Norge

Stabell mener flere vil bli dømt for voldtekt når juryen forsvinner

Slik reagerer bistandsadvokater, forsvarere og dommerne på at Stortinget fjerner juryordningen fra norske rettsaler.

IMG_0052-anGDutElEJ.jpg
  • Andreas Slettholm
    Kommentator

Se debatt om juryordningen på Aftenposten tv kl.12.30. Her deltar Frode Sulland, forsvarsadvokat og leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen og Kjell Ingolf Ropstad, medlem i justiskomiteen for KrF.

Flertallet på Stortinget ber Regjeringen om å oppheve juryordningen for å styrke rettssikkerheten.

Dermed går det mot den den definitive slutten for den 128 år gamle juryordningen i norske rettssaler, som ble innført i det norske lovverket så langt tilbake som i 1887.

Bakgrunn:

Les også

Stortinget fjerner juryen fra rettssalen

— Fornærmede i voldtektssaker vil i større grad føle en rettstrygghet

- Om rettssikkerheten for tiltalte blir bedre, er jeg i tvil om, sier Siv Hallgren, leder for Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater.

Advokat Siv Hallgren, leder for Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater, mener juryordningen burde være en del av den helhetlige vurderingen av endringer i straffeprosessordningen som det nå arbeides med.Hun svarer slik på spørsmålet om rettsikkerheten vil bli bedret eller svekket ved å erstatte juryordningen med en meddomsrett:

— Fornærmede i voldtektssaker vil i større grad føle en rettstrygghet ved begrunnede avgjørelser enn de opplever ved de mange nei-svar som er i disse sakene ved lagretten. Dette er viktig. Om rettssikkerheten for tiltalte blir bedre, er jeg i tvil om, mener hun.

- Vil en ordning med meddomsrett kunne føre til at fagdommerne i for stor grad kan påvirke lekdommernes beslutning, eller kan man argumentere for at lekdommerne i større grad vil kunne påvirke fagdommerne?

— At det er flertall av lekdommere skal og må fortsette. Mitt inntrykk er at dette i stor grad er forstandige mennesker, fullt ut i stand til å ha egne meninger. For fagdommerne er det bra å ha korrektivet som stadig nye meddommere medfører, sier Hallgren.

Sulland: Et stort tap for rettssikkerheten i Norge

Frode Sulland, leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Den erfarne forsvarsadvokaten Frode Sulland, som også leder Forsvarergruppen i Advokatforeningen, er sterkt kritisk. Han mener det vil være et stort tap for rettssikkerheten i Norge at juryen fjernes.— Med all vår felles erfaring fra alvorlige straffesaker har vi alltid sett juryen som den ordning som sikrer oss best mot uriktige domfellelser og det er det viktigste kriterium på rettssikkerhet, sier Sulland.

— Som lagmann Anders Bøhn har fremholdt stiller juryen gjennomgående strengere krav til bevisene enn fagdommerne. Vår erfaring støttes her også av statistikken for fagdommeres mange tilsidesettelser av juryens frifinnelser, sier Sulland.

Forsvars- og bistandsadvokat Harald Stabell mener at det ikke er dekning for påstanden om at juryen stiller strengere krav til enn andre.

— Tvert imot er det forskning som viser at jurymedlemmer kan ha problemer med å forstå beviskravene, og at rettsbelæringen fra lagmannen oppfattes som vanskelig, sier Stabell.

- Fagdommerene i førersetet

Sulland mener felles drøftelser og votering mellom fagdommere og legdommere utvilsomt vil plassere fagdommerne i førersetet.

— Det er de som behersker denne arenaen; det er de som behersker loven, det juridiske språket og har trening i slik argumentasjon. Fagdommerne vil, enten de vil eller ikke, automatisk ha en autoritet og respekt som vil kunne påvirke forhandlingene og resultatet i deres retning.

— Justiskomiteen uttalte selv i 1993 at de var «sterkt bekymret for at drøftingene i en meddomsrett lett vil kunne domineres av fagdommerne». Intet er forandret siden den gang og det er absolutt grunn til samme bekymring i dag, sier Sulland.

- Vil gi flere voldtektsdommer

Heller ikke dette er Stabell enig i.

— Det er også en påstand som ikke er belagt på noen måte, sier Stabell.

Stabells viktigste argument er at dommene nå blir begrunnet, og at tiltalte da får vite hvorfor vedkommende er dømt. Dermed vil det mulig å anke til Høyesterett i større grad enn i dag.

Han tror ikke at en avvikling av juryordningen vil ha noen vesentlig påvirkning for resultatene i sakene – med ett mulig unntak.

