Viten

Antall barn har økt i indre by. Men en like stor andel flytter før skolealder.

Hvorfor flytter mange barnefamilier fra indre by, mens andre blir?

Ønsket om småhus med privat uteareal står sterkt blant mange, en boform det vil være vanskelig å tilby mer av i indre by, skriver Rolf Barlindhaug.
  • Rolf Barlindhaug, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Aftenposten omtalte lørdag 2. mars vår rapport om bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo. Funnene som ble presentert fra rapporten, gir et selektivt bilde av flyttemønsteret.

I oppslaget pekes det på endringer i barnefamilienes flyttemønstre, sammen med noen få utvalgte funn fra rapporten. Det er riktig at både antall små og store barn har økt i indre by de siste 10–15 årene, i takt med befolkningsutviklingen ellers i de fem bydelene som utgjør indre by.

Rolf Barlindhaug, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Endringen i barnetallet er et resultat av antall fødsler i indre by samt inn- og utflytting. For barn under skolealder har de høye fødselstallene vært større enn netto utflytting, og antall barn har økt.

Årlig ble det født 4300 barn i indre by de siste 10 årene. Dette står ikke i motsetning til at en høy andel av disse flytter ut før skolealder. En rapport fra SSB viser at rundt 70 prosent flytter ut før de er blitt seks år.

Hvorfor ville de flytte?

I en større spørreundersøkelse ble flytterne spurt om årsakene til at de flyttet, og bofaste om hvorfor de ville fortsette å bo i indre by.

Spørsmålene dreide seg om viktige egenskaper ved den nye boligen, det nye nærmiljøet og området, men det ble også spurt om hva som trakk dem bort fra forrige bolig og bomiljø.

To av ti barnefamilier som hadde bodd lenge i indre by med barn, hadde planer om å flytte ut av indre by og ble spurt om hvorfor.

Økonomien avgjør

Barnefamilier som flytter, har ulike økonomiske ressurser og ulike preferanser for hvor og hvordan de vil bo. Vi finner at inntekt, utdanning og landbakgrunn i stor grad bestemmer om en flytter i østlig eller vestlig retning.

Flyttere i vestlig retning har god økonomi og kan i større grad velge å bli boende eller å flytte ut for å realisere ønsket om å bo i et småhus med eget privat uteareal.

Les også

Les Aftenpostens hovedoppslag 2. mars: Stadig flere barn vokser opp midt i Oslo

Også i flyttinger til Akershus øst finner vi barnefamilier med sterke preferanser for småhus. Disse har lavere inntekter enn de tilsvarende vestlige flytterne.

En tredje gruppe flyttere så først etter en større bolig i indre by, men økonomi og høye boligpriser førte dem til bydeler i Oslo ytre øst. Sammenlignet med andre har denne gruppen lavere utdanning, et høyt innslag med bakgrunn fra Asia og Afrika og relativt lave inntekter.

Korte avstander til aktiviteter

Barnefamilier som ønsker å fortsette å bo i indre by, er en sammensatt gruppe som i gjennomsnitt bor i fireroms leiligheter på 95 kvadratmeter.

De viktigste grunnene for å fortsette å bo i indre by er at boligen har god fysisk standard, at det er trygge utearealer og lekearealer i tilknytning til boligen og et trygt bomiljø.

Mange er opptatt av å opprettholde sitt vennenettverk, ha korte avstander til ulike aktiviteter og gjøremål og ha mulighet for å kunne gå og sykle til disse.

Sammenlignet med flytterne er andelen enslige forsørgere høyere, men også blant de bofaste er det familier med høye inntekter. Noen av de bofaste opplever tap av venner i barnehage, skole og nabolag fordi mange flytter og ser dette som en grunn for selv å ville flytte.

Mange familier ønsker seg småhus med privat uteareal. Her fra Rodeløkka i Oslo.

Ønsker privat uteareal

Ønsket om småhus med privat uteareal står sterkt blant mange, en boform det vil være vanskelig å tilby mer av i indre by.

Utfordringen ligger i å forme mer kompakte prosjekter som avveier tomteutnyttelse og høyder, innsyn, solforhold, størrelse på privat og offentlig uteareal, trygge lekearealer i tilknytning til boligene og størrelsesfordeling på leilighetene.

Følgende faktorer ble fremhevet som viktige:

  • Mer fleksible planløsninger i boligene, slik at de lettere kan endres ved behov
  • Lukkede gårdsrom eller fellesarealer
  • Tilstrekkelig med grøntarealer
  • Gode lekeplasser for barn
  • Mulighet for å parkere bilen de eier, men sjelden bruker i det daglige

Gode boligprosjekter løser ikke alle utfordringene barnefamilier har i indre by, som trygge skoleveier, fravær av støy og forurensning og uønskede sider ved nabolaget.

Et godt tilbud av store boliger sikrer ikke alene at disse blir kjøpt av barnefamilier. Må en også se på boligpolitikken for at flere skal barnefamilier skal få et reelt bostedsvalg?

Les mer om

  1. Boligpolitikk
  2. Byutvikling
  3. Befolkningsvekst
  4. Viten