Verden

Danmark kan bli flyktningenes paradis

Danmark har en meget streng flyktningepolitikk, men EUs nye regler kan føre til at danskene får en flom av nye flyktninger som ønsker å bo der.

Flyktningene som kommer over Middelhavet skal omplasseres med tvang EU, dersom de får opphold.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

EU-kommisjonen la i går frem sin nye politikk for å møte strømmen av flyktninger fra sør. I dag er byrdene for å ta imot flyktningene ulikt fordelt mellom medlemslandene. De lander på strendene til særlig, Hellas, Malta og Italia. Mer enn 70 prosent av dem ender opp i fem medlemsland med Sverige og Tyskland som tar det største antallet.

I dag er det frivillig å ta imot disse flyktningene. Nå vil Kommisjonen at medlemslandene skal enes om et system der de fordeler flyktningene. Tre medlemsland har unntak for denne delen av EU-traktaten, nemlig Irland, Storbritannia og Danmark.

Spørsmålet om tvungne kvoter for flyktninger kommer til å dominere EU-toppmøtet i juli. Det er langt fra sikkert at Kommisjonens forslag får medlemslandenes tilslutning.

To vanskelige saker

EU-kommisjonen foreslår at EU skal ta imot 20.000 flyktninger i året som i dag sitter i flyktningeleirer utenfor EU og relokalisere dem til et av medlemslandene. Dette er flyktninger som FN alt har registrert, og som trenger beskyttelse. Disse skal distribueres til medlemslandene etter fastsatte kriterier.

Slik fordeler EU 20 000 flyktninger — les kommisjonens dokumenter.

Det andre tiltaket handler om å fordele byrdene av flyktninger innenfor EU. Det betyr å omplassere folk som allerede har fått opphold i ett EU-land, til et annet. Dette skal skje etter visse fastsatte kriterier som omfatter innbyggertall, størrelsen på brutto nasjonalprodukt, hvor mange flyktninger de alt har tatt imot og ikke minst hvor stor arbeidsledighet det er i vedkommende medlemsland.

På denne måten skal byrden av å ta imot flyktninger bli mer likt fordelt i EU.

Les pressemeldingen fra EU-kommisjonen her

Sette i verk raskt

Kommisjonen foreslår nå dette som krisetiltak som skal vedtas raskt. Men den varslet på pressekonferansen at den også vil legge frem forslag til et mer permanent byrdefordelingssystem.

Noen land, som Estland, Ungarn og Slovakia har sagt plent nei til et slik obligatorisk kvotesystem.

Danmark har i 20 år hatt unntak fra deler av EU-samarbeidet, blant annet denne delen. Det samme har Irland og Storbritannia.

Respekterer unntak

En dansk journalist spurte hvilken kommentar Kommisjonen hadde til at tre medlemsland står utenfor det som ble presentert som en solidaritetsaksjon.

— Traktat er traktaten. Det er opp til dem å avgjøre om de vil være en del av denne solidaritetshandlingen, sa kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

Utenforland blir attraktive

Men Danmarks Radio skriver på sine nettsider at Danmark nå kan bli mer attraktive for flyktninger, dersom den tvungne kvoteordningen vedtas. Grunnen er at flyktninger som for eksempel har fått opphold i Sverige, risikerer å bli omplassert til land som i dag ikke tar imot mange nok, for eksempel Romania. Mens de som får opphold i Danmark får bli, fordi Danmark ikke er en del av denne kvoteordningen. Dette kan gjøre Danmark mer attraktiv, melder Danmarks Radio.

Det samme vil gjelde Irland og Storbritannia.

Danmark skal i 2016 ha folkeavstemning om sine forbehold på dette området.

Norge åpner

Det er naturlig at Norge tar del i et europeisk kvotesystem for å spre ansvaret for å ta imot asylsøkere, flyktninger og innvandrere, ifølge europaminister Vidar Helgesen. Men det betyr ikke nødvendigvis at flere vil komme hit.

– Det er ikke mulig å håndtere denne migrasjonssituasjonen enkeltland for enkeltland, og derfor må man ha felleseuropeiske løsninger, sier Helgesen til NTB.

– Det vil være naturlig at vi, som en del av Schengen-samarbeidet, tar del i prosessen, konstaterer han.

Dette vil neppe bety at Norge må ta imot flere flyktninger. Beregninger viser at ut fra den fordelingsnøkkelen som EU har laget, vil Norge ta imot bare halvparten av det antallet vi tar imot i dag viser bregninger fra Utlendingsdirektoratet, skriver NTB.

I tillegg til å iverksette disse umiddelbare tiltakene for å takle strømmen av flyktninger forslår Kommmisjonen å øke bevilgningene til å patruljere Middelhavet og bekjempe bakmennene for menneskesmuglingen. Alt dette skal også behandles av EU-landenes stats- og regjeringssjefer.

Les også

  1. Vil tvinge EU-land til å ta i mot 20.000 flyktninger

  2. EU innrømmer for sen reaksjon på flyktningkatastrofen

  3. Menneskesmuglere bruker Facebook til å lure båtflyktninger