Norges eldste is er 7600 år gammel

Nye resultater fra et feltforsøk på Juvfonne ved Galdhøpiggen viser den eldste dateringen av is i Fastlands-Norge.

Istunnelen i Juvfonne er åpen for publikum i sommerhalvåret. Norges hittil eldste daterte is kan sees i tunnelen til høyre på bildet nede ved gulvet. Bunnen av fonna er like under gulvet i tunnelen.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Til tross for mange spektakulære arkeologiske funn over hele verden knyttet til smelting av isfonner, er det gjort lite forskning på hvordan disse fonnene påvirkes av klimaendringer.

Nye resultater fra et feltforsøk på Juvfonne ved Galdhøpiggen viser at isen i bunnen av fonna er ca. 7600 år gammel. Dette er den eldste dateringen av is i Fastlands-Norge.

Breer kan forsvinne

Juvfonne har smeltet kraftig ned siden 2010 da NVE startet målinger av massebalansen på fonna. Mose som smeltet frem i kanten av fonna i 2014 viste en alder på 2000 år. Hvis smeltingen fortsetter i dagens tempo, vil det ikke ta mange år før fonna er borte. Den store smeltingen påvirker også breene i Norge, mange vil være borte om 50–100 år.

Dateringen av den eldste isen i Juvfonne er gjort i et laboratorium i Sveits som har spesialisert seg på dette. Tilsynelatende ren is inneholder små organiske aerosoler som har kommet med snøen. Disse små partiklene kan dateres med radiokarbonmetoden (14C-metoden), selv om prøvene bare inneholder noen mikrogram karbon.

Kjerneboring for datering av organisk materiale i isen i Juvfonne. Dag Inge Bakke, Norsk Fjellmuseum i Lom (til venstre) og Rune Strand Ødegård, NTNU (til høyre). Denne boringen førte til funnet av en reinsdyrlort som var nesten 1400 år gammel.


Gir oss ny kunnskap

I Juvfonne er det en rekke tydelige mørke, organiske lag i isen, som er datert med tradisjonell 14C-datering. Det er til nå ikke gjort detaljerte undersøkelser av innholdet i disse lagene, men analyser viser at de inneholder pollen som er blåst inn på fonna. Datering av is i fonner har gitt oss et nytt verktøy for å tidfeste den varmeste perioden etter siste istid, og resultatene fra Juvfonne har bidratt til ny kunnskap om hvordan isforholdene i høyfjellet har variert i denne perioden.

Etter siste istid, for 11 700 år siden, ble klimaet gradvis varmere. For rundt 9000 år siden var tregrensen ca. 200 meter høyere enn i dag, noe som indikerer at den gjennomsnittlige sommertemperaturen var 1,0 til 1,5 °C over dagens nivå.

Halvert siden 2010

For 8200 år siden ble klimaet brått kaldere som følge av at gigantiske bresjøer ble tappet ut i Nord-Atlanteren fra Nord-Amerika. Etter dette ble klimaet varmere igjen.

Dateringene fra bunnen av Juvfonne viser at den da må ha vært på et minimum, men har i de neste 7600 år ikke smeltet bort. I dag er det bare 10 meter is som beskytter den eldste isen. Istykkelsen er halvert siden 2010.
Mest sannsynlig har det vært kuldegrader i isen i hele perioden. De fleste breene i Norge har en temperatur nær 0 °C i isen, men målinger viser kalde lag i høytliggende breer i Jotunheimen.

Juvfonne har «kald» is, det vil si en temperatur på -2 til -4 °C, noe som gjør at organisk materiale kan bli bevart. Det har vært litt deformasjon i isen, men ikke nok til å gjøre stor skade. Dette betyr at fonnene kan inneholde unikt biologisk og klimahistorisk materiale.

Les også

Svalbard er et termometer på naturlige og menneskeskapte klimaendringer


Arkeologiske funn

Juvfonne og området rundt har vært brukt til reinjakt. Rundt fonna er det mer enn 600 registrerte arkeologiske funn, og det er registrert 50 buestillinger. Dateringene av funnene går 2000 år tilbake. Området som ligger under dagens fonn kan inneholde betydelig eldre objekter som har ligget godt beskyttet i isen.

De eldste arkeologiske funnene i Jotunheimen går om lag 6000 år tilbake. Funnene viser at tre, tekstiler, lær og bein er godt bevart i isen. Det skal mye til for å bevare bløtvev og organer fra dyr og mennesker.

Hvis slikt materiale skal bli bevart, må det først skje en tørking før det ender opp i isen. Hvis ikke vil det foregå en forråtnelse selv om det er kuldegrader i isen. En slik tørking er mulig i et alpint klima, noe funnet av ismannen Ötzi viste. Ötzi ble datert til 5300 år før nåtid.

Les også

Når kommer neste istid?

Kan finne eldre is

De daterte islagene i Juvfonne kan observeres i istunnelen som er knyttet til Klimapark2469 ved Juvvasshytta. Denne tunnelen har gjort det mulig å ta ut de beste prøvene for datering. Dette har åpnet et klimaarkiv som til nå ikke har vært undersøkt.

Det er mer enn 100 aktuelle fonner bare i Jotunheimen, så sjansen er stor for å finne eldre is. Dersom det finnes is som har klart seg gjennom varmetiden etter siste istid, vil den kunne være flere titalls tusen år gammel. Dette kan gi oss et bedre innsyn i en klimahistorisk svært spennende periode.

I tillegg til artikkel forfatterne har Fjellmuseet i Lom, Oppland Fylkeskommune og Paul Scherrer Institute i Villigen i Sveits bidratt til denne forskningen.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Her er flere spennende saker fra Viten: