Mindre nakenvisitasjon får fengselsbetjenter til å føle seg utrygge. Bekymret for innførsel av dop og våpen.

Innsatte på vestlandet kroppsvisiteres ikke lenger rutinemessig når de kommer inn i fengslet. Det vil føre til mer smugling, mener fengselsbetjentene.

De ansatte i Bergen fengsel skal ikke lenger kroppsvisitere alle fanger som kommer inn i fengselet.

– Kontrolltiltakene må opp og gå igjen så fort som mulig. Det handler om sikkerheten til de ansatte, sier Morten Aksdal.

Han er førstebetjent i Bergen fengsel og regionstillitsvalgt i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Han mener en ny instruks for kroppsvisitasjon i Kriminalomsorgens region vest vil føre til mer innførsel av dop og våpen.

Instruksen kom for to uker siden og gjelder for fengsler i Vestland og Møre og Romsdal. Rutinene for kroppsvisitasjon kan variere mellom ulike fengsler, men i Bergen fengsel er kroppsvisitasjon blitt gjort hver gang innsatte kommer inn i fengselet.

Under kroppsvisitasjonene kles de innsatte nakne for å hindre innførsel av uønskede gjenstander. Nå skal ikke visitasjon være rutinemessig, men bare gjennomføres om det blir vurdert som nødvendig av ansvarlig betjent. Kroppsskanning som oppdager metallgjenstander, kan fortsatt gjennomføres som standard der dette er mulig.

– Det vil gjøre det lettere å smugle inn ulovlige stoffer og farlige gjenstander, sier Aksdal.

Visitert nesten 200 ganger på halvannet år

Regiondirektør i Kriminalomsorgens region vest, Ketil Evjen, forteller at bakgrunnen for endringen er en dom i Gulating lagmannsrett fra i sommer.

I den narkotikarelaterte saken ba den tiltaltes forsvarer om reduksjon i straffen på bakgrunn grunn av omfattende kroppsvisitasjon. I løpet av 16 måneder i varetekt i Bergen fengsel ble han kroppsvisitert nesten 200 ganger.

Mannen i 40-årene har sagt til Bergens Tidende at visitasjonene fikk ham til å føle ubehag og nedverdigelse:

– Jeg blir kvalm, får klump i magen, blir sint.

I dette rommet ble en innsatt nakenvisitert nesten 200 ganger i løpet av 16 måneder.

Retten ga den tiltalte seks måneders reduksjon i straffen i juli. I dommen slås det fast at regelverket for kroppsvisitasjoner av innsatte i Norge bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) forbud mot nedverdigende behandling.

Kroppsvisitasjon er ikke ulovlig, men krever «faglige vurderinger» som er begrunnet i «konkrete og vektige sikkerhetshensyn», skriver retten.

– Det gjør at vi ikke lenger kan ha kroppsvisitasjon som rutine, uten at det gjøres en vurdering hver gang som journalføres, sier regiondirektør Evjen.

Må visitere trinnvis

Den omfattende praksisen for kroppsvisitering i Bergen fengsel ble innført i 2018. Men etter oppmerksomheten rundt spørsmålet i vinter endret fengselet rutinene fra 20. mars i år.

Det skulle blant annet gjøres individuelle risikovurderinger for kroppsvisitasjon når de innsatte får besøk eller går ut av fengslet. Kroppsvisitasjoner skulle også gjøres trinnvis, slik at den innsatte aldri står helt naken. Men Bergen fengsel har beholdt visitasjonene som standard for innsatte på vei inn i fengselet frem til nå.

Både trinnvis visitasjon og individuelle risikovurderinger er anbefalt av Sivilombudsmannen, som rettet krass kritikk mot Bergen fengsel i 2018. Etter dommen i Gulating følger det nå av rettspraksis at disse to tiltakene er forutsetninger for at kroppsvisitasjon skal være lovlig.

Bergen fengsel har tidligere fått kritikk fra Sivilombudsmannen for å gjennomføre nakenvisitasjoner der den innsatte er helt naken. Nå blir visitasjonene gjennomført trinnvis.

Vil gjelde hele landet

Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, kjenner ikke til andre tilfeller av at fengsler har brutt loven med sin kroppsvisiteringspraksis enn Bergen fengsel. Hun forteller at rettspraksisen som nå har ført til endringer i region vest, vil gjelde for hele landet.

– Vi har allerede gitt et muntlig tilsagn om dette. Arbeidet med spørsmålet er prioritert, så vi håper å kunne sende ut en formell vurdering om spørsmålet til alle fengsler i landet om ikke så altfor lenge, sier hun.

Føler seg utrygge

Tillitsvalgt Aksdal mener visitasjoner på vei inn i fengslet er nødvendig for de ansattes sikkerhet. Han forteller at vaktene jobber svært tett på de innsatte. Dermed er det av stor betydning for dem om de innsatte er ruset eller har tilgang på farlige gjenstander.

– Føler de ansatte seg utrygge som følge av endringen?

– Ja. Vi har tatt opp bekymringen med ledelsen, sier Aksdal.

Han kjenner ikke til om det har vært noen endring i adferden til de innsatte etter at endringen inntraff.

– Vi er opptatt av at de ansattes sikkerhet må komme først. Derfor må vi få en avklaring rundt dette snarest, sier han.

Stoler på fengslenes kompetanse

Regiondirektør Evjen får spørsmål om han er enig i at regelendringen vil føre til mer innsmugling av dop og våpen.

– Det kommer an på vurderingene vi gjør. Det blir for eksempel tatt hensyn til hva den innsatte har gjort, vår kjennskap til ham og hvem vedkommende har møtt utenfor fengselet.

– Vil ikke risikoen være større når fengselets skjønn blir introdusert?

– Det kan jeg ikke si for sikkert, men fengslene har veldig god erfaring med disse vurderingene. Jeg stoler på deres kompetanse. Risikoen reduseres også fordi det nå er færre ansatte som vurderer nødvendigheten av nakenvisitasjon, sier Evjen.