Medisin mot depresjon: Studiene er for små, for få og for kortvarige

Akkurat nå trenger vi flere studier, ikke flere kunnskapsoppsummeringer, om ketamin for behandling av alvorlige depresjoner.

Legemiddelet ketamin er brukt mot alvorlig depresjon. Men virker det egentlig?
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Det rapporteres stadig om nye medisinske gjennombrudd. Ett aktuelt eksempel er legemiddelet ketamin for behandling av alvorlige depressive lidelser, nylig omtalt i VG og New York Times.

Systematisk oversikt

I 2015 publiserte Cochrane en oppsummering av foreliggende studier om effekten av ketamin mot depresjon, en såkalt systematisk oversikt. Cochrane regnes gjerne som den beste kilden til systematiske oversikter av høy kvalitet. Retningslinjer fra både norske og internasjonale helsemyndigheter baserer seg i stor grad på oversikter fra Cochrane.

Konklusjonen var at studiene som er utført er for små, for få og for kortvarige til at det kan sies noe sikkert om fordelene og ulempene ved å behandle depressiv lidelse med ketamin. Samtidig er resultatene så langt svært lovende.

Atle Fretheim er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og Uviten-spaltist i Aftenposten.


Virkning en ukes tid

Ketamin gis vanligvis som intravenøs infusjon, og virkningen ser ut til å holde seg en ukes tid. Ettersom depressive lidelser sjelden forsvinner over natten, må behandlingen gjentas, antagelig over lengre tid. I de fleste studiene fikk pasientene kun én infusjon og ble bare fulgt opp en ukes tid. Resultatene sier dermed ingenting om virkningene etter lengre tids bruk.

Etter at Cochrane-oversikten kom ut for tre år siden, er det publisert en hærskare kunnskapsoppsummeringer over samme tema, alle med samme konklusjon: Det må gjøres flere studier. I løpet av de samme tre årene er det kommet svært få nye studier. Konsekvensen er at det nå er gjort flere kunnskapsoppsummeringer av ketamin mot depresjon enn det er gjort studier.

Dette gjenspeiler en problematisk trend: Antallet systematiske oversikter som publiseres stiger kraftig år for år, og mange omhandler samme tema. Det er håpløs ressursbruk at et dusin forskjellige forskergrupper rundt om i verden legger ned mange årsverk på å oppsummere den samme forskningen.

Kan også inneholde feil

Når det er sagt: Det kan være en fordel at systematiske oversikter blir utarbeidet av mer enn én gruppe. Det hender tross alt at forskere gjør tvilsomme vurderinger eller rene bommerter – også når de utarbeider systematiske oversikter.

Tidligere i år måtte et tidsskrift trekke tilbake en av de mange systematiske oversiktene om ketamin for depresjon. Det var fordi forfatterne hadde oversett at resultatene i en artikkel var hentet fra to studier som var beskrevet i to andre artikler. Dermed ble disse studiene tillagt dobbel vekt i oversiktsanalysene.

Feilen hadde lite å si for konklusjonen, men pinlig var det. Mest fordi feilen kunne ha vært unngått med litt grundigere lesning av artiklene.


Nye studier på vei

I oktober kom resultatene fra en ny ketaminstudie med noe lengre oppfølgingstid. Her fikk pasientene seks behandlinger over noen uker. Dessverre var resultatene lite oppmuntrende: Det gikk ikke nevneverdig bedre med dem som fikk ketamin enn dem som fikk placebo (narremedisin).

I løpet av et år eller to kan vi forvente resultater fra flere studier, og da vil tiden være moden for å få laget en oppdatert systematisk oversikt. Av god kvalitet, vel å merke.

Den norske avdelingen av Cochrane ligger på Folkehelseinstituttet der Fretheim er fagdirektør.