Viten

Menneskers helse trues av dårlig dyrehelse

Vi reagerer sterkt når vi opplever at folkehelsen trues av faktorer vi ikke kan styre. Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å forebygge spredning av smittsomme sykdommer.

  • Yngvild Wasteson, Lucy Robertson, Eystein Skjerve, professorer ved NMBU Veterinærhøgskolen
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Vi ser ofte overskrifter som «Antibiotikaresistente bakterier er helsesektorens klimakrise», «Må slakte alle grisene på grunn av MRSA», «Import av gatehunder kan bringe rabies til Norge» og «Flått er farligere enn vi tror».

Vi går mot en utvikling av mer aggressive mikroorganismer. Global spredning av disse mikroorganismene skjer raskt. Dette skyldes internasjonal trafikk med folk, mat og dyr, og endret klima.

Mange folkehelsespørsmål kan ikke adresseres uten at de settes i sammenheng med både dyrehelse- og miljøhelsespørsmål.

Yngvild Wasteson

Én helse er et nødvendig perspektiv i både forskning, undervisning, forvaltning og politikk.

Vitenskapelig samarbeid på tvers av sektorgrensene er helt nødvendig. Det ligger utfordringer i både politikkutforming og forvaltningspraksis ettersom mye fortsatt i for stor grad er sektororientert.

Forskningsmiljøer må vise hvordan god dyrevelferd og god dyrehelse bidrar til å sikre en bærekraftig matproduksjon. Like viktig er det å kjenne til hvordan alvorlige sykdommer kan forebygges. Vi må finne nye antibiotika og lære om sykdommer hos mennesker ved å studere tilsvarende sykdommer hos dyr.

I dag er den globale Én helse-dagen. Det er tid for å se hva som er gjort og hva som må gjøres i årene fremover.

Smitte mellom dyr og mennesker

Vi kjenner i dag ca. 1400 infeksjonssykdommer hos mennesker. Omtrent 60 prosent av disse er infeksjonssykdommer som overføres fra mennesker til dyr og omvendt. Disse kalles zoonoser.

Stort sett brukes begrepet zoonose om infeksjonssykdommer som naturlig kan overføres fra dyr til menneske, men mennesker kan også være smittekilde for dyr.

Eystein Skjerve

Smitten kan overføres på mange måter. De vanligste måtene er gjennom direkte kontakt eller mat, vann eller insekter.

Hvis vi ser 30 år tilbake i tid er ca. 75 prosent av de nyoppståtte infeksjonssykdommene i denne perioden av zoonotisk karakter.

Samarbeid har fungert før

Ett nylig eksempel er hvordan de veterinærmedisinske fagmiljøene i samarbeid mellom Mattilsynet og husdyrnæringen ser ut til å ha stoppet nyintroduksjon av MRSA-bakterier i svineholdet i Norge.

Veterinærmedisin har i stor grad vært en klassisk Én Helse-profesjon, som har tradisjon for tett samarbeid med helsevesen og miljømyndigheter.

Helt fra 1950-tallet har veterinærmedisinsk forskning i samarbeid med det offentlige veterinærvesenet og mattilsyn vært sentralt i håndtering av mange viktige helsetrusler.

Smittsomme sykdommer oppstår hyppigere

Det har blitt et vesentlig kortere tidsintervall mellom hver gang en ny dyresykdom eller en ny variant av en kjent sykdom har opptrådt i Europa.

Noen zoonoser er årsak til alvorlig sykdom hos både dyr og mennesker. Eksempler er miltbrann, rabies, storfetuberkulose og brucellose.

Lucy Robertson

Storfetuberkulose og brucellose var før siste verdenskrig utbredt blant storfe i Norge. Sykdommene ble utryddet med intensiv bekjempelse blant annet ved at vi begynte med å pasteurisere melken. Smittede dyr og besetninger ble også avlivet og destruert raskt.

I andre tilfeller er dyrene symptomfrie og opptrer kun som bærere av mikroorganismer og parasitter som er farlige for mennesker. Både husdyr, ville dyr og familiedyr kan være slike friske vertsdyr. Storfe og sau er for eksempel naturlige bærere av E. coli-bakteriene som kan forårsake alvorlig sykdom, særlig hos barn.

Aper i India infisert med farlige parasitter

Behovet for Én helse-tilnærming er drevet fram av konsekvensene av økt globalisering, klimaendringer, befolkningsvekst og økonomisk vekst i noen områder og stor fattigdom i andre. I prosjekter i India, finansiert av Norges forskningsråd og Senter for internasjonalt universitetssamarbeid, undersøkes smitteoverføring av parasitter fra dyr til mennesker gjennom mat og drikkevann. I Skandinavia har vi selv opplevd sykdomsutbrudd grunnet parasitter i drikkevann i nyere tid. 5000 mennesker i Bergen ble syke av Giardia i drikkevannet i 2004, og i 2010 ble 20.000 mennesker i Østersund syke av Cryptosporidium.

I India er utfordringer knyttet til forurenset vann og mat mye større. Her har vi undersøkt vann og grønnsaker for forekomst av sykdomsframkallende parasitter. Også dyr som bor på gatene i indiske byer er undersøkt for smittsomme bakterier. Over en tredjedel av apekattene i området er infisert med Giardia av samme type som den som havnet i drikkevannet i Bergen.

De indiske legene vi samarbeider med utforsker ivrig Én helse-prinsippet, men veterinærprofesjonen har dessverre lav status i India. Da blir det vanskelig å få forståelse for at sykdom hos dyr også kan ha direkte konsekvenser for helsa til mennesker. Det har direkte konsekvenser for mennesker lokalt i nærmiljøet der dyra befinner seg.

Miltbrann, antibiotikaresistens og Ebola i Afrika

Også i land i det sørlige Afrika har Én helse-prosjekter med forskere fra NMBU pågått i 15 år. I et pågående prosjekt, finansiert av NORAD, er det et tett samarbeid mellom veterinærer, leger og samfunnsforskere. De studerer blant annet sosioøkonomiske aspekter ved overføring av miltbrann fra dyr til mennesker i Zambia. Vi ser også på antibiotikaresistens hos salmonellabakterier fra fjørfe og mulig betydning for mennesker i Uganda. I et tredje prosjekt arbeider vi med å forstå hvordan kontroll av alvorlige virusinfeksjoner forårsaket av Ebola- og Marburg-virus kan bedres i Uganda. Alle disse studiene viser betydningen av en integrert, tverrfaglig tilnærming.

Skal vi møte en utvikling med mer smitte og tøffere mikroorganismer er Én helse et nødvendig perspektiv. Det må gjennomsyre både politikken, finansieringen av forskning og undervisning. Vi står rustet til å møte disse utfordringene.