Ungdomsvold halvert på åtte år. Mindre alkohol og mer skjermbruk kan være forklaringer

På åtte år er omfanget av ungdomsvold nesten halvert, viser en ny studie. Er ungdom i dag virkelig snillere enn før?

Ungdom utfører mindre vold og drikker mindre, og bruker mer tid foran skjermen.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Statistikk fra politiet viser en kraftig økning av ungdomskriminalitet i Oslo og andre steder i landet de siste to årene, og politiet er særlig bekymret for økt voldskriminalitet.

Til tross for den nylige oppgangen i registrerte straffbare forhold, viser det meste av forskning at ungdom flest i dag er snillere enn før.

Vi har nylig publisert resultater fra en undersøkelse blant 11.000 ungdommer som viser en sterk nedgang i voldsbruk fra 2007 til 2015.

Lars Roar Frøyland, stipendiat på Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.
Tilmann von Soest, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Mens 23 prosent av elevene i siste trinn på videregående skole rapporterte om voldsbruk i 2007, var tallet sunket til 13 prosent i 2015.

Hvordan kan man forklare en såpass sterk nedgang? Finnes det kjønnsforskjeller i voldsbruk? Og er dette et særnorsk tilfelle, eller ser vi de samme trendene i andre land?

Forskjell mellom gutter og jenter

Studien viser at både jenter og gutter bruker vold, men at typen vold som utøves av gutter og jenter er forskjellig.

Mens gutter langt oftere bruker grovere vold som slag og spark, rapporterer jenter oftere om mindre alvorlig vold som det å ha kloret, lugget eller slått noen med flat hånd. Jenters aggresjon er også i større grad knyttet til nære relasjoner, og oftest rettet mot ungdom de kjenner fra før, søsken og kjærester.

Gutter oppgir oftest å bruke vold mot kjente ungdommer, men langt oftere enn jenter også mot ukjente ungdommer.

Undersøkelsen viser den samme nedgangen både blant gutter og jenter, og for alle typer vold som måles.

Mindre alkohol og mindre vold i hjemmet

Hva kan forklare denne nedgangen i voldsbruk?

Det var to faktorer i vår undersøkelse som pekte seg ut: For det første har omfanget av problematisk drikking blant ungdom gått ned. En vanlig negativ konsekvens av å drikke mye alkohol er økt aggresjon.

Det at ungdom i dag er sjeldnere beruset enn før står derfor frem som en viktig forklaring for at det er mindre bruk av vold.

For det andre rapporterer færre unge at de er blitt utsatt for vold fra en voksen i familien.

Les også

Les også: Seks grunner til at ungdom drikker mindre | Willy Pedersen

Tidligere forskning har vist at et voldelig familiemiljø kan være en årsak til at ungdom selv utøver vold, og den positive utviklingen knyttet til opplevelser med vold i hjemmet viser seg derfor å være en medvirkende årsak til nedgangen i voldsutøvelse blant ungdom.

Ungdom møtes sjeldnere fysisk

Vi tror videre at nedgangen må sees i kontekst av større samfunnsendringer. Utviklingen i bruk av dataspill og sosiale medier har ført til at ungdom sjeldnere enn før møtes fysisk, men samhandler gjennom mobiltelefoner og datamaskiner.

Samtidig blir ungdoms fritid i større og større grad styrt av organiserte aktiviteter under voksen kontroll.

Kanskje nedgangen i voldsbruk skyldes at det i dag er færre arenaer hvor ungdom faktisk møtes in real life og er overlatt til seg selv uten tilsyn av voksne?

Les også

Les også: Skolen påvirker ungdoms alkoholbruk

Likevel en kraftig økning i ungdomskriminalitet

Våre funn blant norske ungdommer føyer seg inn i rekken med tilsvarende funn fra studier i andre land. En internasjonal studie i 30 land har vist nedgang i slåssing blant ungdom i flertallet av deltagerlandene, og også amerikanske og svenske studier viser en nedgang.

Det nye med vår studie er at vi gjør et forsøk på å forklare denne utviklingen.

Samtidig som vi finner nær en nesten halvering i voldsbruken blant norske ungdommer i perioden fra 2007 til 2015, viser statistikk fra politiet en kraftig økning i ungdomskriminaliteten de siste to årene.

Bør vi være bekymret for at trenden med lave voldstall er i ferd med å snu?

Les også

Les også: Ni grafer som viser hvordan ungdomskriminaliteten i Oslo utvikler seg

Ungdom er blitt snillere

Det er liten grunn til å betvile konklusjonen om at ungdom generelt er blitt snillere, og at forekomsten av alle former for problemadferd er mindre enn den var for noen år siden.

Samtidig kan denne skikkelighetskulturen føre til at det å leve i utkanten blir vanskeligere, og at de som faller utenfor utfører både mer og grovere kriminalitet enn tidligere.

Vi tror derfor det er spesielt viktig å fokusere på marginaliserte grupper, som ungdom som har en vanskelig familiesituasjon, som er i risiko for skolefrafall eller som bruker mye rusmidler. Samtidig ser det ut til at ungdom flest gjør mindre galt, og kanskje er snillere og mer veltilpasset enn noen gang før.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!