— Generelt tror jeg ikke man vil merke noen forskjell. Men det man har sett i voldtekt- og sedelighetssaker, er at forskjellene mellom tingrett og lagmannsrett er stor. Rundt 25 prosent av domfellelse i tingretten ender med frifinnelse av juryen i lagmannsretten. Det er påfallende, og det er vanskelig å forklare på noen annen måte enn at juryen legger gal jus til grunn i mange av disse sakene, sier Stabell.

Les også kommentarern til Aftenpostens Inge D. Hanssen:

Les også

Bevisvurdering er for alvorlig til at den kan overlates til jurister alene.

Mener det finnes andre gode forslag

- Et av hovedformålene ved å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett er å styrke rettsikkerheten, sier Kjell Ingolf Ropstad (t.v.) (KrF), Peter Frølich (Høyre) og Ulf Leirstein (Frp). Nå danner de et klart flertall sammen med Arbeiderpartiet og opphever juryordningen som har eksistert siden 1887.

Høyre, KrF og Frp mener dagens ordning må endres fordi den kan bidra til å svekke rettssikkerheten.— Juryen begrunner ikke skyldspørsmålet og voteringen foregår anonymt. Begge forhold svekker den tiltaltes mulighet til kontradiksjon. Også for offer er det viktig å se begrunnelsen, sier Kjell Ingolf Ropstad, andre nestleder i justiskomiteen for Krf.

Sulland er helt uenig.

— Både tidligere og nå hevdes det at juryens manglende begrunnelse svekker rettssikkerheten og må føre til at juryen fjernes. Men selv om det kan være viktig å få begrunnelse er det allerede i dag slik at man får en viss begrunnelse. Det er dessuten fremmet flere gode forslag til hvordan dette kan sikres enda bedre uten at juryen fjernes, sier Sulland.

- Skyller ut barnet sammen med badevannet

Han viser til ulike alternativer, blant annet lagrettefraksjonens forslag nevnt i utredningen til "juryutvalget" fra 2011, om at en av fagdommerne ganske enkelt skriver ned begrunnelsen når leg og lærd møtes etter voteringen.

— Dette vil slett ikke være problematisk og det vil ivareta det behov som er påpekt. Politikerne ser her dessverre ut til å ville skylle ut barnet sammen med badevannet, sier Sulland.

Forsvarsadvokat John Christian Elden er uenig med sin kollega, også han fordi dommene da blir begrunnet. Han og mener at en stor meddomsrett etter dansk modell, der det kreves 2/3 flertall både blant lek- og fagdommere, er å foretrekke.

— Det vil bety en styrking av rettssikkerheten fra i dag, der man kan bli dømt selv om to av tre fagdommere mener tiltalte er uskyldig. Slik bør vi ikke ha det, sier Elden.

Dommerforeningen: Begrunnet avgjørelse vil styrke rettssikkerheten

Ingjerd Thune, sorenskriver i Gjøvik tingrett og leder i Den norske Dommerforening, mener begrunnet avgjørelse vil styrke rettssikerheten.

— Det å få en begrunnet avgjørelse vil være med på å styrke rettssikkerheten, både med hensyn til å kunne vurdere om avgjørelsen er riktig og når det gjelder muligheten til å kunne forstå og slå seg til ro med det resultat retten er kommet frem til.

Dette tenker hun om at juryordningen nå ser ut til å forsvinne etter nesten 130 år i det norske rettssystemet.

— Det som forsvinner er at man ikke lenger får en ubegrunnet avgjørelse av skyldspørsmålet. Prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn forsvinner ikke fordi både skyldspørsmålet og straffeutmålingen skal avgjøres av en meddomsrett, hvor meddommerne er i flertall, sier Thune.

Mener meddommerene har uavhengighet og integritet

Derfor mener hun endringen som kommer nå heller ikke er så dramatisk.

— At man i Norge er villige til å vurdere, og endre juridiske systemer til tross for at de har lange tradisjoner, viser at man evner å sette et kritisk blikk på alle deler av rettspleien og forbedre denne uten å la seg hemme av systemenes alder, mener lederen i dommerforeningen.

- Vil en ordning med meddomsrett kunne føre til at fagdommerne i for stor grad kan påvirke lekdommernes beslutning, eller kan man argumentere for at lekdommerne i større grad vil kunne påvirke fagdommerne?

— Domstolene har lang erfaring med meddomsrett, da dette allerede benyttes i det store flertall av straffesakene. Domstolenes erfaring viser nettopp at meddommerne har den uavhengighet og integritet som skal til for ikke å la seg påvirke av fagdommerne, sier Thune.

Les også

  1. - Juryordningen slik vi kjenner den i dag har utspilt sin rolle

  2. Overprøver juryen oftere enn før