Sykelønnskutt rammer ulikt

Kutt i sykelønnen vil redusere sykefraværet. Men det kan hende at de med høyest fravær forblir like syke, bare enda fattigere.

Det vil kunne ha store sosiale konsekvenser dersom man ender opp med et sykelønnssystem hvor de sykeste fortsatt er like syke, men blir enda fattigere, skriver artikkelforfatteren.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Se for deg en høytlønnet, mannlig mellomleder med god helse, og en kvinnelig sykepleier som ofte er sykmeldt. Hvem tror du vil redusere sykefraværet mest dersom sykelønnen deres reduseres? Det er faktisk gode muligheter for at det er mellomlederen.

I den opphetede debatten om sykelønnsordningen drukner ofte et grunnleggende poeng:

Ulike grupper reagerer forskjellig på ulike typer motivasjon og straff.

Derfor er det viktig å forstå hvordan endringer i ordningen vil påvirke de forskjellige gruppene av arbeidstagere.

Harald Dale-Olsen er samfunnsøkonom og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Høy lønn, lavere sykefravær

Full sykelønn til alle arbeidstagere ble forhandlet frem på 1970-tallet. Den var et resultat av at ettertraktede grupper av arbeidstagere allerede hadde fått slike ordninger av arbeidsgiverne, mens de i fysisk krevende jobber, som oftere har høyt sykefravær, ikke hadde det.

Målet var altså å skape et mer rettferdig arbeidsliv, med større sikkerhet for alle. Denne historiske konteksten er nyttig når vi diskuterer sykelønnsordningen.

I en ny artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet har jeg undersøkt sykefraværet blant arbeidstagere som tjener rundt seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (6G). 6G er maksimalbeløpet for sykelønnen. De som tjener mer enn dette vil derfor ikke få utbetalt hele lønnen sin ved sykdom, dersom ikke arbeidsgiveren dekker resten.

Studien min viser at sykefraværet er lavere blant dem som tjener mer enn 6G og dermed taper lønn på å være syke. Fraværet blir stadig lavere jo mer de taper på å være borte fra jobb – altså jo mer de tjener.

Les også

Ekstra-sjekk hos Nav senket ikke sykefraværet

Forskjeller mellom kjønnene

Denne undersøkelsen bekrefter det mye annen forskning har vist: Det er all grunn til å anta at sykefraværet vil gå ned dersom sykelønnen reduseres. Men det vil ikke nødvendigvis gå ned like mye i alle grupper av arbeidstagere.

Dette spørsmålet har en tydelig kjønnsdimensjon: Vi vet at kvinner i gjennomsnitt har høyere sykefravær enn menn. Ved sykelønnsreform i Tyskland reagerte menn sterkere enn kvinner på reformen.

I noen internasjonale studier fremstår kvinner også mindre orientert mot pengeincentiver, store gevinster, konkurranse og risiko enn menn. Betydelig kutt i sykelønnen i Norge kan dermed redusere menns sykefravær mer enn kvinners.

Ikke alle vil ha mulighet til å redusere sykefraværet sitt, selv om det straffer dem økonomisk, skriver artikkelforfatteren.

I tillegg finnes det mange typer sykefravær: En «tredagers» fordi man er litt forkjølet er noe annet enn 150 sykedager i året på grunn av kronisk sykdom. Ikke alle vil ha mulighet til å redusere sykefraværet sitt, selv om det straffer dem økonomisk.

Det er også mange yrker hvor det er direkte uønsket at en småsyk person kommer på jobb. Hvem som har disse yrkene er også knyttet til kjønn.

Les også

Meninger: Vi bør reformere sykelønnsordningen! | Radino Dizza Mahendra

De syke blir fattigere?

Derfor er det viktig ikke bare å se på mulige innsparinger når man vurderer sykelønnsordningene, men også undersøke hvordan ulike grupper rammes. Det vil kunne ha store sosiale konsekvenser dersom man ender opp med et sykelønnssystem hvor de sykeste fortsatt er like syke, men blir enda fattigere.

I tillegg viser historien at attraktive grupper av arbeidstagere er i stand til å forhandle frem egne, gode sykelønnsavtaler direkte med arbeidsgiver, slik at disse kan sitte igjen med like gode vilkår som i dag.

Min studie viser at flere arbeidsgivere allerede i dag tilbyr sykelønnskompensasjon til dem som tjener over 6G. Som i så mange andre sammenhenger, så vil det stort sett gå bra med dem som allerede har mye.

Les også

Kommentar: Sykelønn er et kostbart politisk tabu | Trine Eilertsen

De fleste forsikringsordninger, som sykelønnsordningen er beslektet med, har en egenandel. Kanskje vil det være nødvendig for statens langsiktige økonomiske helse å reformere eller kutte i sykelønnsordningen, som er en av de rauseste i vår del av verden.

Dette sier min studie ingenting om. Den er imidlertid en påminner om ikke bare å se på tallene, men også på hvordan ulike grupper av arbeidstagere påvirkes forskjellig, og ikke minst på enkeltmenneskene som skjuler seg bak statistikken.