Olje- og gasslobbyen hevder gass er dobbelt så bra som kull. Men hvor er bevisene?

Ingen uavhengige forskere kan bekrefte Regjeringens og oljebransjens påstand om at norsk gass er en del av den globale klimaløsningen.

Troll-feltet i Nordsjøen er Norges største gassfelt.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

«Kull slipper ut dobbelt så mye klimagasser som gass.»

«Gass er viktig for europeisk forsyningssikkerhet, men har også en sentral rolle for å få ned utslippene.»

«Den største utfordringen er at alternativet til gass kommer til å være kull, som vil gi betydelig større utslipp.»

Det første sitatet står administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass bak.

Det andre tilhører statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp).

Det siste har Erna Solberg (H) uttalt i Stortinget.

Også olje- og energiminister Tord Lien er blant dem som i debatter har pekt på at kull har dobbelt så høyt CO₂-utslipp som gass.

Fra venstre: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Erna Solberg og Tord Lien.

Ingen vet hvor mye mer klimavennlig gass er

Aftenposten har kontaktet forskere og eksperter i inn- og utland for å prøve å komme til bunns i om påstanden om at gass er dobbelt så klimavennlig som kull, er korrekt. Vi har snakket med åtte eksperter fra Norge, USA, Storbritannia og Tyskland.

Kort oppsummert mener de fleste at utvinning og bruk av norsk gass mest sannsynlig er mer klimavennlig, eller mindre klimafiendtlig om du vil, enn kull.

Men ingen kan bekrefte påstanden om at gassen er dobbelt så klimavennlig, og ingen vet eventuelt hvor mye mer klimavennlig den er.

– All data er eid av olje- og gasselskapene, og basert på de dataene vet vi ikke, sier Alexander Gusev, en av Europas fremste eksperter på området, ved IASS Potsdam.

Har du tips til denne saken? Kontakt Aftenpostens journalist her på arild@aftenposten.no

Gassrørledninger til eksport fra norsk kontinentalsokkel.

Metan er sterkere klimagass enn CO₂

Det er udiskutabelt at gass slipper ut mye mindre CO₂ enn kull, og litt avhengig av kulltypen er halvparten et ganske nøyaktig anslag.

Men naturgass består for det meste av metan. Bare CO₂-utslipp bidrar mer til klimaendringene enn metan-utslipp.

Blir det gasslekkasje, slippes det også ut metan. Og dersom lekkasjene fra naturgass-bruken blir store nok, kan vinningen gå opp i spinningen.

Det er fordi metan er en mye sterkere klimagass enn CO₂. Dersom gasslekkasjene blir høye nok, kan det faktisk bidra mer til klimaendringene enn hva kullkraft gjør.

Det er også usikkerhet knyttet til metanutslipp fra kullutvinning, men eksperter Aftenposten har snakket med, mener potensialet for store metanlekkasjer er mindre fra kullutvinning enn fra naturgass.

Nye funn i USA

De siste årene har det vært forsket på metanutslipp i USA. En undersøkelse i Boston viste at 2,7 prosent av gassen lekket ut, høyere enn tidligere antatt. Det har satt fyr i spekulasjoner om det kan være tilsvarende høye lekkasjerater i Europa.

Om lekkasjene skulle være så høye her, ville gassen risikert å være like klimafiendtlig som kull.

Denne grafen viser at Norges gassmarkedsandel i EU har økt jevnt og trutt, blant annet på bekostning av Russland.

USA, og Boston spesielt, regnes å ha dårligere gassinfrastruktur enn vi har i Vest-Europa. Men tilsvarende, uavhengige målinger som kan dokumentere gasslekkasjer i Europa over tid og over et stort nok område, er foreløpig ikke publisert.

Denne lekkasjen i Los Angeles fikk oppmerksomhet verden over og førte til kraftige klimagassutslipp: Enorm gasslekkasje stanset først etter flere måneder.

Forsker fester ikke lit til bransjetall

Det finnes brukbare tall på metanutslipp fra olje- og gassutvinning på norsk sokkel, og Miljødirektoratet er i gang med et nytt prosjekt som skal forbedre målingene.

Men det er mer usikkert hvor mye som lekker fra gassen Norge selger. Norsk gass utgjør 20 prosent av EUs gassetterspørsel og brukes blant annet av europeiske husholdninger og industri. Bare Russland er en større gasseksportør til EU.

Gassforsker Alexander Gusev.

Det eneste lekkasjetallet Aftenposten har funnet, er fra bransjen selv. Det er på 0,5 til 0,6 prosent lekkasje - noe gassforsker Alexander Gusev ved IASS Potsdam mener er altfor lite.

– Det er ikke klart hvordan selskapene sjekker, hvilke verktøy de bruker, og hvor ofte de måler, sier Gusev, som ikke fester stor lit til disse tallene.

Gusev ledet tidligere i år et seminar i Tyskland som handlet om hvor lite informasjon det er om gasslekkasjer i Europa, og hvor klimavennlig naturgass egentlig er.

Håper på resultater i løpet av året

Alexander Gusev mener det er fullt mulig å få mye kunnskap om metanlekkasjer i Europa, men at det krever mer samarbeid med gasselskapene og mer ressurser til forskning.

Han mener også at metan som klimagass fortsatt er undervurdert som et problem.

Det er litt uenighet i forskningsmiljøet om hvor lekkasjegrensen går, altså når kull vil være bedre enn gass. Men den ligger fra snaut 3 til rundt 4 prosent.

Forsker Ken Caldeira ved Stanford University har laget en modell som sammenligner forskjellige scenarioer.

– Gass er bare dobbelt så bra som kull dersom det ikke er metanlekkasjer, sier han til Aftenposten.

Hva sier bransjen?

I august kom bransjeforeningen Norsk olje og gass med rapporten «Gassens rolle i Europa.»

At norsk gass er mer klimavennlig enn gass fra andre steder, inkludert Russland, er en av konklusjonene.

Miljostatus.no

Leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kommenterer Aftenpostens funn om at det ikke finnes noen bevis for hans påstand om at gass er dobbelt så klimavennlig som kull, slik:

– For å ha lave utslipp fra gass, må vi unngå store utslipp av metan. Derfor er det viktig at vi får bedre overvåking og kontroll av det. Vi prøver å kontrollere utslipp på en veldig nitid måte, og vi har egne prosjekter for å redusere metanutslipp. Men metanutslipp er helt klart et dilemma. Derfor er det viktig at Norge er helt i front, sier den tidligere Ap-politikeren.

Direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, Hildegunn T. Blindheim, sier til Aftenposten at Norge har lave utslippstall av metan sammenlignet med andre land.

– Dette gjør naturgass til en langt bedre energikilde enn kull, mener Blindheim.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) skriver i en epost at «selv om det er usikkerhet knyttet til tallene for metanlekkasjer globalt, er det likevel ikke grunnlag for å hevde at klimaeffekten av å bytte ut kull med norsk gass forsvinner.»

Professor i miljøteknologi Roland Clift.

En advarsel

Roland Clift, professor emeritus i miljøteknologi ved University of Surrey i England, kommer også med en advarsel:

– Jeg er litt bekymret for at kull-lobbyen kan utnytte usikkerheten rundt at kull ikke trenger å være verre enn gass.

Det var i Aftenpostens spalter i fjor debatt om gass og klima. Les innleggene her:

Kronikk: Myten om gass som klimaløsning

Gass som klimaløsning er ingen myte

Joda, gass som klimaløsning er en myte