å takle sykdommer i land med høy barnedødelighet.

Vold og fødsler

Når kvinnene dør i voksen alder, er det ofte forbundet med vold fra ektemannen, eller svangerskap og fødsler. I land som Afghanistan, Tsjad, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone og Somalia vil én kvinne dø for hver 25. graviditet. Langt flere pådrar seg varige helseproblemer i forsøket på å bli mor.

I løpet av de siste 20 årene har man sett en nedgang i mødredødeligheten i 90 land. I 23 land har mødredødeligheten steget i samme periode.

Statistikken viser en liten nedgang i unødvendige dødsfall mellom 1990 og 2008, men utviklingen er dårligere enn forventet, konkluderer Verdensbanken.

Grovt sett kan en si at mens forholdene ble noe bedret for kvinner i Asia, ble situasjonen verre for kvinner i afrikanske land sør for Sahara. Årsaken ligger blant annet i utbredelsen av hiv/aids i flere afrikanske land.

Hva gjør vi?

Velstandsøkning er ikke alltid nok til å snu bildet, hevder Verdensbanken. Skal en få ned antallet unødige dødsfall i verden, må en også endre samfunnets holdning til jenter og kvinner. Der har politikerne et ansvar.

I India, et land som har opplevd økonomisk vekst de siste årene, er mødredødeligheten nesten seks ganger så høy som i Sri Lanka.

En skjerpelse av håndhevingen av lover som hindrer abortering av jentefostre, må på plass. Oppgraderinger av sanitære forhold, også i de fattigste områdene av storbyene, må prioriteres for å motvirke barnedød. Helsetjenester for gravide må bli et politisk ansvar.

Jenter må gis muligheter til skolegang, jobb og arv. En kvinne som har utdannelse og lønnsinntekt, er også mindre utsatt for vold og overgrep fra egen partner og andre menn.