Listhaug får Brochmann-rapport om innvandring og konsekvensene for Velferds-Norge

– Innvandring kan utfordre den tverrpolitiske oppslutningen om velferdsstatens grunnstruktur i Norge.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (t.v.) mottok onsdag utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger fra professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen.

Det sa professor Grete Brochmann da hun onsdag leverte Brochmann-utvalgets utredning om hvilke konsekvenser høy innvandring får for norske velferdsordninger til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Brochmann har ledet utredningen.

I 2011 leverte hun en rapport om velferdsstaten og innvandring, basert på arbeidet til det såkalte Brochmann-utvalget.

Den rapporten la grunnlaget for mye av den politiske debatten om bærekraftig innvandring de siste årene.

– Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann i sin presentasjon av rapporten.

Sårbar modell

I følge Brochmann er modellen sårbar overfor høy innvandring av voksne mennesker med lave kvalifikasjoner. Samtidig bidrar relativt liten økonomisk ulikhet og et godt utdanningssystem til høy mobilitet blant etterkommere av innvandrere.

– Innvandring kan utfordre den historisk utviklede legitimiteten til velferdsstaten gjennom to viktige mekanismer, sa Brochmann.

– Hvis det viser seg at modellen faktisk fungerer dårligere i en situasjon med høy innvandring, gjennom at arbeids- og velferdspolitiske målsettinger ikke innfris, kan modellens legitimitet komme under press.

– For det andre kan støtten til solidariske løsninger svekkes ved at de økonomiske og sosiale forskjellene i befolkningen øker. Større deler av majoritetsbefolkningen kan etter hvert ønske å reservere full tilgang til velferdsgodene for de norskfødte, eller foretrekke private løsninger. sa hun.

Beskjeden negativ effekt

I presentasjonen forteller Brochmann at beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandring har forholdsvis beskjeden, negativ effekt på finansieringen av velferdsordningene, sammenlignet med aldringen av befolkningen og nedgangen innen av petroleumsindustrien.

– Hovedtrekkene i den norske velferdsmodellen med et velordnet arbeidsliv og en sjenerøs og likebehandlende velferdsstat må videreføres. Samtidig må samfunnets sentrale verdigrunnlag; menneskerettigheter, likestilling og et liberal-demokratisk styresett, bli tydelig formidlet til alle, sa Brochmann under sin presentasjon av rapporten.

Her er noen tidligere tekster fra Grete Brochmann: