Ahus-sjef ber om uavhengig gjennomgang av kreftstudien. Han mener «en sannsynlig svekket tillit» til fagmiljøet må gjenopprettes.

Det er nødvendig med en ekstern og uavhengig gjennomgang av kreftstudien Norwait. Det mener avdelingssjef Geir Bøhler ved Ahus.– Gjennomgangen bør klart og tydelig vise at vi ikke har noe å skjule, skriver han i et brev til de forskningsansvarlige.

Ahus hadde 23 pasienter med i studien, nest flest etter Haukeland. Ingen av de inkluderte pasientene har fått spredning.

Aftenposten har i flere artikler omtalt kreftstudien Norwait. Målet med studien er å unngå unødvendige operasjoner av pasienter med endetarmskreft som kan helbredes bare ved stråling. I fjor ble studien stoppet. Årsaken var flere tilfeller av spredning av kreft blant pasientene som deltok i studien ved Haukeland universitetssjukehus.

Sykehuset har sterkt beklaget det som skjedde.

En gruppe på tre har fra mai til oktober reist rundt på sykehusene som er med i studien. De skal gjennomgå om kriteriene for å inkludere pasientene og kravene til dokumentasjon i studien er fulgt. De tre i monitoreringsgruppen er også ansvarlige for studien ved sine respektive sykehus.

– Vi trenger å gjenopprette en sannsynlig svekket tillit til vårt fagmiljø. Det skriver avdelingssjef Geir Bøhler ved Ahus i et brev til alle sykehus som deltar i Norwait-studien.

Nå tar avdelingssjefen for Gastrokirurgisk avdeling på Ahus til orde for en ekstern og uavhengig gjennomgang.

«Vi trenger å gjenopprette en sannsynlig svekket tillit til vårt fagmiljø. Vi mener at dette nødvendiggjør en ekstern uavhengig gjennomgang, som signaliserer åpenhet i studien, og som klart og tydelig viser at vi ikke har noe å skjule,» skriver han.

Brevet er stilet til forskningsansvarlige ved alle de seks universitetssykehusene som deltar i Norwait-studien.

Og videre skriver han:

«Vi trenger en snarlig gjennomgang som vil bidra til å avklare om pasientene skal fortsette i «Watch and wait» eller om resultatene tilsier at det tryggeste er å tilby operativ behandling».

Mener styringsgruppen bør byttes ut

Fagrådet for tykk- og endetarmskreft er også styringsgruppe for studien. Bøhler skriver at det er stor overlapp mellom deltagere i studien og styringsgruppen. Som et tiltak for å gjenopprette tillit og troverdighet mener han det må etableres en ny styringsgruppe. Der bør sykehusene som deltar, være representert.

Aftenposten har tidligere skrevet om den interne uenigheten rundt Norwait-studien i fagrådet.

Klinikksjef ved Oslo universitetssykehus, Morten Tandberg Eriksen, er leder av monitoreringsgruppen.

– Monitoreringsgruppen har gjort et omfattende arbeid med besøk på sykehusene og jobber nå med å ferdigstille dette i en rapport, sier han.

– Ingen i gruppen har vært med på å gjennomgå data fra studien på eget sykehus eller tolke funn derfra.

Han mener styringsgruppen som oppdragsgiver må avgjøre om det er ønskelig at funnene skal gjennomgås av andre, eller om det skal gjøres en ny ekstern gjennomgang.

Morten Tandberg Eriksen er leder for Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon på OUS. Han leder Monitoreringsgruppen i Norwait-studien.

Det er ett år siden studien ble stoppet. Da ble det oppdaget spredning hos flere pasienter på Haukeland. Det er gått fem måneder siden to gastrokirurger besøkte Haukeland i juni for å gjøre en gjennomgang. Det siste sykehuset ble besøkt i oktober.

Ifølge Eriksen er planen at rapporten skal være klar for oversendelse til styringsgruppen innen utgangen av november.

Det er Stavanger universitetsjukehus som er har det koordinerende forskningsansvaret for studien.

– Vi er åpne for en ekstern monitorering, sier forskningsdirektør ved sykehuset, Svein Skeie.

– Men dette er noe som skal drøftes med styringsgruppen.

Han sier gjennomgangen først må ferdigstilles. Deretter skal det vurderes om det er aktuelt med en ekstern gjennomgang.

– For øvrig er studien som kjent også meldt Helsetilsynet og skal behandles i Regionalt redelighetsutvalg i Helse vest. Vi ønsker å avvente resultatene av de pågående prosessene før vi går nærmere inn på oppfølging og tiltak, sier han.