Tyske leger trives bedre i Norge

Norske leger er langt mer tilfreds i jobben sin enn det deres tyske kolleger er.

  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Tøffe arbeidsforhold, dårlig betaling og byråkrati har i flere år vært en viktig årsak til at tyske leger har søkt seg til utlandet, blant annet til Norge. En undersøkelse gjort av Den norske legeforeningen, viser at norske leger er langt mer tilfreds med sitt arbeid enn det tyske leger er.

Et utvalg på 484 norske og 1448 tyske sykehusleger i alderen 33–65 år er stilt en rekke spørsmål om hvor tilfredse de er med arbeidet og livssituasjonen sin.

— Større tilfredshet blant norske leger henger fremfor alt sammen med mer akseptabel arbeidstid, høyere lønn og mer kontroll over det kliniske arbeidet i norske sykehus. Dessuten viser resultatet fra undersøkelsen at det er bedre arbeidsklima og bedre kollegialt miljø i norske sykehus sammenlignet med tyske, sier Judit Rosta, som sammen med to andre forskere har foretatt undersøkelsen.

Lite ros.

Tysk helsevesen har vært gjennom store innsparinger de siste årene, med redusert liggetid for pasientene og kutt i personalet, noe som har ført til en langt høyere arbeidsbelastning.

Legenes ordinære arbeidstid pr. uke har økt fra 38 til 42 timer, og det er også blitt kuttet i overtidsgodtgjørelse og andre ytelser. Det har de siste årene også vært flere arbeidskonflikter mellom leger, sykepleiere og deres arbeidsgivere.

På spørsmålene lønn, arbeidstid og den generelle arbeidssituasjonen viste svarene størst forskjell mellom norske og tyske leger. De er omtrent like godt fornøyd med ansvaret de blir gitt i jobben, med variasjoner i arbeidet og med forholdet de har til andre kolleger på arbeidsplassen.

På spørsmål om det fysiske arbeidsmiljø og anerkjennelse legene får for godt utført arbeid, er de tyske legene betydelig mindre fornøyd enn sine norske kolleger.

Reiser fra Tyskland.

Tyske Wolfgang Wittwer bekrefter funnene i undersøkelsen.

— Arbeidsbelastningen i Tyskland er mye større, det er færre leger på post, og det er få overleger. Assistentlegene får mye ansvar lagt på seg etter kort tid. Kvaliteten på arbeidet som gjøres i Tyskland, er veldig bra, men det skyldes at det jobbes mye overtid. Det er et veldig press, og mange leger blir utslitte, sier legen, som kom til Norge i 2006.

De siste årene har flere tusen tyske leger flyttet utenlands, og en ny undersøkelse viser at hele 62 prosent av sisteårsstudentene i Tyskland vurder å søke legearbeid i utlandet. Wittwer er utdannet i Berlin og har jobbet både som sykehuslege og privatpraktiserende lege.

Lav lønn.

Som sykehuslege i Tyskland jobbet han ofte til klokken 18, som privatpraktiserende varte arbeidsdagen gjerne til kl. 22 om kvelden.

— I Norge er det planlagt arbeidstid og mulig å gå hjem til familien kl. 16. Det er også bedre lønn, men det er ikke det viktigste. Det å ha mer tid til seg selv, venner, familie og fritid er det viktigste, sier Wittwer, som er spesialist i psykiatri og nevrologi og nå arbeider i Haugesund.

— Arbeidsbetingelsene og lønnen for leger er mye bedre i utlandet. Derfor reiser så mange leger utenlands, selv om det er stor bruk for dem her i Tyskland, sier Alexandra Schilling i den tyske legeforeningen Marburger Bund, som har 108000 medlemmer.