Vær forsiktig med cannabis

Det er mye som tyder på at cannabisbruk kan utløse og forverre psykoselidelser, med store negative konsekvenser.

- Til det kommer nye studier som tilbakeviser at cannabis kan være en årsaksfaktor ved psykoselidelser bør det være svært gode grunner til å vise forsiktighet med hensyn til cannabisbruk, skriver Kvitland og Lagerberg.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I den pågående debatten om hvorvidt cannabis er farlig å bruke, har flere hevdet at cannabis er mindre farlig enn alkohol. Cannabis (THC) ser ut til å føre til risiko på enkelte andre måter enn alkohol og som i liten grad er blitt trukket frem i debatten hittil. Dette gjelder cannabisens sannsynlige rolle i å utløse, eller fremskynde, psykoselidelser.

Trine Vik Lagerberg
Levi Røstad Kvitland

Psykoselidelser omfatter både schizofreni, schizofreni-liknende sykdommer og bipolar lidelse. Livstidsrisikoen for å bli rammet ligger på 1 til 2 prosent og sykdommene ligger blant topp ti på WHOs «Global burden of disease» liste. De fører med seg store samfunnsmessige og individuelle belastninger med økt risiko for uførhet og for tidlig død. Dette er derfor tilstander som det ville ligge store gevinster i å forebygge.

Psykoselignende symptomer

At det kunne være en sammenheng mellom bruk av cannabis og psykoser ble foreslått allerede på 1800-tallet. Systematisert forskning på dette området er imidlertid et relativt ungt felt.

Flere ting er med på å gjøre forskningen utfordrende, det er for eksempel etisk vanskelig å gjøre kontrollerte studier (eksperimenter) med bruk av cannabis i risikogrupper for å se om de blir psykotiske. Men undersøkelser viser at cannabisrus kan gi forbigående psykoseliknende symptomer hos ellers psykisk friske personer.

Styrker hypotese

Undersøkelser tyder på at varianter av Cannabis som selges i dag kan ha verdier opp mot 50 prosent THC. Det er mye sterkere enn det var på 60-tallet.

Flere store befolkningsstudier fra Sverige og Nederland har også vist at det å bruke cannabis som ungdom er knyttet til økt risiko for senere å utvikle psykoselidelser: De som hadde brukt cannabis, hadde dobbelt så stor risiko for å få schizofreni, og dobbelt til firdobbelt så stor risiko for å utvikle bipolar lidelse sammenlignet med ikke-brukere. Det er også tegn til at jo mer cannabis en person bruker desto større er risikoen for å rammes av en psykoselidelse. Årsaken til at cannabisbruken har større negative konsekvenser når den starter hos unge er at cannabis kan forstyrre hjernens utvikling i puberteten medlangvarige konsekvenser for den voksne hjernens funksjon.Samlet styrker dette hypotesen om at det er en årsakssammenheng. Hvorfor noen cannabisbrukere utvikler psykoser mens andre er upåvirket skyldes sannsynligvis forskjeller i underliggende sårbarhet for sykdommene.

Det er også gjort studier av personer som allerede er rammet av en psykoselidelse. Her ser man at sykdomsfrembruddet har kommet tidligere hos de som har brukt cannabis før de ble syke enn hos andre. I en norsk studie av bipolar lidelse ble det funnet at første tegn til sykdom i gjennomsnitt startet 4,5 år tidligere hos personer som hadde cannabismisbruk og at cannabisbruk var knyttet til økt risiko for selvmordsforsøk.

Konsekvens eller årsak?

Det har vært reist spørsmål om cannabisbruken er en konsekvens av sykdommen snarere enn årsak til den. Det vil si at personen bruker cannabis som et forsøk på å dempe psykiske symptomer. Studier har imidlertid vist at pasienter med psykose ofte bruker cannabis av de samme grunnene som psykisk friske, det vil si for å bli høy, ha det morsomt, eller slappe av.

Dette skjer på tross av at det ser det ut til å være en sterk sammenheng mellom fortsatt cannabisbruk og forverring av psykosen. En av grunnene til dette tilsynelatende paradokset er at den positive effekten kommer raskt og er lett å knytte til cannabis-inntaket, mens den negative effekten kommer gradvis og over tid.

Sterkere hasj

Alkohol er en relativt homogen substans, mens cannabis inneholder cannabis en rekke ulike stoffer kalt cannabiodier og som påvirker hjernen og andre deler av kroppen på ulike måter. THC, (∆9-tetrahydrocannabinol) og CBD (cannabidiol) er de to mest kjente og undersøkte substansene. . Mens THC ser ut til å gi psykisk ubehag som angst, uro og paranoide tanker, ser CBD ut til å kunne virke dempende på disse symptomene.

Forholdet mellom THC og CBD i det som inntas påvirker hvilken effekt det får. Det har lenge vært et åpent spørsmål om hvorfor vi ikke har sett en like stor økning av psykoselidelser som vi har sett økning i cannabisbruk. En forklaring kan være at det først er i de siste årene at vi har fått en vesentlig økning i THC-innholdet i hasj og marihuana som er tilgjengelig på markedet. Mens cannabis på 60-tallet inneholdt i snitt mellom 1 til 3 prosent THC, dyrkes cannabis i dag for å øke mengden THC. Undersøkelser tyder på at varianter av stoffet som selges i dag kan ha verdier opp mot50 prosent THC. Nye syntetiske former av cannabis har også helt andre innhold av cannabinoider. Dette er foreløpig så nytt at konsekvensene ikke er fanget opp i befolkningsstudier enda.

Det er fremdeles en del usikkerhet rundt disse funnene. Det er imidlertid mange indikasjoner på at cannabisbruk kan utløse og forverre psykoselidelser, med store negative konsekvenser. Inntil det kommer nye studier som tilbakeviser at cannabis kan være en årsaksfaktor ved psykoselidelser bør det være svært gode grunner til å vise forsiktighet med hensyn til cannabisbruk.