Verden

Sitater fra rapporten: Knusende dom

"De som ble satt til å betjene publikum, fikk mangelfull innføring i arbeidet. Det fantes ikke noe system eller skjema over hva som skulle registreres, og det var ingen ledelse som hadde innsikt i bruk av dataverktøy.""Pårørende opplevde at opplysninger de hadde gitt før, enten var gått tapt eller ikke kunne spores. Noen har meldt at de måtte registrere sine savnede opptil 10 ganger.""Et informasjons— og støttesenter for pårørende og en telefontjeneste burde ha vært opprettet så snart det ble klart at et større antall nordmenn var berørt.""Utvalget mener at UDs ledelse må ha hatt mangelfull situasjonsforståelse når det klokken 12.00 mandag 27. desember (32 timer etter tsunamien, red.anm.) ennå ikke var gjort noe aktivt for å varsle andre departementer.""Det er fremkommet mange innbyrdes uavhengige utsagn om autoritær og fryktbasert lederstil, streng regelstyring og begrensninger i informasjonsflyten." "Utvalget antar at UD selv vil se behovet for en grundig gjennomgang.""For utvalget ser det ut til at man i UD tror at en varslingsplan er en beredskapsplan, og at regelmessig behandling av småsaker er det som skal til for å utvikle kompetanse til å håndtere virkelige kriser.""Etter utvalgets oppfatning mangler man i UD grunnleggende forståelse for beredskapsarbeid.""Vaktrommet er enkelt utstyrt med noen møbler, en PC, telefon, en TV tilknyttet et 20-talls TV-stasjoner gjennom Canal Digital, samt til Stortinget. Det finnes også en radio.""Medarbeiderne ved ambassaden i Bangkok ble de første dagene satt i umulige situasjoner som de ikke hadde noen rimelige forutsetninger for å løse.""Den oppbemanning som senere fulgte virker tilfeldig med hensyn til sammensetning, og det manglet presisering av oppgaver og fullmakter." "Ambassadøren i Bangkok hadde sin første samtale med utenriksråden i begynnelsen av januar."Mens det knapt blir sagt et positivt ord om Utenriksdepartementet, er vurderingen av andre aktører mer variert:"Utvalget stiller spørsmål ved hvorfor Statsministerens kontor (SMK) ikke på et tidligere tidspunkt tok et initiativ for å få overført deler av arbeidet fra UD til andre departementer og etater.""Det er særlig registreringen utvalget mener burde vært overført til politiet. Det var på dette området det tidlig oppsto en tillitskrise mellom myndighetene og publikum.""Politiet kunne ha utvist større engasjement i spørsmålet om å overføre ansvaret for registreringen fra UD til politiet på et tidligere tidspunkt. Det var tidlig åpenbart at UD ikke mestret oppgaven." "Nye Kripos gjorde en førsteklasses innsats i katastrofeområdene.""Helse- og omsorgsdepartementet har et omfattende planverk for kriser, med detaljerte varslingsplaner og ansvarsfordeling. Utvalget mener at norsk helsevesen samlet sett er kommet gjennom utfordringen på en god måte.""Forsvarets innsats har vært betydelig. Forsvaret har bistått og underordnet seg sivil sektor i situasjonen." "Læring må stå foran kritikk," sa Jan Reinås på sin pressekonferanse. Evalueringsutvalget foreslår følgende tiltak:

En nasjonal krisehåndteringsorganisasjon under ledelse av de øverste embedsmenn i UD, Helsedepartementet og Justisdepartementet.

En operativ ledelse lagt til Politidirektoratet.

En utrykningsenhet for ledelse i katastrofeområdet.

Les også

  1. Et norsk systemsammenbrudd

  2. Pårørende: Kjenner oss godt igjen

  3. Håper å finne alle døde

  4. Sitter trygt tross drepende kritikk

  5. Arresteres i rapporten

  6. Får følger