Fisk rammes hardt av oljeforurensning

Små oljedråper fører til overraskende mye feilutviklinger og dødelighet. Vi må tenke helt nytt om hvordan oljeforurensning kan påvirke hyse og andre fiskearter.

Hyse, eller kolje, er en populær fisk for både næringslivet og middagsbordet. Den øverste larven er normalt utviklet, den nederste er blitt utsatt for lav dose med olje. Etter bare syv dager har den utviklet mange misdannelser.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Spørsmålet om å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeleting er gjenstand for stor debatt. Konsekvensene av oljeutslipp i et gyteområde kan være enorme, og for å kunne forutse utfallet av eventuelle utslipp er det nødvendig med grundige modeller for risikovurdering.

Hysefisk er spesielt utsatt for oljesøl. Små oljedråper klistrer seg til det klebrige egget og fører til overraskende mye feilutviklinger og dødelighet på egg og fiskelarver.Hyse er en del av torskefamilien og er en kommersielt viktig fiskeart i Norge. Den lever langs kysten og i Barentshavet, og gyter hovedsakelig på vestkanten av Tromsøflaket og rundt Lofoten/Vesterålen. Flere store fiskebestander har de viktigste gyteområdene sine her, samtidig som det sannsynligvis er store oljereserver nede i havbunnen.

De siste årene er det brukt mye tid og ressurser på å sette sammen flere typer modeller for å simulere effekten oljeforurensning har på fiskepopulasjoner og økosystemer. Modellene er bare så gode som dataen som ligger til grunn i alle steg av modelleringen.

Lite olje ga store skader

Vi har simulert et akutt oljeutslipp i Lofoten, der tidlige livsstadier av hyse ble eksponert for realistiske mengder av olje i 18 dager. «Oljeutslippet» skjedde fra 10 dager etter befruktning til 14 dager etter klekking.

De 1,4 millimeter store eggene ble daglig undersøkt i mikroskop. Etter 24 timer med eksponering var det veldig tydelig at det klebrige eggeskallet tiltrakk seg oljedråper. Senere i utviklingen observerte vi overraskende høy dødelighet, samt flere typer alvorlige misdannelser. Til og med ved lave doser, som tilsvarer den realistiske dosen i vannsøylen godt under oljeflaket, var effekten stor og vi observerte larver med alvorlige kranie— og kjevedeformiteter, hjertesekk- og plommesekkødem og deformert ryggrad.Slike deformiteter får store konsekvenser for larvenes muligheter til å svømme og spise, og påvirker dermed sjansene deres til å overleve.

Hyseegg tåler mindre enn torskeegg

Det er ikke observert like alvorlige deformiteter i torsk som er utsatt for tilsvarende oljeeksponering. Funnene våre tyder på at hyse reagerer mer enn forventet på oljeeksponering på grunn av at oljedråpene blir klistret på eggeskallet. Hyse og torsk er nært beslektet og svært like, men torsk har ikke det karakteristiske klebrige eggeskallet som hyse har. Sannsynligvis er det forklaringen på hvorfor torsken ikke er like sensitiv som hyse når det gjelder oljeforurensning.

Det er sannsynlig at også andre fiskearter har lignende egenskaper som gjør dem svært sensitive for oljeforurensning, noe som er svært viktig å studere videre.

Resultatene våre viser at nordområdene er mer sensitive for oljeforurensning enn først antatt. Ved spørsmål om åpning av Lofoten og Vesterålen for oljeutvinning bør dette bli tatt i betraktning.