Viten

Går mor litt ned i vekt, følger tenåringene etter

Mors endring i vekt og fysisk aktivitet er av større betydning for ungdoms vekt enn fars tilsvarende endringer.

Studien viser at når mor reduserte vekten med 2–6 kg, hadde det effekt på barnas vekt blant både gutter og jenter. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

  • Marit Marit Næss, sjefsingeniør/PhD-stipendiat, HUNT forskningssenter, NTNU.
  • Kirsti Kvaløy, Seniorforsker/D.Phil., HUNT forskningssenter, NTNU
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.


Både blant voksne og barn har vekten i Norge og globalt økt de siste tiårene slik at overvekt nærmest er blitt det normale. Tall fra den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at forekomsten av fedme (kroppsmasseindeks ≥ 30 kg m−2) over en tidsperiode på 20 år (fra 1984/86 til 2006/08) økte fra 7,7 prosent til 22,1 prosent blant menn og fra 13,3 prosent til 23,1 prosent blant kvinner.

Miljøet er pådriveren

Til tross for sterk fokus på avdekking av årsakssammenhenger, mangler det fremdeles betydelig kunnskap om faktorene som påvirker vektøkningen. Ubalansen mellom inntak av mengde og type mat og forbruk av energi bidrar trolig sterkest, selv om både genetisk disponering og miljø (inkludert livsstil) er av betydning. Fordi den genetiske disponeringen ikke har endret seg i tiden med økt vekt hos befolkningen, tyder mye på at det er miljøet som er den største pådriveren til vektøkning.

Marit Næss er sjefsingeniør/PhD-stipendiat ved HUNT forskningssenter, NTNU.

Kirsti Kvaløy er seniorforsker/D.Phil. ved HUNT forskningssenter, NTNU.

Tidligere studier har vist en sterk sammenheng mellom foreldre og barns vekt, og det har vist seg at barn med overvektige foreldre har omtrent dobbelt så stor risiko for overvekt sammenlignet med de med normalvektige foreldre. I en tidligere studie har vi vist at forholdet er enda sterkere hvis begge foreldre er overvektige sammenlignet med bare én forelder med overvekt. Vi fant også at fedres og mødres vekt har omtrent samme betydning.

Betydningen av livsstilsendringer

Selv om det er en klar sammenheng mellom foreldre og barns vekt, er det få som har studert betydningen av livsstilsendringer i forhold til dette. Hovedformålet med den nye studien var å se på betydningen av foreldres endring i vekt og fysisk aktivitet på fritiden over tid i lys av foreldrenes sosioøkonomiske status (utdannelsesnivå).

Vi fant at når mor hadde moderat vektreduksjon, det vil si reduserte vekten med 2–6 kg i løpet av de to måletidspunktene inkludert (1995/97 og 2001/08), var det assosiert med noe lavere vekt blant både gutter og jenter (13-19 år).

Effekten av fars vektreduksjon var ikke like tydelig. Videre fant vi at redusert fysisk aktivitetsnivå hos mor i den samme tidsperioden var uheldig for barnas vekt i ungdomstid. Heller ikke her fant vi tilsvarende sammenheng knyttet til fars endring i aktivitetsnivå.

  • Les også: Bør vi alle bli vegetarianere?


Over 4400 ungdommer

Undersøkelsen var basert på 4424 ungdommer (13-19 år) og foreldre som tidligere har deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Basert på kunnskap fra tidligere studier grupperte vi foreldrenes vektendringer inn i fem ulike kategorier: Betydelig vektøkning, moderat vektøkning, ingen vektendring, moderat vektreduksjon og betydelig vektreduksjon.

Endring av fysisk aktivitet ble gruppert i tre kategorier: Økt aktivitetsnivå, ingen endring i aktivitetsnivå og redusert aktivitetsnivå.

I en sosioøkonomisk kontekst basert på foreldrenes utdannelsesnivå, fant vi ingen endring i sammenhengene, men vekten var lavere i familier hvor foreldre hadde høy utdannelse sammenlignet med familier med lav utdannelse, og det kan se ut til at mors vektreduksjon har sterkere effekt på barnas vekt i familier med høyere utdannelse.

Fortsatt mor som planlegger?

Årsaker til disse forskjellene kan man bare spekulere i, men kanskje tyder dette på at det fortsatt er mor som er den som i hovedsak står for planleggingen av gjøremål og kosthold i hjemmet, uten at dette er noe vi har gått inn på i denne studien. Kanskje handler det også om at mor ofte ønsker å gå litt ned i vekt. Dermed gjør hun små endringer i kosthold og levevaner som involverer hele familien.


Dette funnet forsterkes ved at det ikke finnes en tilsvarende sammenheng der foreldrene går svært mye ned i vekt. Den slags vektendring kan ofte knyttes til sykdom eller mer omfattende dietter som ikke involverer flere i familien.


Viktige rollemodeller

I studien vår viser vi at foreldre er viktige rollemodeller for barna, og at deres livsstil betyr mye for barnas helse. Vi forventet at innvirkningen ville være sterkere på de yngre ungdommene sammenlignet med de eldre, men vi fant ingen forskjeller i vår studie vedrørende dette. Så uansett barnas alder er foreldres livsstil og adferd viktig for barns vektutvikling.

I fremtidige vektreduserende tiltak og samfunnets helhetsvurderinger av overvektsutviklingen, bør familien ses på under ett med ekstra fokus på informasjon til foreldre vedrørende tiltak for egen vektreduksjon og forbedring av livsstil.

Kilder:

Intergenerational transmission of overweight and obesity from parents to their adolescent offspring - The HUNT Study. Næss M, Holmen TL, Langaas M, Bjørngaard JH, Kvaløy K. 2016. PLOS ONEDOI:10.1371/journal.pone.0166585.

Implications of parental lifestyle changes and education level on adolescent offspring weight: a population based cohort study - The HUNT Study, Norway. Næss M, Sund ER, Holmen TL, Kvaløy K. 2018. Aug 30;8(8):e023406. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023406.

Les mer om

  1. Overvekt
  2. Barn
  3. Familie
  4. Livsstil
  5. Forskning og vitenskap
  6. Viten