Verden

Arresteres i rapporten

BONDEVIK

i Aftenposten 8. januar: — Når det fremstilles som om vi nærmest ikke har en krisehåndteringsplan, da tar det helt av. Dette er ikke riktig.

RAPPORTEN:

UD har en beredskapsmappe. Innholdet er ikke relevant for håndtering av ulykker og lignende ... Utvalget finner ikke at UD har noe planverk av betydning relatert til håndtering av kriser som f. eks. store ulykker ... For utvalget ser det ut til at man i UD tror en varslingsplan er en beredskapsplan.

PETERSEN

i Aftenposten 5. januar: På en pressekonferanse i går ville Jan Petersen likevel ikke ta kritikk for manglene på (omkomne)listen. På gjentatte spørsmål fra Aftenposten om hvorfor UD ikke klarte å gjøre en bedre jobb, viste han bl.a. til at tallmaterialet var for stort og uoversiktlig.

RAPPORTEN:

Utvalget mener at håndteringen av informasjon om savnede nordmenn i utlandet fra første stund burde ha vært et ansvar for politiet. Politiet har personell som er bedre trenet i å behandle slik informasjon. ... de fleste av de feil, mangler og utelatelser som preger UDs informasjonshåndtering, kunne vært unngått dersom oppgavene var blitt lagt til politiet med en gang.

PETERSEN

i Aftenposten 4. januar: I går fremholdt utenriksminister Jan Petersen på det sterkeste at UDs fortsatte grep om registreringen (av omkomne) ut over den 27. desember hadde full aksept hos politiet. Han fremholdt at det ikke på noe tidspunkt var uenighet om at listen først den 30. skulle overleveres politiet, og at UD ikke stanset politiets registrering.

RAPPORTEN:

I løpet av de aller første dagene etter katastrofen ble det fremhevet i de daglige koordineringsmøtene i Politidirektoratet at det var politiet som burde ha oppgaven med å registrere savnede og omkomne. Synspunktet ble fremsatt av sentrale personer, herunder sjefen for Kripos. 28. desember forsøkte ass. politidirektør å få spørsmålet om overføring av registreringsoppgaven fra UD til politiet opp på dagsordenen i koordineringsutvalget i UD, men dette ble avslått av utenriksråden.

PETERSEN

i Dagbladet 13. januar: Dette er en handlekraftig organisasjon hvor folk tør ta beslutninger. Når vi begynner å måle denne kritikken mot helt konkrete fakta, så synes jeg noe av den forsvinner.

RAPPORTEN:

(Etter intervjuer med ansatte) Det har kommet utsagn om at frykt for reaksjoner fra ledelsens side dersom UDs regler ble brutt, hemmet mange medarbeidere under håndteringen av krisen og gjorde dem usikre.

Les også

  1. Et norsk systemsammenbrudd

  2. Pårørende: Kjenner oss godt igjen

  3. Håper å finne alle døde

  4. Sitter trygt tross drepende kritikk

  5. Får følger

  6. Sitater fra rapporten: Knusende dom