Ny rapport: Mest islamistisk terror i EU - men antallet angrep har gått ned

I en ny rapport oppsummerer Europol, som er EUs byrå for politisamarbeid, alle terrorangrepene som er blitt gjennomført eller avverget i EU i 2021. Antallet angrep har gått kraftig ned de siste årene.

Et av de jihadistisk terrorangrepene i 2021 skjedde da en politikvinne ble drept med kniv i den franske byen Rambouillet i april. En tunisisk mann, selvradikalisert på nettet, sto bak.

Ifølge rapporten er terrortrusselen fra ekstreme islamistiske miljøer størst.

  • Tre jihadistiske terrorangrep ble gjennomført, og åtte ble avverget. I 2019 og 2020 ble henholdsvis 14 og 18 jihadistiske terrorangrep gjennomført eller avverget.
  • Ingen terrorangrep fra ytre høyre ble gjennomført i Europa i 2021, men to angrep ble avverget – i Sverige og i Østerrike. Et mislykket terrorangrep fra ytre høyre ble dessuten rapportert i Østerrike.
  • Ett terrorangrep fra ytre venstre ble gjennomført i EU i 2021, i Tyskland. Europol frykter at det er en økende tilbøyelighet til vold på ytre venstre fløy. Ingen angrep ble forhindret eller feilet.

Medlemmer av terrororganisasjoner

260 personer ble arrestert i 2021, i tilknytning til ekstrem islamisme i EU. Europol omtaler dette som jihadistisk terror.

Den vanligste grunnen var mistanke om medlemskap i terrororganisasjoner. Mange har også blitt mistenkt for å spre terrorpropaganda, eller å planlegge eller bidra til gjennomføring av terrorangrep.

Alle vellykkede terrorangrep ble gjennomført av personer som handlet alene.

Europol skriver at IS og Al-Qaeda spiller en vesentlig rolle ved å spre propaganda, som før, og at det som kommer fra disse organisasjonene ikke er i noen vesentlig endring.

Les også

PST varsler om trusler fra høyreekstreme digitale nettverk

Antall oppdagede planer om jihadistisk terror har falt betydelig siden 2019. Da ble nemlig 18 slike terrorangrep planlagt, og 436 personer ble arrestert for tilknytning til jihadistisk terror.

Ensomme høyreekstremister

65 personer ble arrestert i tilknytning til høyreekstrem terror, men det var altså ingen angrep som ble gjennomført av høyreekstreme.

Europol skriver at den største høyreekstreme trusselen tidligere var hierarkiske, nynazistiske miljøer. Nå mener de imidlertid at det er større grunn til å frykte løst organiserte miljøer på internett.

Miljøene på internett består, ifølge Europol, for det meste av unge menn. Og det de frykter er at noen av disse mennene kan begå terrorangrep på egen hånd, etter å ha latt seg inspirere av andre i disse miljøene.

De er også bekymret for at psykiske lidelser kan gjøre personer mer mottagelige for høyreekstreme ideer. Europol påpeker at noen har fått større psykiske problemer etter koronatiltak, som skolestengninger og begrensninger for sosial aktivitet.

I fjor ble altså to angrep avverget, og ett mislyktes. De to forrige årene ble henholdsvis fire og to angrep planlagt. Antall arresterte har imidlertid økt dramatisk, fra 21 i 2019 til 34 i 2020 og 64 i 2021.

Les også

Ti år etter 22. juli verves flere høyreekstremister på nett. Slik ser terrortrusselen ut nå.

Mindre venstreekstrem terror

Venstreekstreme terrorangrep er altså mye mindre utbredt.

I 2021 ble 19 personer arrestert i EU, i tilknytning til venstreekstrem terror. Dermed har det vært en stor nedgang fra 2020, hvor 52 personer ble arrestert, og 2019, hvor det ble gjort 119 arrestasjoner.

Antall planlagte angrep var henholdsvis 26, 25 og 19, i 2019, 2020 og 2021.

Europol har likevel en økende bekymring for visse venstreekstreme og anarkistiske miljøers tilbøyelighet til vold.

Ifølge rapporten er venstreekstrem voldelig ekstremisme blant annet rettet mot 5G-antenner og strømnett.

PST frykter radikalisering

I sin siste åpne trusselvurdering skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at høyreekstreme og islamister utgjør den største terrortrusselen mot Norge.

De skriver at potensielle terrorister blir radikalisert både gjennom møter med andre terrorister og gjennom aktivitet på internett.

Ifølge PST vil terrorangrep mest sannsynlig bli gjennomført av en enkeltperson, med angrepsmidler som er lett tilgjengelige.