Sprengt kapasitet, kamphandlinger og sivile tap: Slik beskriver norske myndigheter situasjonen i Afghanistan

Rapportene norske diplomater sender hjem, beskriver et stadig verre Afghanistan. Samtidig har Norge økt antall asylavslag og utsending av afghanske asylsøkere.

En afghansk mann rydder vekk knust glass fra leiligheten sin etter et selvmordsangrep i Kabul 5. oktober i år.
  • Store og økende humanitære behov
  • Kamphandlinger forventes hele vinteren
  • Samfunnet er gjennomsyret av korrupsjon
  • Antallet sivile tap stiger

Dette er bare noe av innholdet i rapportene norske myndigheter har fått fra Afghanistan.

Norske diplomater i Kabul har i flere måneder beskrevet en forverret situasjon i det krigsherjede landet.

Også Landinfo, som både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) bruker til å beskrive situasjonen i Afghanistan, har nylig laget rapporter som tegner det samme bildet.

Sendes ut

Men samtidig har norske utlendingsmyndigheter i høst satt inn en offensiv med å avklare beskyttelsesbehovet for mange av de 7000 afghanske asylsøkerne som kom i 2015.

I 2015 fikk 82 prosent av afghanerne innvilget asyl. I år er andelen nede i 31 prosent.

2559 afghanere har fått avslag, mens Norge har tvangsutsendt 805 afghanere til og med november. Siden har det gått flere fly med tvangsreturer til Kabul, som norske asylmyndigheter definerer som et trygt sted å returnere afghanere.

Ambassadens beskrivelser

Aftenposten har fått innsyn i notater ambassaden i Kabul har sendt til Utenriksdepartementet om situasjonen i Afghanistan. De rapportene som ikke er blitt unntatt offentlighet, forteller en annen historie enn de økte returene:

Krigshandlingene har økt i omfang og utbredelse, det har vært flere terrorangrep og bomber, og flere sivile rammes. Afghanistan er politisk splittet, den økonomiske utviklingene har stoppet opp, kriminaliteten øker, og opprørsgrupper tilknyttet IS truer.

Utvalg nyhetsmeldinger i høst:

Truet av flyktningkrise

Samtidig opplever landet en flom av flyktninger. Hver uke tvinges tusenvis av afghanere til å forlate nabolandet Pakistan og Iran. I Kabul og flere provinser er kapasiteten til å håndtere disse menneskene brutt sammen.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner regner med at Afghanistan i år vil motta nærmere 1,5 millioner flyktninger og migranter. I tillegg har landet rundt 1,3 millioner internflyktninger.

Afghanistans ambassadør i Norge, Shukria Barakzai, mener situasjonen er for kritisk til at landet kan ta imot flere av sine egne flyktninger nå.

Her kan du lese hva norske myndigheter og Landinfo skriver om situasjonen i Afghanistan:

– Norge tøyer grensene

– UD-beskrivelsene viser at innenrikspolitikken trumfer internasjonale retningslinjer og forpliktelser i Norge akkurat nå, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

Den norske organisasjonen er en av flere aktører som får internasjonal finansiering for å ta imot og reintegrere de mange tusen flyktningene som daglig ankommer Afghanistan.

– Vi er bekymret for situasjonen i Afghanistan. Kapasiteten er sprengt, samtidig som sikkerhetssituasjonen generelt er nedadgående. 31 av 34 provinser har hatt en økning i antall internt fordrevne flyktninger, og det er en skjør situasjon. FNs høykommisjonær for flyktninger har advart mot flere returer. Det bør Norge og andre asylland høre på, sier Nesse.

Han mener norske myndigheter tøyer grensene for å utvise afghanere med å bruke såkalte internfluktalternativ, retur til tryggere deler av landet. Praksisen og utsending av barn og enslige mindreårige har skapet reaksjoner både i Afghanistan og internasjonalt, sier Nesse.

– Man bruker millimetermål i jusen, og Norge prøver å flytte grensene for hva som lar seg gjøre uten å bryte internasjonale forpliktelser. Dette kappløpet mot bunnen er ikke god flyktningpolitikk, sier han.