Viten

Sjiraffen forsvinner i det stille

Sjiraffbestanden er redusert med nærmere 40 prosent de siste 30 årene.

Det finnes antagelig ni underarter av sjiraff. Nubisk sjiraff (bildet) er bortimot utryddet i løpet av de siste 30 årene med en nedgang på 95 prosent. Nå er det bare rundt 650 igjen.
  • Maria Gulbrandsen Asmyhr
    prosjektleder, faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), PhD i bevaringsbiologi
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

At bestandsutviklingen for elefant og neshorn er kritisk, er godt kjent. Men at sjiraffbestanden er redusert med nærmere 40 prosent de siste 30 årene, har ikke på langt nær fått like mye oppmerksomhet. Det er faktisk færre sjiraffer igjen i verden (trolig rundt 98.000), enn det er afrikanske elefanter (rundt 400.000 dyr).

Veien til truet art

De største truslene sjiraffen står overfor er tap av leveområder, krypskyting og lokal handel med såkalt «bushmeat» og skinn. Det forekommer også troféjakt, og det handles internasjonalt med produkter av sjiraff. Importdata fra USA i perioden 2006–2015 bekrefter en økende interesse for bruk av sjiraffbein til eksempelvis knivskaft og pistolskjefter.

Det siste tiåret har det vært mer forskning på sjiraff. Det som har kommet ut av disse undersøkelsene er dessverre ikke oppløftende. I 2016 ble sjiraffens status på den internasjonale naturvernunionen (IUCN)s rødliste endret fra livskraftig til sårbar, noe som innebærer at sjiraffen nå regnes som en truet art.

Det er likevel verdt å merke seg at det er store geografiske variasjoner. Mens bestandene i Sentral- og Øst-Afrika har gått dramatisk ned, så har bestander i det sørlige Afrika økt de siste årene.

Maria Gulbrandsen Asmyhr, prosjektleder, faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), PhD i bevaringsbiologi.

En sjiraff er ikke bare en sjiraff

Forskere debatterer hvor mange arter av sjiraff som faktisk finnes. For tiden er den offisielle statusen at det finnes én art, men at det finnes hele ni forskjellige varianter av den, såkalte underarter. Den sørlige savannesjiraffen er den vanligste av underartene, og her er bestanden økende.

Situasjonen er motsatt for nubisk sjiraff. Den er bortimot utryddet i løpet av de siste 30 årene, med en nedgang på 95 prosent. Det tilsvarer tre sjiraffgenerasjoner. Sent på 1970-tallet var det estimert at det var 9038 individer av nubisk sjiraff i Sør Sudan. Nå er det bare rundt 650 igjen.

For å komplisere bildet ytterligere så peker ny genetisk forskning mot at sjiraffen kan deles inn i fire ulike arter i stedet for en. Hvor mange arter som finnes og hvordan status er for de forskjellige artene vil ha innvirkning på hvilke bevaringstiltak som bør iverksettes.

Les også

Internasjonalt forskningsprosjekt vil kartlegge arters DNA før det er for sent

Er alt håp ute?

Tross dystre trender er det nå iverksatt flere tiltak for å bedre situasjonen for sjiraffbestanden. Blant de viktigste er inkluderingen av sjiraff i CITES, konvensjonen for internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora. Denne internasjonale avtalen har som mål å sikre at handel ikke truer overlevelsen til ville dyr og planter. I forbindelse med konvensjonens siste møte i Genève høsten 2019, foreslo Chad, Senegal og en rekke andre afrikanske land å inkludere sjiraffen på CITES liste II.

I Norge er Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) utnevnt som nasjonal vitenskapelig myndighet for CITES. Dette innebærer kort sagt at VKM utarbeider alle vitenskapelig vurderinger relatert til CITES i Norge.

I forkant av møtet i Genève gjorde vi en vitenskapelig vurdering av forslaget om å liste sjiraffen under CITES. Konklusjonen vår her var det ville være positivt for sjiraffens videre overlevelse om internasjonal handel reguleres av CITES. Ikke fordi handel er hovedtrusselen mot sjiraffen på nåværende tidspunkt, men fordi den kommer på toppen av andre pågående trusler som tap av leveområder og krypskyting. Under avstemmingen på møtet fikk forslaget mer enn 2/3 flertall og dermed føyde sjiraffen seg inn i rekken av andre truede dyrearter under CITES.

Foreløpig er det begrenset med data på rekkevidden av internasjonal handel med sjiraff, men med inkluderingen av sjiraffen i CITES følger blant annet krav om eksporttillatelse for sjiraffprodukter. Det vil dermed være mulig å finne ut hvor i Afrika sjiraffen i produktet kom fra, samtidig som disse dataene lagres og kan brukes til å overvåke situasjonen. CITES-listingen gjelder alle underartene av sjiraff, uavhengig av hvor de kommer fra.

Les også

Raske miljøendringer: Har dyrene noen sjanse til å henge med?

«Look alike»-utfordringer

Det kan kanskje virke urettferdig at det pålegges handelsregulering i land med økende sjiraffbestander. Men det er nesten umulig å se hvilken underart et sjiraffprodukt stammer fra fordi produkter i handel kan være små biter av skinn, smykker av haledusken eller utsmykket og inngravert bein. Effektiv handelsregulering er dermed avhengig av at alle underartene av sjiraff underlegges de samme reglene. Dette er ikke unikt for sjiraff, men gjelder mange arter hvor det er såkalte «look a like»-utfordringer, for eksempel for krokodille og elefant.
Veien videre for sjiraffen

I 2017 ble sjiraffen listet under CMS, konvensjonen om vern av trekkende ville dyr. I tillegg har US Fish and Wildlife Service (USFWS) iverksatt en revisjon av statusen til sjiraffen med tanke på å inkludere den som en truet art under det amerikanske lovverket, Endangered Species Act. Sjiraffens situasjon går med andre ord ikke lenger under radaren, og sjansen for at den forsvinner i det stille er heldigvis mindre enn på lenge.

  • Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. Dyr
  2. Internasjonal handel
  3. Handel
  4. Truede dyrearter
  5. Viten