Vi blir 6 millioner i 2031

I løpet av 2031 passerer vi 6 millioner, og i 2065 passerer vi 7 millioner innbyggere i Norge, ifølge SSBs nye befolkningsfremskrivninger.

Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring.Kilde: SSB
Det kommer en ny rapport som beregner befolkningsframskriving annenhvert år. Kilde: SSB
Kunnskapen kan få politiske konsekvenser: Hvordan er balansen mellom ung arbeidskraft og eldre?Kilde: SSB
Forventet levetid for et barn født i årene som kommer øker jevnt, og forskjellen på kjønnene minker. Kilde: SSB
Kilde: SSB
Andelen innvandrere øker mot 2050, men etter det beregner SSB at den kommer til å gå nedover. Kilde: SSB
Kilde: SSB
Kilde: SSB
Kilde: SSB
Grunnlaget for beregningene og rapporten er tilgjengelig her:<a target="_blank" href="http://www.ssb.no/folkfram/">http://www.ssb.no/folkfram/</a>Kilde: SSB

Klokken ti tirsdag la Statistisk sentralbyrå frem nye tall for befolkingsfremskrivning i Norge fra 2014 til 2100.

Folketallet i Norge fortsetter å vokse hele dette hundreåret, ifølge mellomalternativet i befolkningsframskrivingene, som er SSBs hovedalternativ.

Men sammenlignet med tallene som ble lagt frem for to år siden, har SSB justert ned veksten en smule — da mente statitsikerne at vi ville runde 6 millioner i 2029. Veksten blir særlig stor i og rundt de store byene.

Vi lever stadig lenger: Gjennomsnittelig levealder for menn vil øke fra 79,6 til 86,5 år i 2060. For kvinner vil den øke fra dagens 83,5 til 89,1 år.

— Levealdren i 2013 er den høyeste i Norge noensinne, både for menn og kvinner, sier forsker Astri Syse i SSB under fremleggelsen av fremskrivningene.

— Vi forutsetter at forskjellene i levealder mellom menn og kvinner vil bli stadig mindre. I 2060 vil forskjellen være tre år, mens den i 2100 vil være bare ett år, sier hun videre.

Andelen eldre øker dramatisk: I 2060 er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel.

I mellomalternativet vil denne gruppen dobles de neste 30 årene. Dette er en konsekvens av at de store etterkrigskullene blir eldre samtidig som levealderen øker.

Hver tiende vil være over 80 år i 2060

Dermed stiger andelen eldre (70 år eller mer) fra knapt 11 prosent av befolkningen i dag til 19 prosent i 2060. Det betyr at omtrent hver femte person i Norge i 2060 vil være 70 år eller mer.

Også de aller eldste vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen. I mellomalternativet dobles andelen 80-89-åringer fra 3,4 prosent i dag til 7,0 prosent i 2060.

Andelen som er 90 år eller eldre tredobles – fra 0,8 prosent i dag til 2,5 prosent i 2060. Totalt vil dermed personer som er 80 år eller mer utgjøre nesten 10 prosent av befolkningen i 2060, mot drøye 4 prosent nå.

- Aldringen i Norge skyter for alvor fart fra 2030, sier Syse.

Les også:

Les også

Oslo kan bli millionby i 2037

1,5 millioner innvandrere

Antall innvandrere øker fra drøyt 630000 i dag til rundt 1,5 millioner i 2060, og holder seg deretter noenlunde stabilt.

Antallet personer født i Norge med to innvandrerforeldre øker fra 126000 i dag til 400000 i begynnelsen av 2040-årene, altså en tredobling på knapt 30 år, og fortsetter å stige gjennom hele perioden.

Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU utgjør i dag den største gruppen av innvandrere i Norge, og i mellomalternativet antar SSB at denne gruppen vil dominere også i fremtiden.

Men stadig flere av innvandrerne vil ha lang Norges-erfaring: Om to tiår har de fleste innvandrerne i Norge en botid på 16 år eller mer, ifølge mellomalternativet.

