Bytter kollegaen fastlege, påvirker det ditt sykefravær

Studie av 137.000 personer viser at sykefravær smitter mellom kolleger.

Kan det være slik at din fastleges holdning til sykmeldinger «smitter» og påvirker sykefraværet til kollegene dine, via deg? Det korte svaret er: Ja. Det skriver forskerne ved Institutt for samfunnsforskning.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

En av kollegene dine får ny fastlege. Gjør det at du føler deg litt forkjølet? Tenker du plutselig at det er like greit å ta en full tredagers, selv når du egentlig bare er syk i to dager? Ikke det?

I en ny forskningsartikkel viser vi at det kan påvirke sykefraværet ditt når en av kollegene dine skifter fastlege. Og ikke nok med det: Hvis din egen fastlege blir mer restriktiv med å skrive ut sykmeldinger til deg, vil det redusere sykedagene til kollegene dine mer enn det reduserer ditt eget sykefravær.

Harald Dale-Olsen, forsker, Institutt for samfunnsforskning .
Anna Aasen Godøy, forsker, University of California, Berkeley, og Institutt for samfunnsforskning

Koster 50 milliarder

Det er anslått at sykefravær koster norske arbeidsgivere og velferdssystemer mer enn 50 milliarder kroner hvert år. Mange av sykelønnsdebattene dreier seg om reglene for egenmelding, men mer enn 80 prosent av det norske sykefraværet er legemeldt – altså med en sykmelding fra legen. Det er derfor store penger å spare på å sikre at legene ikke er unødig rundhåndede med sykmeldingene.

Forskere fra Frischsenteret har tidligere vist at en fastleges holdning til å skrive sykmeldinger har betydelig innflytelse på pasientenes sykefravær, særlig når det gjelder hvor lenge man er borte fra jobb.

I en klassisk svensk studie avdekket forskerne at når en tilfeldig valgt gruppe arbeidere fikk økt antallet egenmeldingsdager, økte ikke bare deres eget sykefravær, men også fraværet til kolleger som ikke fikk flere egenmeldingsdager. Dette kan kalles en «sosial smitteeffekt», hvor det ikke er bakterier som smitter, men sosial adferd.

Forfatterne av studien mener at den mest sannsynlige forklaringen er et slags «øye for øye, tann for tann»-prinsipp, hvor du reagerer på kollegenes økte fravær med å lettere sykmelde deg selv.

Sykmeldinger kan «smitte»

I en artikkel som vi nylig publiserte i tidsskriftet Journal of Public Economics, ser vi på sammenhengen mellom disse to funnene, altså fastlegens betydning og «smitteeffekten» mellom kolleger.

Kan det være slik at din fastleges holdning til sykmeldinger «smitter» og påvirker sykefraværet til kollegene dine, via deg? Det korte svaret er: Ja.

Første del av analysen gjør vi ved å se på utviklingen i sykefravær hos personer som står på legelister som blir solgt fra en fastlege til en annen. Tallene våre omfatter over 22 000 pasienter som ble overført fra 409 fastleger i perioden 2005–2010. Slike legelister blir vanligvis solgt fordi en lege skal flytte eller pensjoneres.

Når vi ser på sykefraværet før og etter legeskiftet hos mange pasienter på en gang, kan vi anslå legens betydning for fraværet. Ved å undersøke pasienter som ikke selv valgte å bytte lege, unngår vi å få et skjevt utvalg av personer som for eksempel bytter til en fastlege som er mer villig til å skrive sykmeldinger.

I tillegg ser vi også på utviklingen i sykefravær i samme periode hos mer enn 114 000 kolleger av disse pasientene. For å gjøre sammenligningen så god som mulig, begrenser vi definisjonen av kolleger til personer som ikke er mer enn to år yngre eller eldre enn pasienten, og som er registrert med samme yrke.

Undersøkte 137 000 personer

Totalt er mer enn 137 000 personer med i analysene våre, som dekker perioden 2004–2012. Funnene viser tydelig at sykefraværet på arbeidsplassen påvirkes når en person bytter fastlege. For det første får vi bekreftet at fastlegen påvirker fraværsmønsteret til pasientene sine. For det andre viser tallene at dette legedrevne fraværet har en tydelig smitteeffekt til kolleger.

Nærmere bestemt fører en ekstra sykedag hos deg til 0,41 sykedager hos de nærmeste kollegene dine. Hvis fastlegen din sykmelder deg en ekstra arbeidsuke, medfører det altså i gjennomsnitt to ekstra sykedager hos kollegene.

Dette eksempelet viser at sykefravær har betydelige ringvirkninger, det vi på fagspråket kaller en «multipliseringseffekt». Slik kan økning i sykefravær bli en ond sirkel på en arbeidsplass. Og på samme måte kan vellykkede tiltak for å redusere sykefraværet også bli selvforsterkende. Samtidig finner vi også noen eksempler hvor det ville vært lønnsomt å være rausere med sykmeldingene, det gjelder særlig luftveissykdommer, som smitter lett dersom man tar dem med på jobb.

Strengere lege, friskere kolleger

Vi prøver også å tallfeste hvilke konsekvenser det får om en lege blir litt strengere med å skrive ut sykmeldinger, for å se hvordan de sosiale smitteeffektene slår ut i praksis. Dette gjør vi ved å beregne hvordan en slik holdningsendring vil påvirke sykefraværet til en pasient og tre kolleger av pasienten.

La oss ta deg og tre kolleger på omtrent samme alder som eksempel. Ikke overraskende vil en mer restriktiv holdning til sykmelding hos legen din føre til at du får lavere sykefravær. Også fraværet til kollegene dine vil reduseres, selv om effekten for hver enkelt av dem er lavere enn for deg.

Men alt i alt vil effekten av legens strengere linje være større hos de tre kollegene dine samlet enn hos deg selv. Ifølge våre beregninger vil 44 prosent av fraværsreduksjonen komme hos deg, mens hele 56 prosent vil komme hos kollegene dine.

Redusert fravær smitter mest

Disse funnene gjelder ikke for alt sykefravær, kun i tilfeller hvor arbeidstagere møter en endret holdning til sykmelding hos fastlegen sin. Dette kan skje enten når personen bytter fastlege eller hvis legen blir strengere eller mer liberal med å skrive ut sykmeldinger.


Studien vår viser derfor legens betydning som «portvokter» for sykefraværet. Hvis en lege tar for lett på å skrive ut sykmeldinger, får det ringvirkninger som gir betydelige økonomiske konsekvenser. Det vil dermed gi store gevinster om man, i samarbeid med legene, kan lage enda bedre og tydeligere retningslinjer for legemeldt sykefravær. For vi blir kanskje ikke syke av misunnelse når en kollega sykemeldes av legen, men det øker faktisk sykefraværet vårt.