Norsk studie: Flere unge takker ja til cannabis

Hva skjuler den tilsynelatende stabiliteten i cannabisbruk blant unge? Det har skjedd noe med villigheten til å bruke stoffet.

Den nye studien viser at andelen som sier seg villige til å prøve cannabis hvis de får muligheten, har økt fra hver fjerde ungdom (10.-klassinger) i 2007 til hver tredje i 2015.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Ny studie viser trender i bruk, villighet og muligheter for bruk av cannabis.

Langt fra alle som prøver cannabis vil oppleve uheldige konsekvenser av bruken. Forskning har likevel vist at jo yngre man er, desto større er risikoen for uønskede effekter. Vaner som etableres tidlig har også en tendens til å vedvare.

Derfor følges spørreundersøkelser om cannabisbruk blant ungdom med spesiell interesse. I Norge er bruken blant 10.-klassinger halvert fra 12 prosent rundt årtusenskiftet til om lag 6 prosent de siste 10 årene. Dessuten oppgir færre enn tidligere at de har erfart en mulighet til å prøve stoffet.

Da skulle vel alt være såre vel?

Anne Line Brettville-Jensen er forsker ved Folkehelseinstituttet.
Jasmina Burdzovic Andreas er forsker ved Folkehelseinstituttet.


Økt villighet

En ny studie vi publiserer i det internasjonale tidsskriftet Addiction denne måneden, viser imidlertid at samtidig med disse positive tendensene, har det skjedd endringer det er verdt å merke seg: blant den synkende andelen som rapporterer om mulighet til cannabisbruk, er det stadig flere som takker ja.

Det har skjedd noe med villigheten til å bruke stoffet, gitt mulighet, ved at andelen villige har økt fra hver fjerde ungdom (10.-klassinger) i 2007 til hver tredje i 2015.

Økningen er ikke dramatisk, men verdt å merke seg, og det representerer et betydelig antall unge mennesker. En stabil brukstrend blant 16-åringer dekker med andre ord over to motstridende trekk; reduksjon i andelen som oppgir mulighet til cannabisbruk og en økt villighet til å bruke blant dem som har mulighet.


«Ikke så farlig»

Hva kan forklare at flere unge er villige til å prøve cannabis om de får sjansen? Dataene gir ikke endelige svar, men vi ser at risikooppfatningen har endret seg i samme periode.

Flere enn før tenker at cannabis ikke er så farlig. Cannabislovgivningen og håndhevelsen av bestemmelsene er liberalisert i flere europeiske land, samt i delstater i USA og Australia. Medisinsk cannabis er tillatt stadig flere steder.

Medisinsk cannabis er tillatt stadig flere steder. Det påvirker risikooppfatningen til unge, mener forskerne.

Endringer debatteres også i Norge, og spørsmålet om cannabis er mer eller mindre farlig enn alkohol diskuteres til stadighet. Våre data viser at de unges villighet til å prøve cannabis øker med urbaniseringsgrad, bruk av sigaretter og alkohol, og reduseres med foreldreinvolvering i barnas liv og deltagelse i sportsaktiviteter. Villigheten reduseres også når ungdommene tenker at det er en risiko forbundet med å bruke cannabis.

Hvordan forebygge

Forebygging av narkotikabruk i Norge er basert på å

  1. redusere tilgjengelighet av narkotika gjennom lovregulering og
  2. redusere folks ønske om å bruke stoff, blant annet gjennom informasjon om stoffenes risiko for uønskede effekter.

Tilgjengeligheten av cannabis for ungdom under 18 år er det få som ønsker å øke, uansett ståsted i legaliseringsdebatten. Skulle imidlertid tilgjengeligheten av ulike grunner øke for denne aldersgruppen, tyder våre funn på at vi vil få flere som bruker stoffet.

Unges økte villighet til å bruke cannabis, gitt mulighet, og ny kunnskap om effekter av cannabisbruk, bør innvirke på hvordan vi utformer forebyggingen fremover. Unge mennesker sier ja til cannabis fordi de søker positive rusopplevelser.

Beslutningen de tar bør være basert på informasjon om reell risiko for uønskede konsekvenser. Det er mye som ennå er ukjent, men vi vet likevel ganske mye om mange typer av risiko forbundet med cannabisbruk.

Negative effekter

Ungdom er kunnskapssøkende. Ikke minst gir internett et vell av informasjon, selv om ikke alt som formidles har et korrekt innhold eller er kvalitetssikret. Informasjonen som formidles om rusmidler fra myndigheter må være sann, oppdatert og troverdig.

Til tross for at ikke alle kort- og langtidseffekter av cannabisbruk er kartlagt foreløpig, publiseres det stadig nye studier og kunnskapsnivået øker. To grundige kunnskapsoppsummeringer om effekter av cannabisbruk er publisert det siste året, og de understreker at cannabis er langt fra et ufarlig stoff.

Les debattinnlegg om ruspolitikk her:

Forskningen er entydig på at risikoen for negative konsekvenser øker når bruken starter tidlig, fordi hjernen da ennå ikke er ferdig utviklet, og risikoen øker med økende bruk. Cannabisbruk kan ha negative konsekvenser for den fysiske og mentale helsen, samt negative konsekvenser for sosiale relasjoner, utdanning og arbeid.

Fordi mange bruker stoffet i ungdomstiden, hvor de nettopp er i utdanning eller i startfasen av karrière og etablering, kan eventuelle negative konsekvenser gi spesielt store effekter. Dette bør ungdom kjenne til.

Foreldre viktige

En stabil brukstrend for cannabis skjuler en økende villighet til å si ja, gitt mulighet. Greit for tenåringsforeldre å være klar over. Foreldre er viktige i forebyggingsøyemed.

Også myndighetene, som søker å påvirke både ungdoms mulighet og villighet til cannabisbruk, kan ta funnene med når de skal utforme virkemidler og informasjon til de unge.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!