I andel av befolkningen vil innvandrerne ifølge mellomalternativet utgjøre drøyt 22 prosent av befolkningen i 2060, mens 8 prosent vil være født i Norge med to innvandrerforeldre.

— Den samlete, årlige innvandringen vil gå litt ned i årene fremover sammenlignet med de siste årene, hovedsakelig på grunn av lavere innvandring fra Øst-Europa, sier seniorrådgiver Marianne Tønnessen i SSB.

Les også:

Les også

Stort fødselsoverskudd hittil i år

Oslo får 700.000 innbyggere i 2020

Alle de seks landsdelssentrene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø får vekst i innbyggertallet fremover.

I mellomalternativet passerer Oslo kommune 700000 innbyggere i 2020, Bergen passerer 300000 i 2024, og samme år når Trondheim 200000 innbyggere.

I mellomalternativet vil den høye befolkningsveksten vi har sett de siste årene, gradvis avta. Men det vil likevel være en klar befolkningsvekst i Norge gjennom hele dette hundreåret, særlig de nærmeste årene.

Imellomalternativet har man antatt at fruktbarheten på lang sikt vil ligge på rundt 1,8 barn per kvinne, at levealderen vil fortsette å øke – sterkere blant menn enn blant kvinner – og at nettoinnvandringen vil være relativt høy, særlig i første del av fremskrivingsperioden.

Les også:

Les også

Nye tall: Det er blitt færre etniske nordmenn i Norge

Befolkningen vil vokse i alle fylker

SSB fremskriver befolkningen i fylker og kommuner til og med år 2040. I denne perioden vil befolkningen vokse i alle fylker, ifølge mellomalternativet.

Befolkningsveksten blir høyest rundt Oslo og på Sør— og Vestlandet. Fylkene Akershus, Oslo og Rogaland får den høyeste veksten, mens den blir lavest i Sogn og Fjordane.

I mellomalternativet blir det omtrent uendret folketall i 75 av landets 428 kommuner.

294 kommuner får høyere folketall i 2040 enn i dag, mens det blir nedgang i folketallet i 59 kommuner.

I lavalternativet blir det befolkningsnedgang i langt flere kommuner: 135 av kommunene får et lavere folketall på sikt sammenliknet med i dag, mens 202 får et høyere folketall. I høyalternativet er antallet vekstkommuner 391, mens kun 14 kommuner opplever en befolkningsnedgang.

- Vi fremskriver ingen avfolking av distriktene, men en fortsatt sentralisering rundt de store byene, sier Tønnessen.

Les også:

Les også

40 000 innvandrere sosialklienter

Størst vekst nær storbysentrene

Selv om landsdelssentrene vil vokse, ser veksten ut til å bli enda større i kommunene som ligger rundt disse storbyene. Hele 18 av de 20 kommunene som får høyest prosentvis folketallsvekst i mellomalternativet, er kommuner med relativt kort avstand til en storby. Det er Rennesøy, Hå, Klepp, Gjesdal og Bjerkreim utenfor Stavanger, Meland, Os, Fjell, Austevoll, Askøy og Austrheim utenfor Bergen, Skaun utenfor Trondheim samt Ås, Våler, Hobøl, Ullensaker, Sørum og Hole i nærheten av Oslo.

Stor usikkerhet

SSB understreker at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan folketallet og sammensetningen av befolkningen i Norge vil utvikle seg. At anslagene spriker mellom de ulike fremskrivningsalternativene (lav-, mellom— og høy-alternativene), illustrerer hvor stor betydning forutsetningene som legges til grunn har.

Det er stor usikkerhet knyttet til forutsetningene om innvandring, men også når det gjelder fruktbarhet, innenlandsk flytting, utvandring og dødelighet kan utviklingen bli ganske annerledes enn statistikerne har antatt.

Usikkerheten i befolkningsframskrivingene øker jo lenger man ser fram i tid.

Les mer på SSBs nettside.

SSBs statistikk viser at antall innvandrere øker fra drøyt 630 000 i dag til rundt 1,5 millioner i 2060.